Den norske patologforening

Mandat og retningslinjer for utvalg mm

Forskningsutvalg

21. februar 2012

Mandat

Forskningsutvalget skal arbeide for etablering av initiativ og tiltak som kan øke

forskningsaktivitet i norske patologimiljøer, stimulere til samarbeid mellom ulike

miljøer der dette er naturlig, og arbeide for synliggjøring av pågående

forskningsaktivitet.

Forskningsutvalget skal lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal inngå i DNP`s årsmelding.

 

Oppnevning og funksjonstid: Forskningsutvalget oppnevnes av styret i DNP med

en funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning.

 

 

Vedtatt i årsmøtet mars 2009