27.-28. mai 2013

STYRESEMINAR I DEN NORSKE PATOLOGFORENING,  SOLSTRAND FJORDHOTELL
Mandag 27.05.2013 kl 11.00-19.00, Tirsdag 28.05.2013 kl 09.00-14.00

 Saksliste

Sak 14/13       Godkjenning av saksliste og innkalling.

 Sak 15/13       Godkjenning av referat fra styremøtet 04.02.2013.

 Sak 16/13       Foreløpig godkjenning av referat fra årsmøtet 2013. 

Sak 17/13       Orienteringssaker

 Ny representant til Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet

 Representant til styret i Norsk nevroendokrin tumorgruppe

 Nytt medlem i DNPs faggruppe for hematopatologi 

  Kvalitetsprisen 2013 fra Norsk Forum til Trømsø               

 Søknad for prosjektet "Standardisering av biopsibesvarelser i Norge."

 Søknad fra patologforeningen om fritak for revisjonsplikt

 Brev fra legeforeningen om endelig fordeling av kontingentmidler for 2013

 Oversikt fra legeforeningen over patologer uten registrert e-post adresse

 Reisestipend 2013                 

 Nasjonalt kodeverk

Høring – Endring i forskningsetikkforskriften. Frist 05.06.2013

Høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken. Frist 07.04.2013 

Høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken. Frist 07.04.2013

Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda. Frist  07.05.2013

Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og –innhold. Frist 27.05.2013                  

 Sak 18/13       Reoppnevning av DNPs faggrupper (Hege) 

Sak 19/13       Faggruppeseminar 2013 (Ying)  

Sak  20/13      Informasjonsbrev til andre fag-/spesialforeninger om DNPs utvalg/faggrupper og veileder i biopsibesvarelse. (Ying /Magnus)

 Sak 21/13       Forslag om å fjerne krav om obligatorisk kurs i rettsmedisin for spesialistgodkjenning i patologi (Magnus/ Hege) 

Sak 22/13       Uttalelse fra spesialitetskomitéen om at obduksjonstjeneste i rettsmedisin på FHI skal telle i spesialitetsutdanningen i patologi 

Sak 23/13       Henvendelse fra Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) om sertifiseringsordning (Ying/Magnus/Hege) 

Sak 24/13       Ulike registre og utlevering av patologidata (Ying) 

Sak 25/13       Nasjonal og DNPs kreftstrategi (Ying)

 Sak 26/13       Arbeid i kvalitetsutvalget (Tor-Arne) 

Sak 27/13       Arbeid i forskningsutvalget (Wenche)

Sak 28/13       Patologforeningens reisestipend (Wenche)

 Sak 29/13       Kursplan (Hege) 

Sak 30/13       Kursmateriale og nettside (Ying/Hege/Wenche) 

Sak 31/13       Årsmøtet 2014 (Ying) 

Sak 32/13       Økonomi (Anne Pernille)

                        Dekning av utgifter til planlegging av kurs.       

          

REFERAT  

Tistede:     Ying Chen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Tor-Arne Hanssen, Wenche Reed, Magnus Røger, Hege Sætran

Referent:    Magnus Røger

 Saksliste

 Sak 14/13   Godkjenning av saksliste og innkalling.

                   Godkjent uten merknader

 Sak 15/13   Godkjenning av referat fra styremøtet 04.02.2013.

                   Godkjent uten merknader. 

Sak 16/13   Foreløpig godkjenning av referat fra årsmøtet 2013.

                        Diskutert, juster og godkjent med justeringer. 

Sak 17/13   Orienteringssaker 

Ny representant til Rådgivningsgruppen for mammografiprogrammet er Jon Lømo.

 Representant til styret i Norsk nevroendokrin tumorgruppe er Patricia Mjønes.

 Nytt medlem i DNPs faggruppe for hematopatologi etter Jan Delabie er Signe Spetalen. Gruppen velger selv sin leder. Magnus  skriver brev.                  

Kvalitetsprisen 2013 fra Norsk Forum gikk til Tromsø. Styret gratulerer.            

 Søknad om økonomisk støtte fra Dnlf til prosjektet "Standardisering av biopsibesvarelser i Norge" er sendt inn fra styret. Det forventes svar før sommerferien.

Søknad fra patologforeningen om fritak for revisjonsplikt ble behandlet på Legeforeningens sentralstyremøte i april. Det ble vedtatt å ikke lette på kravet til revisjon, men rammetilskuddet til de fagmedisinske foreningene økes med 10.000 kr til 110.000 kr fra 2014. Beløpet er ment å skulle dekke utgifter til revisjon og fem styremøter.

Brev fra legeforeningen om endelig fordeling av kontingentmidler for 2013. DNP får 280.400 kr i samlet overføring, grunnbeløp pluss medlemstilskudd basert på antall medlemmer.

 Legeforeningen har sendt oversikt over patologer uten registrert e-post adresse. DNP ved Magnus kontakter dem og informerer om at årsrapporten heretter kun blir utsendt elektronisk.

 Reisestipend 2013 er tildelt Sverre Torp og Svetlana Tafjord.

 Nasjonalt kodeverk: Arbeidet er fortsatt i støpeskjeen. Ønskelig at faggruppene bidrar i vedlikeholdet av SNOMED. Danmark har nylig oppdatert sin SNOMED. Sak til faggruppeseminaret 26.november 2013.

Høring – Endring i forskningsetikkforskriften. Wenche har sett på denne. DNP fant ikke grunn til å gi kommentar.

 Høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken. DNP fant ikke grunn til å gi kommentar.

 Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda. DNP har foreslått Christina Vogt.

 Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om    spesialitetsstruktur og -innhold. Høringssvar er sendt etter  samarbeid mellom spesialitetskomiteen ved Rune Lilleng og styret i DNP ved Anne Pernille og Ying.

 Sak 18/13  Det er tid for reoppnevning av de av DNPs faggrupper som har      sittet sin funksjonstid på 4 år. Magnus skriver brev til dem. Oppdatering på neste styremøte

 Sak 19/13  Faggruppeseminar 2013 på Gardermoen tirsdag 26.nov, etterfulgt av styremøte.

                   Program: Retningslinjer, diagnostiske kriterier, standardisering, maler, faggruppenes nettsider, kurs, nasjonalt kodeverk.

Magnus sender innkalling til faggruppeledere (eller vara), styret, forskningsutvalg, kvalitetsutvalg, fagutvalg.

Faggruppene sender i forkant av møtet presentasjon av sin aktivitet.               

Sak 20/13       Magnus og Ying har laget informasjonsbrev til legeforeningens fag- og spesialforeninger om at DNP har opprettet faggrupper og Veileder i biopsibesvarelse. Brevet skal inneholde lenke til faggruppene og Veilederen, samt e-postadresse til lederne.

Sak 21/13   Forslag om å fjerne krav om obligatorisk kurs i rettsmedisin for spesialistgodkjenning i patologi.

Fagutvalget har diskutert saken og går inn for å beholde kurset inntil videre. Det er viktig at patologer har kunnskap i rettsmedisin. Man ønsker uansett ikke å gjøre endringer før forholdet mellom rettsmedisin/rettspatologi og patologi er avklart hos myndighetene. Rettspatologi foreslås som kompetanseområde i patologi i utredningen fra Helsedirektoratet som er sendt på høring om spesialitetsstrukturen.  

Sak 22/13  Spesialitetskomitéen har vurdert tilbudet fra FHI om at LIS i patologi kan få hospitere og obdusere på FHI. Spesialitetskomitéen har laget en uttalelse som konkluderer med at: gjeldende regler for spesialistutdanning i patologi ikke er til hinder for at rettsmedisinske obduksjoner utført ved FHI kan godkjennes på lik linje med vanlige medisinske obduksjoner utført på godkjent utdanningsinstitusjon og i godkjent utdanningsstilling. For at tjenesten skal kunne godkjennes kreves imidlertid at FHI enten søker om godkjenning for 1 år av spesialistutdanningen ihht krav i de generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger, eller at det opprettes en avtale om samarbeid om spesialistutdanning i patologi mellom FHI og godkjent utdanningsinstitusjon i patologi som ønsker å benytte tilbudet fra FHI om hospitering for LIS.” Ying tar kontakt med Rune Lilleng om at kopi av uttalelsen bør sendes til alle landets patologiavdelinger.

 Sak 23/13  Henvendelse fra Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) om sertifiseringsordning. Dette er en sak for faggruppe obduksjon som får mandat til å jobbe videre med saken. Styret støtter ønsket om sertifisering, det handler om å sikre kvalitet.

 Sak 24/13   Kreftregisteret har opprettet flere spesial-registere. Disse har rett til å få utlevert data fra patologiavdelingene. Data må ofte hentes ut manuelt. Det er tidkrevende. Registrenes ønske om detaljnivå kan noen ganger gå utover det som ligger av informasjon i patologiremissene. Det er derfor viktig at patologer også deltar i arbeidet med spesialregistre, spesielt innen kreft, hvor patologidata inngår i kvalitetsregisteret.  Det sendes bev til Elin Richardsen som tok opp saken, med kopi til Bjørn Møller, Kreftregisteret.

 Sak 26/13   Arbeid i kvalitetsutvalget

Utvalget jobber fortsatt med malbruk. Planen er å sende ut brev til faggruppene før sommeren. DNP har mottatt henvendelse fra Ingjerd Lien Kvelstad og Inger Nina Farstad om mulighet for elektroniske maler i kommende nytt felles laboratoriedatasystem i Helse Sør Øst. Slike maler må forankres i DNPs faggrupper. Tor Arne og Wenche lager forslag til brev som skal sendes til Ingjerd og Inger Nina.

 Sak 27/13   Arbeid i forskningsutvalget (FU)

 FU skal ferdigstille takstheftet etter innspill fra årsmøtet 2013.   Aktuell problemstilling for FU er hvordan man håndterer saken når          det under forskning oppdages feil diagnoser ved gjennomgang av  biobankmaterialer.
Wenche fratrer som styrets medlem i FU etter neste årsmøte. Forslag il nytt FU-medlem fra styret er velkommen.                                    

Sak 28/13   Patologforeningens reisestipend

Det presiseres i vedtektene at bevilgede midler ikke kan brukes til annet enn det er søkt om. Anne Pernille lager forslag til nytt tildelingsbrev hvor dette presiseres. 

Sak 29/13   Kursplan

Fagutvalget har diskutert innspill fra radiologi og anestesi på

årsmøtet om organisering av kursene i spesialistutdannelsen. Disse innspill er ikke uten videre overførbare til patologi siden vi er så få. DNP velger å forholde seg til eksisterende kursplan fra 2009. Det presiseres at det er viktig at nivået på våre kurs er tilpasset LIS

Det har vært bra kursaktivitet i 2012 og 2013. 2014 ser lovende ut.

Fagutvalget har kontaktet faggrupper som burde holde kurs snart. Siden det er så få nye LIS per år, er det vanskelig å lage egne innføringskurs.  Styret diskuterte om det er en mulighet å lage nettbaserte innføringskurs. Hege vil undersøke dette videre.

 

Sak 30/13   Kursmateriale på nettsiden

Styret ønsker at mest mulig av kursmateriale skal legges ut på DNPs nettsider, slik at materialet er tilgjengelig for flest mulig. Styret kan ikke pålegge noen å dele sitt materiale, og opphavsrett er beskyttet ved, lov, det gjelder også for DNPs nettsider. Info om dette til faggruppene. Det er ønskelig at dokumenter legges ut som pdf. Magnus lager brevforslag og styreleder sender det ut til Cecile Alfsen som har tatt opp saken.

Sak 31/13  Årsmøtet 2014 og årsmøtekurs arrangeres av AHUS på Vika Atrium (med middag mulig på Aker brygge) 26-28 mars. Kurset i gastrointestinal patologi holdes 26.mars, årsmøtet 27-28. Det skal diskuteres om årsmøte og årsmøtekurs heretter skal legges midt i uka og ikke til helger. Aktuelle temaer til årsmøtet er kvalitetssikring/akkreditering, DNPs kreftstrategidokument, diagnoserevisjon ved forskning. Faggruppene presenterer hva som er nytt. Det har de siste årene vært få påskeegg fra LIS, og avdelingene bør motivere LIS til å legge fram kasus.

 Sak 32/13   Økonomi

DNP bruker mer enn foreningen får overført fra Dnlf, og kapitalen skrumper. Forklaringen er høy aktivitet, samtidig som vi får mindre penger fra legeforeningen.  Tilskuddet fra legeforeningen er ment å dekke utgifter til regnskapsfører/revisor og 5 styremøter per år. Det betyr at annen aktivitet stor grad må finansieres på andre måter. I første omgang har vi søkt legeforeningens kvalitetsfond om støtte til prosjekt om standardisering av biopsibesvarelser.  Styret er enige om at vi ikke kan utbetale i reisestipend mer enn hva foreningen tjener i renter. Vi burde prioritere faggruppene og gi dem mulighet til å møtes. Reisestipendet skal evalueres av årsmøtet 2014

 Brev fra DNP ved Anne Pernille om dekning av utgifter til planlegging av kurs er sendt til økonomidirektør og fagsjef i legeforeningen. Vi avventer svar.

 Eventuelt

 Brev fra leder av FaMe om å melde inn kandidat til valget 1.september når Hege trekker seg. Styret foreslår Magnus som nytt medlem. Det er ikke sikkert patologi kommer med denne gangen.

ESP: Vi har ikke vært på styremøtene i forkant av kongressene.  Skal DNPs leder være på møtene?

Styret: alle står på valg, også valgkomiteen. Flere i styret har meldt at de trekker seg. Ying ber Cecilie sende e-post til alle medlemmene i DNP om at det skal være valg i mars, og be om at de som kunne være interessert i delta i styret melder seg til valgkomiteen ved Else Marit Løberg.               

DNPs PC er defekt. Det vurderes om foreningen er tjent med å kjøpe en ny, eller om vi skal basere oss på å lagre dokumenter i       nettskyen. Tas opp på neste styremøte som blir fredag 23.august   2013 i Legenes hus, Oslo.

  31.05.2013

 Ying Chen                              Magnus Røger