26. juni 2012

STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

26.06.2012 KL 11-16, LEGENES HUS. OSLO

Saksliste

Sak 30/12            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 31/12            Godkjenning av referat fra styremøte 27.04.2012

Sak 32/12            Orienteringssaker

a).  Forskningsutvalget (Wenche).

b).  UEMS-konferansen i Paris 9.juni (Gitta).

c).  Dnlfs landsstyremøte (Hege)

d).  Høringsuttalelse fra Den Norske Patologforening til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet (vedlegg).

e).  Høringsnotat fra Den norske legeforening om IT-policy: ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling” (vedlegg).

f). Høring: Forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning

g). Høring: Faglig innhold i ny turnusordning

 h). Norsk forening for gynekologisk onkologi – NFGO – har invitert ny patolog til CIN revisjonsgruppen.

 i). Legeforeningens representant i Helsedirektoratets ”Gruppe Fremtid” om organisering av cervixscreeningen.

 j). Statusrapport for Den norske patologforening per 01.05.2012. (vedlegg).

 k). Invitasjon til arbeidsmøte som ledd i å beskrive ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IT-systemer (vedlegg).

  l). Henvendelse fra Aftenposten. Bruk av HPV-tester i sekundærscreeing for livmorhalskreft (vedlegg).

m). Samarbeid med Kreftregisteret

n). Ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017

o). Faggruppen Cytologi

p). Rettsmedisin

Sak 33/12            Kursplan (Hege)

Sak 34/12            Henvendelse fra rådgiver for Kunnskapsdepartementets nettside for utdannings- og yrkesinformasjon, om kvalitetssikring av beskrivelsen av yrket ”patolog” på http://utdanning.no/

Sak 35/12            Synliggjøring av utfordringer i patologi (vedlegg samt patologforeningens nettside)

Sak 36/12            Bioingeniører og makrobeskjæring. Henvendelse fra Tromsø datert  30.04.2012 (vedlegg) samt ”jobbglidning”

Sak 37/12            Henvendelse om videreutvikling av elektroniske maler i patologi. (vedlegg)

Sak 38/12            DNPs årsrapport: Behov for endringer?

Sak 39/12            Overgangsordning mellom nytt og gammelt styre.

Sak 40/12            Kvalitetsutvalg

Sak 41/12            Fagseminar  

Sak 42/12            Økonomi og regnskapsføring av kurs (Anne Pernille).

Sak 43/12            Patologforeningens reisestipend (vedlegg)

 Eventuelt

        

 REFEREAT FRA STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 26.06.2012

 

Tilstede:          Ying Chen, Anne Pernille Dyrbekk Harlem, Wenche Reed, Hege Aase Sætran (referent), Tor Arne Hanssen og Gitta Turowski.

 Sak 30/12         Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjent uten merknader.

 Sak 31/12         Godkjenning av referat fra styremøte 27.04.2012

                        Godkjent uten merknader.

 Sak 32/12         Orienteringssaker

 a).  Forskningsutvalget (Wenche).                    

Forrige møte i FU 15.juni 2012. FU er oppnevnt for 4 år, perioden går ut høsten 2012.

FU vil fremover jobbe med utvidet reisestipend, prissetting av forskningstjenster (taksthefte), kombinerte stillinger (hvordan forske når man jobber som overlege), se på hvem som underviser medisinstudenter (oppfølgning av tidligere sak), forskningskurs (bør gjentas hver 3 år, kunne være aktuelt som et obligatorisk kurs, evaluering av kurset, styrets innspill ønskes).

Neste møte i FU er planlagt i november.

b).  UEMS-konferansen i Paris 9.juni (Gitta).

Gitta deltok på møte i Paris. Saker som har vært diskutert i UEMS er revidert utdanningsprogram.  Det er ønskelig med en felles bakgrunn for å kunne bruke samme arbeidskraft i hele Europa. Videre plan for UEMS delegatene er å oppsummere diskusjonen, og publisere resultatet i en artikkel. En lignende artikkel er utgitt i 2004. Man diskuterer å innføre en felles Europeisk eksamen (Det finnes en UEMS eksamen, denne har kun 200 patologer tatt) Dette kunne være aktuelt ikke bare for leger i utdanning, men også for overleger i patologi med jevne mellomrom. Det er ikke enighet i gruppen om dette.

Andre tema som ble diskutert var utfordringer knyttet til forhold/samarbeid mellom private og offentlige laboratorium. Telepatologi ble også diskutert, samt patologirapporter og utveksling av patologiinformasjon.  UEMS er opptatt av patologifagets synlighet, for studenter (mer attraktiv undervisning, forskning i patologi)

Neste møte er i 15. desember 2012 i Brussel.

Styret diskuterte også hvordan man skal få presentert Norges synspunkt?  Hvordan best representere Norge i UEMS? Gitta sin erfaring er at et tar tid å bygge opp kontakter. De fleste sitter i 10år.

Styret ønsker skriftlig oppsummering fra DNPs representant, uavhengig av UEMS referat, samt agenda for kommende møte.Dette må planleggs i forbindelse med fremtidige møter.

c).  Dnlfs landsstyremøte (Hege)

Blant saker som var diskutert var fastlegeforskrift, forebyggende arbeid, og omstillinger i sykehus.

 d).  Høringsuttalelse fra Den Norske Patologforening til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.

Høringsuttalelse innsendt.

e).  Høringsnotat fra Den norske legeforening om IT-policy: ”Bedre IT-verktøy for  trygg pasientbehandling” .

DNP fant ikke indikasjon for egen uttalelse.

f). Høring: Forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning.

DNP fant ikke indikasjon for egen uttalelse.

g). Høring: Faglig innhold i ny turnusordning

DNP fant ikke indikasjon for egen uttalelse.

h). Norsk forening for gynekologisk onkologi –NFGO– har invitert ny patolog til  CIN revisjonsgruppen.

NFGO har sendt en direkte henvendelse til Janike Berland og invitert henne til å delta i gruppen, Berland har takket ja. Dersom man ønsker offisielle representanter fra patologimiljøet må dette gå gjennom DNP eller faggruppen. Dette bør opplyses på Årsmøtet.

 Styret bestemte at leder kan sende brev til NFGO om at vi er informert om at Berland sitter i gruppen, men det er ikke på vegne av DNP, men som privatperson. Dersom hun er ønsket som offisiell representant må saken sendes til DNP og styrebehandles.

 i). Legeforeningens representant i Helsedirektoratets ”Gruppe Fremtid” om organisering av cervixscreeningen.

Olav Vintermyr har vært Dnlf sin representant tidligere, han trekker seg. Hans Kristian Haugland, Haukeland, er av styret pr e-post oppnevnt som ny representant.

 j). Statusrapport for Den norske patologforening per 01.05.2012..

Det har vært ytret bekymring for at mange spesialister nærmer seg pensjonsalder. Det er heldigvis mange i utdanning i patologi, men det er usikkert om det er tilstrekkelig til å dekke det økende behovet for patologer i fremtiden. Tas til etterretning.

 k). Invitasjon til arbeidsmøte som ledd i å beskrive ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IT-systemer.

Møte skal være i Oslo i 10.9.12. Ying vil jobbe med å finne en egnet patolog som kan delta på møtet.

 l). Henvendelse fra Aftenposten. Bruk av HPV-tester i sekundærscreeing for livmorhalskreft.

Ying har fått en henvendelse fra Aftenposten ang uttalelse fra bioteknologinemda. DNP har ikke endret innstilling fra tidligere i HPV saken, siden forrige gang myndighetene kom med  nye retningslinjer ang HPV.

 m). Samarbeid med Kreftregisteret

Ying har deltatt på møte med kreftforeningen 31.mai. Tema var bla systematisk innsamling av patologidata. Kreftreg. ønsker å delta på seminar innad i DNP. Kreftreg ønsker å rapportere tilbake til den enkelte lab de variablene som registreres fra den enkelte lab, og vil diskutere dette med DNP.

n). Ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Myndighetene jobber med nasjonal kreftstrategi. DNP er bedt om å utnevne en representant til dette arbeidet. . Ying blir enstemmig utnevnt av styret.

Det er også ønsket en spesifikk patolog fra Nord-Norge. Anne Skarshaug, overlege UNN, deltar som representant fra regionen, og ikke som representant fra DNP.

o). Faggruppen Cytologi

Det er nå kommet forslag til representanter fra alle helseregioner.

Vedtak: Gruppen oppnevnes og består av: Majid Salarinejad (helse midt), Hans Kristian Haugland (styret NFKC), Janiche Berland (helse vest), Oddrun Kolstad (helse nord), Jon Lømo (helse sør øst), Ying Chen (Ahus, referansefunksjon)

p). Rettsmedisin

DNPs representanter er fra Dnlf bedt om å utdype sitt forslag om rettsmedisin som grenspesialitet til patologi.  Det kan være gunstig for DNP å fokusere på patologibiten, og jobbe for at man må være rettspatolog for å drive med likundersøkelse som sakkyndig, og  DNP må fremheve betydningen av en bred generell patologiutdanning for å kunne gjøre en god sakkyndig likundersøkelse.

DNP mener at samlet sett må rettsmedisin bestå av flere ulike spesialiteter innen medisin. Vi anbefaler at leger som skal utføre sakkyndige likundersøkelser må være spesialister i patologi. Forslag til subspesialisering i rettspatologi kan være det samme som forslaget til grenspesialitet. Ying formidlet styrets synspunkt til Cecilie og Harald

Sak 33/12         Kursplan

Det har vært stor vilje til å arrangere kurs de siste år. Men, kurs har hatt tendens til å komme i bolker, og der har vært perioder med opphopning som har svekket deltagelsen,og avdelingenes drift. Dette tas opp som sak på DNPs seminar med faggruppelederne i august.

Sak 34/12         Henvendelse fra rådgiver for Kunnskapsdepartementets nettside for utdannings- og yrkesinformasjon, om kvalitetssikring av beskrivelsen av yrket ”patolog” på http://utdanning.no/

Denne bør oppdateres og justeres. Hege lager et forslag, som sendes til styret, og sluttbehandles på styremøte i august.

Sak 35/12         Synliggjøring av utfordringer i patologi

Ying jobber med å profilere faget patologi, betydningen av faget og mulighetene. Uenigheter bør diskuteres internt i patologimiljøet og ikke i media.

Sak 36/12         Bioingeniører og makrobeskjæring. Henvendelse fra Tromsø.  ”jobbglidning”

Tema har vært behandlet på styremøte 1.10.08, styret var da enstemmig enig i at makroarbeid er et legeansvar. Avdelingsleder (er ikke alltid lege) er ansvarlig for avdelingens rutiner. Den enkelte lege som signerer et biopsisvar er ansvarlig for at makroarbeidet er tilfredsstillende utført. Styret mener fortsatt av makroarbeid er et legeansvar. Ying sender svar til Elin Richardsen.

Styret mener videre at status for makroarbeid bør heves.

Jobbglidning et komplisert tema og trenger grundig diskusjon. Det kan være et aktuelt tema for fagseminar i regi av DNP.

Sak 37/12         Henvendelse om videreutvikling av elektroniske maler i patologi.

Ying har mottatt en invitasjon til samarbeid om elektroniske maler fra flere av landets avdelingsledere . Det fremgår ikke hva det er ønsket at DNP skal bidra med. Ying vil sende et svarbrev der det fremgår at DNP er for en standardisering av biopsibevarelser (har nylig utgitt veileder), men at det er uklart hva gruppen ønsker at DNP skal bidra med, og at DNP derfor ønsker mer konkret informasjon om prosjektet (rapport, forrapport) før styret i DNP kan ta stilling til søknaden.  

Sak 38/12         DNPs årsrapport: Behov for endringer?

Utsettes til neste styremøte. Hege sender ut ”skjelettet” til Årsrapporten før neste møte.

Sak 39/12         Overgangsordning mellom nytt og gammelt styre.

Ying og Magnus lager et forslag til vedteksendring som planlegges behandlet på neste møte.

Sak 40/12         Kvalitetsutvalg

Foreslåtte kandidater er Trond Viset, Peter Blom, Målfrid Ok Manglerud og Tor Arne Hanssen (leder).  Konstituering vil sannsynligvis skje til høsten. Styret ønsker at KU i første omgang skal arbeide med NEKLAB og elektroniske maler.  SNOMED (må ses i sammenheng med NEKLAB).

Vedtak: Nytt kvalitetsutvalg består av Trond Viset, Peter Blom, Målfrid Ok Manglerud og Tor Arne Hanssen (leder). 

Sak 41/12          DNPs fagseminar  

Planlegges 31.8. på Gardermoen. Ledere av DNPs faggrupper inviteres, samt ledere av DNPs utval

og leder av spesialitetskomitèen i patologi. Aktuelle saker: - jobbglidning, - elektroniske maler,

- kurs;frekvens, samkjøring av tidspunkt for kurs

Sak 42/12         Økonomi og regnskapsføring av kurs.

DNP har god økonomi. Anne Pernille orienterte om Dnlfs presisieringer når det gjelder kurs og føring av kursregnskap i relasjon til fagmedisinske foreningers regnskap.

 

Sak 43/12         Patologforeningens reisestipend

Forskningsutvalget ønsker å høyne stipendbeløpet og utvide søkergruppen til å omfatte LIS som vil presentere på kongresser. Saken utsettes.

Eventuelt

                        Møteplan: Fagseminar : 31.8. Gardermoen.

                        Styremøte: 30.8. Gardermoen

                        Styremøte(julemøte): 7.12  Oslo.