Vedtekter for Norsk Forening for Klinisk Cytologi

Vedtekter for Norsk Forening for Klinisk Cytologi (vedtatt den 23.10.69 med endringer vedtatt den 20.11.87, 18.02.94, 03.02.07 og 04.02.12)

§ 1 Foreningens navn er Norsk Forening for Klinisk Cytologi, og dens navn internasjonalt er Norwegian Society of Clinical Cytology.

§ 2 Foreningens formål er å samle dem som arbeider med, og interesserer seg for diagnostisk cytologi til fremme for fagets praktiske og vitenskapelige utvikling.

§ 3 Foreningen er tilknyttet Den norske patologforening og underlagt denne foreningens vedtekter.

§ 4 Medlem kan enhver interessert bli etter skriftlig eller muntlig søknad til foreningens styre. Utmelding skjer skriftlig til styret. Hvis et medlem er skyldig kontingent for to år, betraktes vedkommende som trådt ut av foreningen.

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Norsk Forening for Klinisk Cytologi.

§ 5 Foreningens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og ett varamedlem. Minst tre medlemmer av styret må være leger som er aktivt engasjert i klinisk cytologi og medlemmer av Den norske patologforening. Leder velges særskilt av årsmøtet, og skal være lege. Hvert av styrets medlemmer velges for en periode på to år. Ved nyvalg skal minst ett av styrets medlemmer gjenvelges.

§ 6 Styret kan nedsette utvalg til å arbeide med saker av mer spesiell natur.

§ 7 Foreningen bør holde minst et medlemsmøte årlig. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

På årsmøtet skal styret fremlegge årsberetning og regnskap, velge styre, fastsette medlemskontingenten og behandle spesielle saker som styret ønsker å legge frem eller som medlemmene har meldt til styret senest 14 dager før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme eller stemme med skriftlig, personlig fullmakt. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

§ 8 Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært medlemsmøte kan ikke treffe vedtak om andre saker enn dem som står på dagsordenen.

§ 9 Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret minst to måneder før årsmøtet og distribuert til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall og nærvær av minst 1/3 av foreningens medlemmer.

§ 10 Ved behandling av saker som angår legenes standsinteresser har kun de medlemmer stemmerett som også er medlem av Den norske legeforening.

§ 11 Foreningens driftsutgifter kan ikke belastes Den norske patologforening. Hvis foreningen oppløses, tilfaller dens midler og arkiv Den norske patologforening.