Den norske patologforening

Styremøter perioden 2012-2013

4. februar 2013

1. februar 2013

Styremøte i Den norske patologforening,

Legenes hus, 04.02.2013 kl. 10:00 – 16:00  

Inkalling

Sak 1/13      Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sak 2/13      Godkjenning av referat fra styremøte 07.12.12                    

 Sak 3/13        Orienteringssaker:

a. Brev fra legeforeningen om rekrutterings- og utdanningskapasitet i kreftrelaterte spesialiteter (Ying) 

b. Legeforeningens statusrapport 2014 (Magnus) 

c.  Arbeidsgruppe i Spesialitetsstruktur i regi av  Helsedirektoratet (Ying)

 d. Orientering fra Forskningsutvalget (Wenche) 

e. Orientering fra Kvalitetsutvalget (Tor-Arne)

 f. Representant til det nasjonale laboratoriekodeverket 

g. Den nasjonale kvalitetskonferansen 2013 

h. Henvendelse fra Norsk forening for gynekologisk onkologi.(Ying) 

i. Henvendelse fra faggrupper Hematopatologi og Gynekologisk patologi (Ying/Magnus) 

j. Årsrapport 2012 (Magnus/Hege) 

k. Kurs 2013 (Hege)

Sak 4/13        Årsmøte 2013

 Sak 5/13        Oppgavefordeling mellom styrets medlemmer (Ying) 

Sak 6/13        Kreftstrategi DNP (Ying) 

Sak 7/13        Søknad til DNPs reisestipend (Wenche) 

Sak 8/13        DNP reisestipends nye retningslinjer(Wenche) 

Sak 9/13        Samarbeid med FHI om utdanning av patologer 

Sak 10/13     Thyreoideapatologi og faggruppen

 Sak 11/13     Veileder i obduksjon av voksne 

Sak 12/13     Budsjett 2013 og økonomi (Anne Pernille) 

 Sak 13/13     Eventuelt

 

REFERAT:  

Tilstede:  Ying Chen, Tor-Arne Hanssen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Wenche Reed,     Magnus Røger (referent), Hege Aase Sætran

 Sak 1/13        Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjent uten merknader.

Sak 2/13        Godkjenning av referater styremøtet 07.12.2012

Hege hadde noen små kommentarer, godkjent med disse kommentarene

Sak 3/13        Orienteringssaker

a. Brev fra legeforeningen om rekrutterings- og utdanningskapasitet i kreftrelaterte spesialiteter. Dette handler også om jobbglidning og fornuftig arbeidsfordeling i avdelingene. Leger opplever av kontor- og andre støttefunksjoner svikter. Legen må ofte skrive selv. Mangel på bioingeniører til å skjære bidrar til lange svartider.

b. Legeforeningen inviterer innspill til temaer for legeforeningens statusrapport 2014. Etter forslag fra Wenche har styret oversendt følgende forslag:

”Status for kombinerte stillinger for LIS og overleger - et av de viktigste tiltak i helsetjenesten for å styrke klinisk forskning er muligheten til å kombinere en akademisk og klinisk karriere. Kombinerte stillinger med tid til forskning er et sentralt virkemiddel. Den norske patologforening ønsker en statusrapport over hva som foreligger av kombinerte stillinger i helsetjenesten, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten, rekrutteringen til disse stillingene og i hvilken grad disse brukes til tid for forskning.”

c.  Helsedirektoratet har overtatt spesialistgodkjenningen. Det er opprettet arbeidsgrupper med beslektede spesialiteter. Ying representerer patologi. Styret har sendt inn  innspill om rettsmedisin som kompetanseområde i medisin, og rettspatologi som kompetanseområde i patologi.

d. Årsrapporten fra forskningsutvalget ble presentert. Taksthefte snart ferdig. Retningslinjene for DNPs reisestipend er revidert og vil bli lagt fram på årsmøtet 2013. Medlemmene i forskningsutvalget har sittet i fire år, reoppnevnelse eller fornyelse med nye medlemmer må vurderes når perioden utløper

e. Kvalitetsutvalget jobber med nytt kodeverk, og standardisering av besvarelser. Biopsiveilederen er patologforeningens svar på hvordan besvarelser skal standardiseres. Er vedlikehold av maler noe for overordnet myndighet? Problemstillingen kan legges frem på årsmøtet.

f. DNPs representant til det nasjonale laboratoriekodeverket er Tor-Arne Hanssen. Tor-Arne og Anne Pernille vurderer om det skal søkes midler fra legeforeningens kvalitetsfond.

g. Den nasjonale kvalitetskonferansen 2013. Er det naturlig at DNP eller sykehusene er representert? Mange slike konferanser rundt om i Europa handler mest om pasientsikkerhet og lite relevant stoff for patologer.

h. Henvendelse fra Norsk forening for gynekologisk onkologi om ny klassifikasjon av vulva-neoplasi. Vurderingen av om denne skal anbefales bør ligge hos DNPs faggruppe for gynekologisk patologi. 

i. Lederen for faggruppe for hematopatologi, Jan Delabie, flytter utenlands, og nytt medlem må oppnevnes. Det er naturlig å spørre Delabie om forslag til nytt medlem fra Helse Sør-Østgruppen må  selv velge ny leder. 

j. Arbeidet med Årsrapport 2012 er i rute, men det mangler blant annet regnskap som foreløpig ikke er ferdig.

k. Kurs 2013 (Hege) Avholdtkurs er meldt til  årsrapporten. Det er lenge siden det har vært kurs i urologisk patologi, mannlige genitalia, cervix. Det er ønskelig at faggruppene skal drive frem kurs, men ikke nødvendigvis holde kursene selv. Kurs skal primært være beregnet på leger i spesialisering (LIS). Fagutvalget sender jevnlig forespørsel til faggruppene om kurs.

Sak 4/13        Årsmøtet 2013. Det skal sendes ut innkalling og sakspapirer senest to uker på forhånd. Det er satt av 3 timer til årsmøtet. Ying skal gjennomgå årsrapporten. Saker det skal voteres over, for eksempel endringer i retningslinjer for reisestipend og vedtekter for foreningen, behandles til slutt.

Sak 5/13        Ying presenterte forslag til oppgavefordeling mellom styrets medlemmer. Styret vil komme med innspil pr e-post til ying. Oppgavefordelingen er ment som et veiledende verktøy for styret.

Sak 6/13        Kreftstrategiplanen som ble presentert i 2012 sa svært lite om patologi, forslagene fra patologen i arbeidsgruppen var stort sett strøket. Helsedirektoratet mente at detaljer om patologi ikke var relevant i denne planen, men egen kreftstrategiplan fra DNP var velkommen. Ying har derfor ledet arbeidet med en egen plan som omhandler utfordringer i patologi. Den skal være et dokument fra DNP om hva som trengs for å møte kreftutfordringen i årene fremover. Planen er ikke ferdig. det er derfor for tidlig å behandle den på årsmøtet 2013.

Sak 7/13        Søknad til DNPs reisestipend (Wenche). Det kom inn bare en søknad, fra Svetlana Tafjord.

Vedtak: styret innvilget inntil kr 20.000,- til dokumenterte reise og bo-utgifter i henhold til søknad. Kostutgifter blir ikke dekket.

Sak 8/13        Forslag til nye retningslinjer for DNPs reisestipend legges frem på årsmøtet 2013. Stipendet skal ikke dekke kostutgifter, men reise og/eller opphold. Det er viktig at utbetalinger ikke utløser arbeidsgiveravgift.

Sak 9/13        Samarbeid med FHI om utdanning av patologer. Spesialitetskomiteén har saken til vurdering, og styret avventer endelig konklusjon fra dem.                                   Fagutvalget følger saken videre.

 Sak 10/13     Thyreoideapatologi som egen faggruppe? Styret har innhentet råd fra faggruppe for mammapatologi, og faggruppe for lunge- og ØNH-patologi.

Vedtak: thyreoideapatologi skal tilhøre faggruppe for mammapatologi.

Sak 11/13     Forslag tilVeileder i obduksjon av voksne” forelå rett før styremøtet, så styret kunne ikke vurdere alle sider ved den. Imidlertid ble det reist spørsmål om retningslinjer ved smitteeksposisjon. Styret vil sende en snarlig tilbakemelding til faggruppen, for om mulig få et nytt utkast som kan godkjennes på Årsmøtet dersom styret rekker å behandle dokumentet pr e-post før fristen for utsending av sakspapirer, som er 2.3

Sak 12/13     Budsjett 2013 og status for økonomi ble lagt frem.

Sak 13/13     Eventuelt: Væskebasert cytologi: AHUS har valgt SurePath, ikkeThin-Prep. Problemstillingen legges frem på cytologforeningens årsmøte neste helg.