Retningslinjer for aktivitetstall til årsrapport

I forbindelse med utarbeidelse av årsrapport for Den norske patologforening (DNP) innhentes aktivitetstall fra alle landets patologiavdelinger og laboratorier.

Styret i DNP sender ut skjema for utfylling til avdelingslederne ved de ulike avdelingene. Det er viktig at alle tall kvalitetssikres av avdelingsleder før innsending. Styret i DNP har ingen mulighet til å kontrollere om de innrapporterte tall er korrekte. Selv om tallene kun er ment for internt bruk i DNP, er andre utenfor DNP også interessert i disse tallene, og regner dem som "offentlige", siden tallene blir tilgjengelige på DNPs internettside. I rapporten vil det være en fotnote som sier at det ikke er offisielle data som er presentert.

Det er arkfaner nederst i Excel-filen hvor man navigerer mellom de ulike parametre.

 Med de ulike parametre menes følgende: 

Forskning/Kurs:

Antall artikler: publikasjonsdato i perioden 1.1-31.12 (trykket utgave)
Antall doktorgrader: disputaser i perioden 1.1-31.12
Prosentandel av budsjett avsatt til forskning i perioden 1.1- 31.12, etter estimat basert på rutinefrie dager som brukes til konkrete forskningsprosjekt, eller skjønnsmessig vurdering fra avdelingsleder.
Antall presentasjoner med trykket abstract eller poster: publikasjonsdato i perioden 1.1-31.12
Kurs: Antall kurs: avholdt helt eller delvis i regi av avdelingen i perioden 1.1-31.12

Histologiske prøver:

Totalt antall biopsier: registrert antall remisser (prøver) i perioden 1.1-31.12
Totalt antall blokker: samlet antall blokker for remisser registrert 1.1-31.12
Totalt antall glass: samlet antall glass for remisser registrert 1.1-31.12
Biopsier eksternt: biopsier innsendt av rekvirenter utenfor eget sykehus
Biopsier eget sykehus: biopsier fra inneliggende pasienter og polikliniske pasienter. 

Molekylære analyser:

Antall remisser (biopsi, cytologi eller obduksjon) der det er rekvirert molekylære analyser i perioden 1.1-31.12
Antall ISH (in situ hybridisering): antall individuelle analyser uavhengig av antall remisser i perioden 1.1-31.12.
Antall PCR: antall individuelle analyser uavhengig av antall remisser i perioden 1.1-31.12.

Vi har funnet det hensiktsmessig å skille ut HPV, samt å få en presisering av om undersøkelsen er gjort i avdelingen eller eksternt. Med eksternt menes også analyser utført ved andre laboratorier på sykehuset (f.eks mikrobiologisk laboratorium).

Spesialundersøkelser:

Frysesnitt: antall remisser med frysesnitt i perioden 1.1-31.12
I og E-U (Immun- og enzymhistokjemi på ufiksert materiale) 1-10 undersøkelser pr remisse, takst 705m: antall remisser i perioden 1.1-31.12.
I og E-F (Immun- og enzymhistokjemi på fiksert materiale) 1-3 undersøkelser pr remisse, takst 705k: antall remisser i perioden 1.1-31.12
I og E-F (Immun- og enzymhistokjemi på fiksert materiale) 4 eller flere undersøkelser pr remisse, takst 705k: antall remisser i perioden 1.1-31.12
EM (Elektronmikroskopi), takst 705o: antall i perioden 1.1-31.12
Billedanalyse: takst 705p: antall i perioden 1.1-31.12
Flowcytometri, takst 705q: antall i perioden 1.1-31.12

Cytologiske prøver:

Cervixcytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12
Exfoliativ cytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12
Punksjonscytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 

Obduksjoner:

Sykehusobduksjoner: antall sykehusobduksjoner i perioden 1.1-31.12
Rettsmedisin: antall obduksjoner og likskuer i perioden 1.1-31.12 

Stillinger:

H: antall stillingshjemler pr 1.1 det året det innrapporteres for
B: antall stillinger som er besatt pr 1.1 det året det innrapporteres for
V: antall stillinger med vikar pr 1.1
U: antall ubesatte stillinger pr 1.1
Overlege/professor: person som har hovedstilling på sykehusavdelingen og bistilling på universitetet
Professor/overlege: person som har hovedstilling på universitetet og bistilling på sykehusavdelingen
Leger i spesialisering: lege som er ansatt pr.1.1 og som jobber i utdanningsstilling. Leger som har permisjon fra utdanningsstilling for å jobbe som konstituert overlege eller stipendiat skal ikke telles med.

Svartid:

Svartid skal opgis i kalenderdager (ikke virkedager). 
Det ønskes prosentandel prøver i de ulike kategorier, av totalt antall prøver i den aktuelle kategorien, som er besvart innen de oppgitte tidsrammer.
Prøver med svardato i perioden 1.1.-31.12. skal tas med.

Lørenskog 09.01.2014

Ying Chen                                                                  Magnus Røger
Leder, DNP                                                               Sekretær, DNP