Den norske patologforening

Styremøter perioden 2012-2013

30. - 31. august 2012

Før styremøte 31. august, arrangeres et felles seminar med DNPs faggruppeledere og leder i spesialitetskomiteen den 30.august.Sted: Hotell Park inn, Oslo lufthavn.
13. august 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 31.08.2012

 Tilstede:       Ying Chen, Tor-Arne Hanssen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Magnus Røger (referent), Hege Aase Sætran og Gitta Turowski (varamedlem).

 Fravær:         Wenche Reed

 Sak 44/12     Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjent uten merknader.

Sak 45/12      Godkjenning av referat fra styremøtet 26.06.2012

                        Godkjent uten merknader.

Sak 46/12     Orienteringssaker

 a).  Artikkel om utdanning i Europa.- Gitta.

UEMS, spesialistutdanning i Europa, det diskuteres om mulighet å innføre eksamen. Møte i UEMS har nå utvidet til  2x per år. Vi holder oss orientert, Cecilie kan lage link til UEMS på hjemmesiden                   

b). Rettsmedisin: Brev fra Harald Aarset og G. Cecilie Alfsen ”Rettspatologi: organisering som grenspesialitet av patologi”. Saken ligger hos Helsedir.           

c).  Legeforeningens IKT-møte den 10.09.2012 . Trine Brevig sa ja til å delta i arbeidsgruppe?. Vi ber henne lage en kort skriftlig rapport til stryet etter møter

 d).  Maligne hudlesjoner (unntatt malignt melanom) mangler i ”Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster”. DNPs faggruppe for hudpatologi får i oppdrag å utarbeide et forslag til et kapittel som kan inngå i DNPs veileder. Magnus er medlem i faggruppen og vil ta dette opp på faggruppens møte

e).  Møte med Helsedirektoratet om NEKLAB. – Ying

Ying var på et møte med Helsedir om NEKLAB, (kfr. Møtereferatet fra Helsedir. den 16.08.12). Kodesystem for eksempel for klinisk kjemi passer ikke for patologi. Uheldig å bli sammenlignet med andre labfag.  I patologi er det patologen som bestemmer tilleggsundersøkelser, ikke rekvirenten. Tor Arne som leder av kvalitetsutvalg forfatter et svarbrev til Hdir..

f).  Årskalender for Den norske legeforening

DNPs nettredaktør må legge inn aktivitetene på vår forenings hjemmeside under kalender. Ved å krysse av for å vise denne informasjonen i hovedkalender blir denne automatisk også registrert i Legeforeningens hovedkalender. Cecilie tar ansvar for dette. 

g).  Kvalitetssikring av beskrivelsen av yrket ”patolog” på http://utdanning.no – Hege

Hege har tatt ansvar og gjennomgått dette.  Det ble kvalitetssikret tekst samt nytt bilde.

 h). Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr fra Helsedirektoratet. 

Styret finner ikke grunnlag for egen uttalelse fra DNP..

i) Høring - utkast til forskrift om krav til kvalitet og humane organer beregnet på transplantasjon. 

 3 patologer har deltatt i dette arbeidet. Styret finner ikke fgrunnlag for ytterligere uttalelser fra DNP:

Sak 47/12     Nasjonal kreftstrategiplan 2013-2017

Denne ble diskutert grundig på Faggruppesseminaret 30.8.

Kreftstrategiplanen kommer til høring, DNP skal ha mulighet til å avgi uttalelse.

 Sak 48/12     Prioriterte oppgaver for kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget er nylig oppnevt, gruppen skal konstitueres før jul. Neklab/ koding  og oppgradering av SNOMED blir en prioritert sak..Standardiserte diagnostiske maler og Akkreditering?. Dette arbeidet må forankres i faggrupper og patologiavdelinger.

Sak 49/12     Overgangsordning mellom nytt og gammelt styre.

Forslag til vedtektsendring som skal opp på neste årsmøte: Det nye styret trer i kraft etter første konstituerende styremøte, som må avholdes senest 2 mnd etter årsmøtet.” skal inn under § 9 Styret

Sak 50/12     Patologforeningens reisestipend

Budsjettsituasjonen har utviklet seg slik:   I 2012 fikk DNP 274.000 kr fra DNLF. Det er ca. 74.000 kr mindre enn i 2011. For 2013 blir inntekten ca 285.000 kr.  Det er økte utgifter til regnskapsfører/revisor, og vi må budsjettere med ca 60.000kr til dette for 2013. Utgiftene økte i tillegg fra 2010-2011 fordi aktiviteten økte. Det er opprettet faggrupper, forskningsutvalg, kvalitetsutvalg og stipender. Det siste året  må  vi også betale  arbeidsgiveravgift pga stipender.

  • Alt i alt går vi nå med over 100.000 kr i underskudd per år.

 Styret mener stipendet bør gå til aktiviteter som ikke utløser skatter og avgifter, for eksempel at det kun dekkes reise for DNPs medlem samt dokumentert utgift i forbindelse med opphold. DNP ønsker også at utbetaling skjer etter utlegg, og ikke som forskuddsbetaling da det medfører mye arbeid for kasserer og revisor.

Det er også reist spørsmål om det er et reelt behov for LIS som skal presentere på kongress å få dekket reise og opphold, da de stort sett får dette fra arbeidsgiver. DNP kan ikke overta arbeidsgivers ansvar.

Det har vært kun en søker i året, og tre søkere totalt på 3 år. Alle fikk det de ba om.

Vårt forslag: Det kan fortsatt deles ut maks 100.000 i reisestipend inkl. avgifter. Ordning må evalueres om to år ut fra foreningens økonomi.

Saken tas opp i neste styremøte når  Wenche  er tilstede. Ying gir beskjed til Wenche.

 Sak 51/12     Attestasjonsskjema patologi

Godkjenning av spesialister er overført til helsedir.  Nytt detaljert attestasjonsskjem for spesialiteter er diskutert. Patologene mener at rekkefølgen organene nevnes bør følge SNOMED, eller være alfabetisk.

Hege og Anne Pernille hadde kommentarer;

Endre målbeskrivelsen pkt 4 til ”ha kjennskap til”, mola bør stå under kvinnelige genitalia.

Diskusjon rundt organer som avdelingene ikke har.

Samle og sende til Rune Lilleng. Hvem skal gjøre det?

Sak 52/12     DNPs årsrapport: Behov for endringer (utsatt fra siste styremøte). – Hege

Innholdslisten ble gjennomgått, og den forblir uendret.

Aktivitetstall (tidligere produksjonsdata) ble ikke gjennomgått i sin helhet dette møtet, men der ble nevnt punkt som bør diskuteres:

Hvordan rapportere molekylær? Spørre faggruppen.

Skal møter rapporteres? Timer inkl forberedelse eller bare møtetimer? I så fall 2 timer forberedelse per møtetime?

Hege og Magnus samarbeider om hva som skal innrapporteres. Forslag legges frem til neste styremøte.

Sak 53/12     Evaluering av faggruppeseminar

Nyttig, veldig bra oppmøte. Faggruppeledere ønsker å fortsette med årlige seminar. Skal vi invitere medisinsk faglig ansvarlig på avdelingene neste gang? Det blir mange mennesker, kanskje heller invitere dem til formøte før årsmøtet.

Sak 54/12     Behov for regnskapsfører/revisor for små fagmedisinske foreninger. - Anne Pernille

                                    I utgangspunktet har vi i følge regnskapsloven hverken regnskaps- eller revisjonsplikt  Styret mener at krav fra Dnlf om ekstern revisjon er for kostnadskrevende i forhold til foreningens totale budsjett. Vi ber derfor om at det vurderes om det på neste landsstyremøte skal gjøres en endring i Legeforeningens lover på dette området.

Anne Pernille og Ying tar ansvar å sende et brev til DNLF

  Sak 55/12     Økonomistatus og budsjett 2013

Budsjett for 2013 er diskutert. Man budsjetteres med underskudd (kfr. Sak 50/12). Egen budsjettpost for fagseminar og utvalgsmøter?

Forslag til budsjett legges frem på årsmøtet.

Reisestipend evalueres på årsmøtet?

Assosierte medlemmer: Betaler 150 kr. Det er kun få ass.medlemmer i DNP og beløpet endres ikke.. 

Sak 56/12     UEMS representant (Gitta gikk ut under diskusjon rundt dette).

Styret har mottatt henvedelse fra Gitta angående UEMS representant fra DNP. Hun ønsker kontinuitet.

Legeforeningen har allerede en patologirepresentant i UEMS, Ingunn Stefanson. UEMS har nå økt aktiviteten og skal møtes 2x per år. Dnlfs representant  sender rapport til legeforeningen, denne får DNP kopi av . Skal DNP ha egen representant, da må vi ha et mandat og eget budsjettpunkt. Er andre spesialistforeninger tilstede på UEMS? Bør en fra spesialistkomiteen delta? Hege skal undersøke saken

            Gitta skal være stedfortreder for Hege i desember, og reiser på møtet da. Saken om  DNPs relasjon til UEMS vurderes på neste styremøte.

fra spesialistkomiteen delta? Hege skal undersøke saken

Sak 57/12     Eventuelt

Ingen.

Ying Chen                                      Magnus Røger
Leder, DNP                                     Sekretær, DNP