Den norske patologforening

Mandat og retningslinjer for utvalg mm

Nettsideredaktør

21. februar 2012

Mandat

Nettredaktøren skal bidra til å informere DNP`s medlemmer om faglige og fagpolitiske

forhold, samt å organisere hvordan informasjonen best kan presenteres. Arbeidet

skal foregå i nært samarbeid med styret.

 

Oppnevning og funksjonstid: Nettredaktøren oppnevnes av styret med en

funksjonstid som følger styret (2 år).

 

Vedtatt i årsmøtet mars 2009

 

 

Kommentar i sakspapirer 2009:

Styret i DNP mener at nettredaktøren skal oppnevnes av styret, men trenger ikke nødvendigvis være medlem av styret.

Styret legger til grunn at nettsidene representerer DNP`s offisielle sider under DNLF, og

styret vil derfor være ansvarlig for innhold og form. Redaktørens arbeid må derfor skje i

nær forståelse med styret. Løpende informasjon vil utgjøre en stor del av det som legges

ut. I den grad det gis uttrykk for bestemte synspunkter, skal disse gjenspeile styrets

oppfatning.