DNP's forsknings- og utviklingsfond, retningslinjer

Statutter for DNP's forsknings- og utviklingsfond
(Sist revidert 23. mars 2017)

Den Norske Patologforenings stipend for forskning og fagutvikling i patologi.
Vedtatt på Årsmøtet 27. mars 2009, med justeringer i 2011, 2012 og 2017. I 2017 ble navnet endret fra DNP's forskningsstipend til DNP's forsknings- og utviklingsfond, og reglene ble utvidet til også å omfatte støtte til kvalitetsarbeid, fagutvikling og forskningsmøter som er relevante for patologifaget og som er åpne for patologer i Norge.

Retningslinjer for søknad om stønadsmidler

  1. DNP setter av inntil 150.000 kroner årlig (avhengig av foreningens økonomi)  for stønad til forskning, kvalitetssikring, fagutvikling, fordypning, deltakelse i kongresser/møter innen- og utenlands, og arrangering av nasjonale møter. Midlene vil kunne deles på flere. Midler tilgjengelig for tildeling, kan justeres ut fra DNP’s økonomi.
  2. Støtte til prosjekt eller opphold med det formål å drive forskning eller fagutvikling som vil komme et bredere patologimiljø i Norge til gode vil bli prioritert. Herunder inkluderes også støtte til arrangering av møter som tematisk anses relevante for patologer og som er i samarbeid med DNP. Støtte til deltakelse på kongresser gjelder bare leger i spesialisering (LIS) som bidrar vitenskapelig, for eksempel med foredrag eller poster.  For kongressdeltakelse kan det søkes inntil kr. 10 000.
  3. Alle lege-medlemmer i DNP kan søke om midler (både overordnede og underordnede leger). Søknader rettes til styret og må som et minimum inneholde en prosjektbeskrivelse (omlag 2 sider), CV, anbefaling fra avdelingsleder, invitasjonsbrev fra avdeling som skal besøkes ved reiser, møteprogram ved kursarrangering og budsjett. Leger som er tildelt midler fra FOU-fondet tidligere prioriteres ikke ved høyt antall søkere.
  4. Et sammendrag av hva midlene er brukt til (f.eks. reisebrev, møtereferat etc.) publiseres på DNPs nettsider.
  5. Midlene utlyses årlig på DNP’s hjemmesider. Søknadsfrist er 30. januar hvert år. Søknadene vil bli vurdert av styret og forskningsutvalget i DNP, og utfallet avgjøres av styret på førstkommende styremøte.

Praktiske prosedyrer

  1. Utlysning av midler skjer på DNP’s hjemmesider, med angitt søknadsfrist. Sekretæren i DNP’s styre har ansvar for å påse at utlysningen blir offentliggjort i god tid før søknadsfristens utløp.
  2. Søknadene sendes elektronisk til sekretæren i DNP, som sender søknadene til Forskningsutvalget for innstilling.
  3. Kasserer/leder i DNP har ansvar for å sende ut svarbrev til alle søkere innen to uker etter at søknadene er styrebehandlet.
  4. Midlene utbetales mot originale kvitteringer som sendes per post til kasserer i DNP. Kvitteringene må ikke være eldre enn tre måneder.