Den norske patologforening

Styremøter perioden 2012-2013

7. desember 2012

1. februar 2013

Innkalling til styremøte i Den norske patologforening,

Legenes hus, 07.12.2012 kl. 10:00 – 16:00

11:30 Inger Nina er invitert til å holde 20 min innlegg om patologiassistenter.

Godkjenning av referater fra faggruppemøtet 30.09.12 og fra forrige styremøte 31.08.12

Sak 58/12 Orienteringssaker:

a. Senter for fremragende forskning

b. Høringsuttalelse fra DNP om kreftstrategi 2013-2017

c. Høringsuttalelse fra DNP om vedrørende ønsket funksjonalitet i elektronisk pasientjournal (EPJ) og andre IT-systemer

d. Høringsuttalelse fra DNP om spesialitetsstruktur

e. Høringsuttalelse fra DNP om Nasjonalt handlingsprogram om lungekreft

f. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft.

g. Brev vedr. Feilaktig informasjon i Årsrapport 2011 fra Den rettsmedisinske kommisjon

h. Brev vedr. Registrering av rettsmedisinsk sakkyndige og deres kompetanse

i. Brev til Landsstyremøtet DNLF angående revisjonsplikt for underforeningene

j. Info. fra FaMe møte

k. DNPs representant til styringssgruppen i NBCG

l. DNPs representanter til Brystkreftregisterets referansegruppe.

m. DNPs representant til faggruppe for ikke-neoplastisk nyrepatologi.

n. DNPs representant til faggruppe obduksjon fra OUS

o. Samarbeid med Kreftregisteret

p. Statens helsetilsyns konklusjon om bruk av HPV-tester ved masseundersøkelse for livmorhalskreft

q. Brev om status for rekruttering og utdanningskapasitet i patologi og onkologi.

r. Bruk av biologisk materiale i studentundervisning

s. Møte i Kvalitetsutvalget 20.11.2012

t. DNPs representanter i Nyrebiopsiregisteret

u. FU ved Wenche

Saker

59/12              Kreftstrategiplan DNP (Ying)

60/12              Vedtektsendring (Ying)

61/12              Veileder for årsmøtearrangører DNP, revidert aug 2012 (Hege)

62/12              Faggruppene i DNP (Ying)

63/12              Koding patologi (Tor-Arne)

64/12              Statusrapport DNP (Hege og Magnus)

65/12              Kursplan (Hege)

66/12              Oppgavefordeling mellom styrets medlemmer (Ying)

67/12              Formalin og gravide (Anne Pernille)

68/12              DNPs reisestipend (Wenche)

69/12              Standardisering av rutiner for håndtering av vevsprøver (Wenche)

70/12              UEMS representant (Hege)

71/12              IAP representant og IAP-kongress (Magnus)

72/12              Veileder i obduksjon av voksne og saksgang

73/12              Økonomistatus og budsjett 2013 (Anne Pernille)

74/12              Samarbeid med Rettsmedisin/Folkehelseinsituttet om                     utdanning av patologer

75/12              Forslag til nye vedtekter Nyrebiopsiregisteret

76/12              Eventuelt

REFERAT FRA STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 07.12.2012

Tilstede:        Ying Chen, Tor-Arne Hanssen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Wenche Reed,                    Magnus Røger (referent), Hege Aase Sætran

Godkjenning av innkalling og saksliste

                    Godkjent uten merknader.

Godkjenning av referater fra faggruppeseminaret 30.08.2012 og fra styremøtet 31.08.2012

                    Godkjent uten merknader.

Inger Nina Farstad var invitert for å fortelle om OUS sine erfaringer med bruk av patologiassistenter til makrobeskjæring. Etter Farstads innledning diskuterte styret og Farstad ulike sider av ordningen med patologiassistenter.

Sak 58/12       Orienteringssaker:

a. Nytt senter for fremragende forskning

Professor Lars A. Akslen leder Centre for Cancer Biomarkers som er blitt utnevnt til Senter for fremragende forskning, noe som er til stor glede for hele patologimiljøet i Norge. Se lenk: http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2012/11/tre-nye-sentre-for-fremragende-forskning

b. Høringsuttalelse fra DNP om kreftstrategi 2013-2017

Høringsnotat innsendt.

c. Høringsuttalelse fra DNP om vedrørende ønsket funksjonalitet i elektronisk pasientjournal (EPJ) og andre IT-systemer

Høringsnotat innsendt.

d. Høringsuttalelse fra DNP om spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet har innkalt til flere møter i løpet av høsten. Leder for spesialitetskomiteen og DNPs leder har vært på disse møtene. DNP har sendt inn høringsnotat til Legeforeningen

e. Høringsuttalelse fra DNP om Nasjonalt handlingsprogram om lungekreft.

Høringsnotat innsendt.

f. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft.

DNP har ikke fått tilbakemelding fra faggruppen og har foreløpig ikke gitt høringsuttalelse.

g. Brev vedr. Feilaktig informasjon i Årsrapport 2011 fra Den rettsmedisinske kommisjon

DNP er blitt oppmerksom på at Den rettsmedisinske kommisjons årsrapporter fra 2011 inneholder feil med hensyn til beskrivelsen av situasjonen innen rettspatologien i Norge og avvik i tallmaterialet. Styret i DNP har  i brev  påpekt feilene og bedt om at rapporten korrigeres.

                    h. Brev vedr. Registrering av rettsmedisinsk sakkyndige
                    og deres kompetanse

DNP) er helt nylig gjort kjent med at Den rettsmedisinske kommisjon har startet registerføring av sakkyndige. DNP har pr brev gjort oppmerksom på at mange spesialister i patologi innehar kompetanse til å kunne påta seg sakkyndighetsoppdrag innen flere typer unaturlige dødsfall.

Når det gjelder uautorisert sertifisering av rettsmedisiner, etterlyser DNP fortsatt svar fra Helsedirektoratet. DNP vil kontakte Hdir med spørsmål om status i saken og be om innsyn i sakens dokumenter. Det er ønskelig at Cecilie Alfsen og Harald Aarset representerer DNP i dette arbeidet.

i. Brev til Landsstyremøtet DNLF angående revisjonsplikt for underforeningene

Patologforeningen mener at krav fra Dnlf om ekstern revisjon er for kostnadskrevende i forhold til foreningens totale budsjett. Vi ber derfor om at det vurderes om det på neste landsstyremøte skal gjøres en endring i Legeforeningens lover på dette området.

j. Info. fra FaMe møte

Ying var på FaMe møte den 12.nov.des.

k. DNPs representant til styringsgruppen i NBCG

Lars A. Akslen er utnevnt av styret i DNP.

l. DNPs representanter til Brystkreftregisterets referansegruppe

HELSE NORD: Elin Mortensen

HELSE MIDT: Marianne Brekke

HELSE VEST: Lars A. Akslen

HELSE SØR ØST: Jon Lømo, Peter Blom.

m. DNPs representant til faggruppe for ikke-neoplastisk nyrepatologi.

Sabine Leh etterfølger Leif Bostad fra Helse Vest.

n. DNPs representant til faggruppe obduksjon

Borghild Roald etterfølgerJan Mæhlen fra OUS.

o. Samarbeid med Kreftregisteret

Gjelder registrering av data, diagnostiske maler, kvalitetssikrede parametre, sammenligning av sykehus. Ying har blitt innkalt til flere møter på Kreftregisteret angående dette. Kreftregisteret skal legge frem dataene på DNPs årsmøtet 2013. Tor-Arne Hanssen som er kvalitetsutvalgets leder skal også gi info om dette på årsmøtet 2013.

p. Statens helsetilsyns konklusjon om bruk av HPV-tester ved masseundersøkelse for livmorhalskreft. Styret er tilfreds med konklusjonen om at HPV-testing ikke er i strid med kravet til forsvarlighet.

q. Brev om status for rekruttering og utdanningskapasitet i patologi og onkologi i Helse Sør-Øst.

Styret mener de utfordringene som økende krav innen kreftutredning og skreddersydd kreftbehandling i fremtiden vil medføre økt kapasitetsbehov. Norge må utdanne flere spesialister i patologi for å kunne imøtekomme fremtidens behov. Problemet kan ikke løses ved jobbglidning eller medisiniske spesialiteter skal åpnes for andre yrkesgrupper uten medisinsk studium, men med masternivå innen andre fag. Ying lager et svarbrev

r. Bruk av biologisk materiale i studentundervisning. Initiativ fra NITO. Tas til etterretning.

s. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 20.11.2012.

Tor Arne ga en orientering om saker som ble drøftet i kvalitetsutvalgets møte. Utvalget skal jobbe med diagnostiske maler, koding, SNOMED, Akkreditering og Kvalitetsarbeid i Norge (veileder).

t. DNPs representanter i Nyrebiopsiregisteret.

DNP har oppnevnt Harald Aarset og Erik Strøm som representanter til styringsgruppen for Norsk Nyrebiopsiregister.

u. Forskningsutvalget – FU.

Wenche orienterte om saker som kvalitetsutvalget har jobbet med. Nettredaktør legger ut referatene fra FUs møter på DNPs nettside etter ønske fra FU

Saker

59/12           Kreftstrategiplan DNP.

DNP har ikke vært tilfreds med utkast til Kreftstrategiplan fra Helsedirektoratet som har vært et hastverksarbeid hvor mange av DNPs innspill ble strøket. Styret ønsker etter forslag fra Ying at DNP lager et eget kreftstrategidokument som kan presenteres på årsmøtet 2013. Arbeidsgruppen består av Anne Skarshaug (representant fra UNN i kreftstrategi-skrivegruppen til Hdir), Cecilie Alfsen (nettredaktør), Rune Lilleng (leder av spesialitetskomiteen), Tor Arne Hansen (leder av Kvalitetsutvalget), Hege Sætran (leder av Fagutvalget), Lars Akslen, (prof. tidligere Leder DNP) og Ying leder denne gruppen..

60/12           Vedtektsendring DNP

Forslag om endring i paragraf 9 vil blitt tatt opp på årsmøtet 2013. Styret ønsker disse formuleringene som vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet:

”Det nye styret trer i kraft etter første konstituerende styremøte, som må avholdes senest 2 mnd etter årsmøtet.”

”Styrets funksjonsperiode er 2 år.”

61/12                      Veileder for årsmøtearrangører DNP, revidert aug 2012

                    Styret har mottat oppdatert versjon fra Ingunn Stefansson. Det har vært vanlig at abstracts fra årsmøtet er blitt publisert i APMIS. Detter har ikke latt seg gjøre de siste år. Det kan være mer hensiktsmessig at abstractene publiseres på DNPs nettside.

62/12           Faggruppene i DNP

Styret oppevner medlemmene, som skal komme fra alle helseregioner. Medlemmene har vært fra universitetssykehusene fordi henvendelser om oppnevning har gått gjennom avdelingssjef på universitetssykehusene. Styret går inn for at man kan også spørre faggruppen om råd ved oppnevning av nye medlemmer. Da kan det bli lettere å få med representanter også fra andre sykehus som ønsker å bidra til dette arbeidet.

Det har kommet inn spørsmål om det skulle opprettes en faggruppe for thyreoideapatologi. Fagområdet hører naturlig inn under en av de allerede eksisterende faggrupper for cytologi, mammapatologi og lunge- og ØNH-patologi, Styret ønsker å spørre disse faggruppene om råd.

Styret har også mottatt henvendelse hvor man foreslår flere nye ekstra medlemmer i faggruppe for øre-nese-hals- og lungepatologi. Styret mener at hvis faggruppen ønsker seg et nytt medlem, må et annet medlem avgi sin plass. Bytte av medlemmer må gå gjennom styret i DNP

Skulle faggruppene for ”melanocyttisk patologi” og ”hudpatologi unntatt melanocyttisk patologi” vært slått sammen til ”faggruppe for hudpatologi”? Foreløpig endrer vi ikke dette siden melanomgruppen er tilknyttet onkologisk forum.

Faggruppe for urologisk patologi: Trond Viset har trukket seg. DNP utnevner Øystein Størkersen som nytt medlem etter anbefaling fra St.Olav hospital. Aud Svindland skal informeres om dette, og det skal skrives brev til faggruppen.

                        Siden sist har faggruppe for hudpatologi konstituert seg.

63/12           Koding patologi

NEKLAB har ikke besvart henvendelsen fra DNP. Tor-Arne Hanssen purrer.

64/12           Statusrapport DNP

Etter innspill fra Cecilie Alfsen endres produksjondata til aktivitetstall.  Ståle Sund har sendt forslag om at molekylæranalyser bør ha et eget ark med nok tilgjengelige kolonner. Magnus og Hege lager et forslag til oppsett for molekylære analyser. Dette sirkuleres til styret pr e-post for innspill før det sendes til patologiavdelingene: Er det mulig å synliggjøre avdelingenes bruk av innleid ekstrahjelp/vikar? I føste omgang kan man be om kommentar fra avdelingene på det punkt

65/12           Kursplan

Det har kommet tilbakemeldinger fra noen, men på langt nær alle, faggrupper om planlagte kurs. Det oppfordres til bruk av DNPs mentometersystem på kurs.

66/12           Oppgavefordeling mellom styrets medlemmer

Særlig høringer må deles på flere, Ying delegerer. Viktig å overholde frister. Ying lager et forslag til oversikt over oppgavefordeling mellom styrets medlemmer til neste styremøte

67/12           Formalin og gravide

HMS-sak som opptar mange av landets LIS. Det er forskjellig praksis på avdelingene. Anne Pernille har vært i kontakt med STAMI. Formalin er et karsinogen. Hvor stor risiko for uhellseksponering vil man akseptere? Skulle vi invitere toksikolog eller yrkesmedisiner til årsmøtet? Saken planlegges presentert på Årsmøtet.

68/12           DNPs reisestipend

Vi opprettholder kategoriene, men utvider søkningsmulighetene da leger i spesialisering kan søke om inntil 10.000 kr til kongressdeltakelse. Evalueres etter 2 år. Vi må ikke la utbetalingene utløse arbeidsgiveravgift, derfor dekning kun etter bilag.

69/12                      Standardisering av rutiner for håndtering av vevsprøver

FU har sendt en henvendelse til leder av Kvalitetsutvalget vedr. utarbeidelse av retningslinjer for håndtering av vevsprøver. Det er viktig å kunne dokumentere hva som er gjort med materiale for de forskjellige trinnene i vevshåndteringen. Dette er viktig både for diagnostikk og forskning, FU inviterer derfor KU til et samarbeid om dette. Wenche Reed og Tor-Arne Hanssen følger opp dette videre.

70/12           UEMS representant

Einar Skoglund, utdanningssjef i legeforeningen, opplyser at Dnlf sender en UEMS-representant fra hvert fagfelt til møter i aktuelle UEMS grupper. Medlemmet er vanligvis knyttet til spesialitetskomitéene i de aktuelle fagområder. Det er ikke vanlig å sende ekstra representant fra de fagmedisinske foreningene. Gitta Turowski har tidligere representert DNP i UEMS. Heretter vil DNP følge vanlig fremgangsmåte og kun sende den representant som er oppnevnt av Dnlf. Det er for tiden Ingunn Stefansson. Hun er ikke formelt tilknyttet spesialitetskomiteen, men DNP oppfordrer til samarbeid her. DNP foreslår at Rune Lilleng, leder av spesialitetskomiteen, er vara.  Det skrives brev til Gitta Turowski hvor hun takkes for engasjement og innsats.

71/12           IAP representant og IAP-kongress

DNP har mottatt henvendelse fra reiselivsorganisasjonen Visit Oslo om Oslo kan være vert for IAP-kongressen i 2020. Styret er ening om at det kan vi ikke ta på oss. Magnus skriver brev til Visit Oslo og opplyser om dette.

Wenche Reed er DNPs representant til IAP.

72/12           Veileder i obduksjon av voksne og saksgang

Cecilie Alfsen og faggruppe obduksjon jobber videre med dette og legger frem på årsmøtet 2013.

73/12           Økonomistatus og budsjett 2013

DNP budsjetterer med et underskudd på 100.000. Visma har rimelige priser for revisjon, vi forsetter å bruke dem, det koster 60.000 per år. Etter innspill fra Anne Pernille skal tvungen bruk av ekstern revisor for fagmedisinske foreninger opp på neste landsstyremøte i legeforeningen, dette er en tung budsjettpost.

Skal utlegg til faggruppene visualiseres i DNPs regnskap? Viktig å redusere utgiftene. Personer som reiser for DNP må passe på å få billigste billett, og møtene må legges til steder som genererer minst mulig reiseutgifter.

74/12           Samarbeid med Rettsmedisin/Folkehelseinstituttet om utdanning av                  patologer

Rettsmedisin/Folkehelseinstituttet har forslått en utvekslingsordning hvor LIS i patologi tilbys obduksjonstjeneste hos dem. DNP sender brev til spesialitetskomiteen ved Rune Lilleng med kopi til Cecilie Alfsen hvor DNP spør om spesialitetskomiteen anser dette som tellende tjeneste i patologi.

Når det gjelder henvendelsen om å fjerne krav om obligatorisk kurs i rettsmedisin i spesialistutdanningen, avventer vi Hdirs vurdering av relasjonen patologi/rettsmedisin før vi tar en diskusjon om dette

75/12           Forslag til nye vedtekter Nyrebiopsiregisteret

Nyrebiopsiregisteret eies av Helse Bergen, og vedtektsendringene tar DNP til etterretning. Det sitter allerede to patologer i Nyrebiopsiregisterets styre, og patologenes interesser skulle være godt ivaretatt. 

76/12           Eventuelt

YING: Skulle faggruppene være tilknyttet onkologisk forum og delta på seminarer der? Tas opp på neste styremøte som er mandag 4.februar 2013.

 Ying Chen                               Magnus Røger

Leder, DNP                              Sekretær, DNP