Den norske patologforening

Mandat og retningslinjer for utvalg mm

Faggrupper

21. februar 2012

Mandat

Faggruppene skal gi råd til landets patologer i spørsmål som angår faglig praksis og

rutiner i forhold til optimal patologidiagnostikk. Gruppene vil ha et ansvar for å være

oppdatert i grensesnittet mellom forskning og diagnostisk praksis. Faggruppene skal

lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal inngå i DNP's årsmelding.

 

Oppnevning og funksjonstid: Faggruppene oppnevnes av styret i DNP med en

funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. Faggruppene velger selv sin

leder.