27. april 2012

Møtet blir felles mellom avtroppende og påtroppende styre, i Oslo. Dagsorden nedenunder.

INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING, 27.4.12 KL 13-17, LEGENES HUS. OSLO.  

Saksliste

Sak 18/12            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 19/12            Godkjenning av referat fra styremøte 31.1.-1.2.12

Sak 20/12            Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 9.3.12

Sak 21/12            Orienteringssaker

Høring: NOU 2011:21 Når døden tjener livet- et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik. Frist 19.3.12.

Høring NEKLAB/Nytt kodeverk for laboratorietjenestene. Frist 6.3.12.                

Høring: Utkast til policynotat om IT i helsevesenet. Frist 28.5.12.

Høring: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Frist 10.4.12.

Høring: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av maligne blodsykdommer. Frist 10.4.12.

Høring: Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølgning av sarkom. Frist 10.4.12.

Høring: Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument. Frist 19.4.12.

Formalisering av utdanning for rettsmedisinere

Spørreundersøkelse vedrørende faglig samarbeid i Norden

FaMe   

Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster

Mammapatolog til arbeidsgruppe i NordiQC

Feildiagnoser i svensk patologi

Møte med Helsedirektoratet vedrørende svartider i patologi

UEMS møte 2012

Gjennomføring av valg; overgangsordninger etter valg

Utstillere ved årlige kurs

Faggrupper status

Sak 22/12            Orientering om styrets arbeid i 2008-2011

Sak 23/12            Arkiv DNP

Sak 24/12            Faggruppe cytologi

Sak 25/12            Konstituering av nytt styre

Sak 26/12            Kvalitetsutvalg i DNP

Sak 27/12            Strategiseminar med faggruppeledere

Sak 28/12            Synliggjøring av utfordringer i patologi

Sak 29/12            Økonomi

                               Eventuelt