Den norske patologforening

Styremøter perioden 2012-2013

27. januar 2014

22. januar 2014

INNKALLING STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING

 Legenes hus mandag 27.01.2014 kl. 10-16 

Saksliste 

Sak 1/14    Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sak 2/14    Godkjenning av referat fra faggruppeseminaret 26.11.2013  

Sak 3/14    Godkjenning av referat fra styremøtet 27.11.2013 

Sak 4/14    Orienteringssaker 

  1. Høring Biomedisin
  2. Høringssvar Ny studieplan UiB
  3. DNPs  Kreftstrategi, endelig versjon
  4. Immunkurs i Krakow
  5. Sertifisering av obduksjonsteknikere
  6. Ny spesialitetskomité
  7. IAP Education Symposium ved USCAP i San Diego

 Sak 5/14    Årsmøtet 2014 og årsrapporten 

Sak 6/14    Endring av DNPs Fagutvalg ? 

Sak 7/14    Faggrupper DNP                           

Sak 8/14    Kvalitetssikring av Kreftregisterets data 

Sak 9/14    Oppdatering av DNPs veileder for biopsibesvarelse, status 

Sak 10/14  Reisestipend 2014  

Sak 11/14  Revisjon av diagnoser ved forskning 

Sak 12/14  UEMS-møter 

Sak 13/14  Nytt fra Kvalitetsutvalget 

Sak 14/14  Nytt fra Forskningsutvalget (FU) 

Sak 15/14  Økonomi

 Sak 16/14  Eventuelt

 

REFERAT  

Sak 1/14    Godkjenning av saksliste og innkalling

Godkjent uten kommentarer.

 Sak 2/14    Godkjenning av referat fra faggruppeseminaret 26.11.

Godkjent med små endringer.

 Sak 3/14    Godkjenning av referat fra styremøtet 27.11.2013

Godkjent med små endringer.

 Sak 4/14    Orienteringssaker 

  1. Høring Biomedisin

Denne saken har vært behandlet i Forskningsutvalget (FU) i 2011. kfr. referat fra styremøte DNP 9.2.11 og møte i FU 2.2.11

*Høringssvar Ny studieplan UiB

DNP har sendt høringssvar.

*DNPs  Kreftstrategiplan, endelig versjon

Skal opp på årsmøtet 2014.

*Immunpatologikurs i Krakow

DNP gir sin tilslutning til at det avholdes NordiQC immunpatologikurs i Krakow høsten 2014 hvor Jan Klos er DNPs representant.

*Sertifisering av obduksjonsteknikere

DNP gir sin tilslutning til dette arbeidet, brev om dette er sendt til Faggruppe for obduksjonspatologi

*Ny spesialitetskomité

Forslag til nye medlemmer er oversendt legeforeningen.

*IAP Education Symposium ved USCAP i San Diego

Det er ønskelig DNP er representert på disse møtene.

 Sak 5/14    Årsmøtet 2014 og årsrapporten

Foreløpig innkalling og program ble gjennomgått. 

Sak 6/14    Forslag om endring av Fagutvalget

Styret vil på årsmøtet 2014 legge frem forslag om at Fagutvalget styrkes og endrer navn til Kurs og Utdanningsutvalg (KU). Det vil også bli foreslått vedtektsendring til årsmøtet 2014 slik at KU blir et utvalg under styret og ikke et eget organ i DNP. Styret gjennomgikk forslaget som var utarbeidet av fagutvalget. 

Sak 7/14    Faggrupper DNP

Styret mener at Faggruppe for melanocyttpatologi og Faggruppe for ikke-melanocyttisk hudpatologi slås sammen til én gruppe. Begrunnelsen er at dette oppfattes som ett fagområde. Ny faggruppe for dermatopatologi med fire medlemmer på lik linje med andre faggrupper. Alle medlemmene skal oppnevnes på ny.. Det er ønskelig at Faggruppe for dermatopatologi samarbeider med Norske Melanom Gruppe (Onkologisk forum). Lars Akslen sitter i Styringsgruppen NMG som representant fra DNP.                           

Sak 8/14    Kvalitetssikring av Kreftregisterets data

Styret ved leder har sendt et brev (datert 12.12.2013) til Kreftregisteret (KRG) angående Kvalitetssikring av Kreftregisterets data. DNP ønsker at Kreftregisteret bør styrke patologikompetanse og nedsetter en kvalitetsgruppe i Kreftregisteret som inkluderer patologer i samarbeid med DNP for å få bedre data/ koder innen kreftområdet. DNP fikk brevsvar fra KRG som støtter DNPs forslag og er åpen for en deltids stilling for en patolog. Kreftregisteret har kvalitetsregistre for ulike kreftformer. De ønsker at patologer i regi av DNP deltar i kvalitetsregistrenes referansegrupper.

Sak 9/14    Oppdatering av DNPs veileder for biopsibesvarelse

Faggruppene er i gang med å oppdatere Veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster. De oppdaterte kapitlene skal etter hvert legges ut på DNPs nettside, ett og ett. 

Sak 10/14  Reisestipend 2014

Til styremøtet var det ikke kommet inn søknader, men fristen er ikke før 30.januar. 

Sak 11/14  Revisjon av diagnoser ved forskning

Når det under forskningsprosjekter oppdages avgitte diagnoser det kan stilles spørsmål ved, skal det primært gis tilbakemelding til aktuelle patologiavdeling som gis mulighet til å vurdere prøven på nytt før resultatet eventuelt meddeles klinisk avdeling. FU vil orientere om saken på årsmøtet 2014. 

Sak 12/14  UEMS-møter

Legeforeningen dekker nå utgifter til bare ett årlig UEMS-møte. UEMS øker aktiviteten og det vil fremover være 2 årlige møter i UEMS. Styret har mottatt søknad fra UEMS representant i Patologi, Ingunn Stefansson med sprøsmål om DNP kan dekke møteutgifter til ett møte årlig.

Vedtak: DNP kan dekke utgifter til ett årlig UEMS møte, under forutsetning av at reise og opphold skjer på billigste måte. 

Sak 13/14  Nytt fra Kvalitetsutvalget

Oppdatering av SNOMED står på programmet, i samarbeid med HDir og legeforeningen. 

Sak 14/14  Nytt fra Forskningsutvalget (FU)

Forskningskurs i patologi skal avholdes regelmessig Saken beror til nytt FU er etablert etter årsmøtet. 

Sak 15/14  Økonomi

Regnskap 2012, budsjett 2013 og regnskap 2013 og budsjett 2014 ble gjennomgått. DNP skal fortsatt bruke Visma som regnskapsfører, i likhet med legeforeningen for øvrig. 

Sak 16/14  Eventuelt

1. DNP ved leder bør være representert på de to årlige ESP-møtene, det ene arrangeres i forkant av kongressene, det andre utenom. DNP betaler reise og opphold på billigste måte. Saksliste og referat fra møtene oversendes styret. 

2. Det står en kronikk i Bioingeniøren tidskrift datert 8.desember 2013om patologiassistenter. Helse-Omsorgsdepartement har gitt HDir i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe for å se nærmere på oppgavefordeling /jobbglidning. DNP vil følge saken og orientere om saken under årsmøtet.

 3. Årsmøtet 2015 arrangeres i Stavanger.

Sign
Ying Chen (styreleder) og Magnus Røger  (sekretær)