Den norske patologforening

Mandat og retningslinjer for utvalg mm

Oppnevnelse av æresmedlem

4. mars 2015

Bakgrunn
Utnevnelser har skjedd med noe ujevne mellomrom. Med unntak av paragraf 5 i vedtektene, finnes ikke nærmere fastsatte bestemmelser for hvordan æres-medlemmer utpekes.
Styret har vurdert tidligere utnevnelser og diskutert relevante forhold og kriterier. På denne bakgrunn legger styret frem forslag til retningslinjer. 

Retningslinjer for æresmedlemskap

Vedtektene for DNP sier følgende om æresmedlemskap i paragraf 5: Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Den norske patologforening.

Det bør legges vekt på en sterk og allsidig innsats for patologifaget i Norge og for Den norske patologforening, herunder verv og virksomhet i foreningen, initiativ av faglig og fagpolitisk karakter, aktivitet relatert til kursvirksomhet og undervisning utover det gjennomsnittlige, og profilering av faget i samfunnet. Det bør videre legges vekt på forskningsmessig fagutvikling som bidrar til økt kunnskap og til bedre utøvelse av faget.
Medlemmer i DNP, inkludert styret, kan nominere kandidater. Det skal vedlegges CV og begrunnelse som refererer til nevnte kriterier.

Æresmedlemmer innstilles av Styret i DNP og utnevnes av Årsmøtet. Forslag skal være innkommet til Styret innen utgangen av et kalenderår for behandling og eventuell utnevnelse på førstkommende Årsmøte.

 Styret, Den norske patologforening, 20.2.2012.