Høstmøtet 2021

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2021 planlegges arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 holder vi kontinuerlig øye med om møtet kan arrangeres fysisk, meldinger om dette vil komme sannsynligvis før sommeren.
UNN Tromsø
Foto: UNN Tromsø, https://www.flickr.com/photos/unnfoto/28365125077/in/album-72157625511524557/

Sett av uke 43 i 2021, nærmere bestemt 27.-29. oktober 2021 til høstmøte! Mer informasjon kommer etterhvert.

Du kan også finne informasjon om tidligere høstmøter her.

Call for Abstracts

Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag.
De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker. 

Vi oppfordrer assistentleger, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie foredragene og i utgangspunktet vil alle som får sitt abstrakt akseptert, få fremføre sin presentasjon muntlig.

Frist for innsendelse av abstrakt til årets høstmøte er 5. September 2021.


Hvordan skrive abstrakt?

 • Abstraktet leveres i som word-document (*.doc eller *.docx) med fonten Times New Roman, størrelse 12.
 • Abstraktet kan skrives på engelsk eller norsk.
 • Tittel skives med store bokstaver i fet font.
 • Alle forfattere oppgis med initialer på fornavn, etterfulgt av punktum og så etternavn. Forfattere separeres med komma. Affiliasjon oppgis som fotnote.
  Eks:

THE ETIOLOGY, THE CONCEPT AND THE PROPHYLAXIS OF CHILDBED FEVER

I.P. Semmelweiss1, W.T.G. Morton2

1 Vienna General Hospital, Dept of Obstetrics, Vienna
2 Harvard University, Faculty of Medicine, Boston

 • Maksimal lengde er 400 ord (gjelder selve abstraktteksten). Det anbefales at man tilstreber å gjøre det noe kortere.
 • Figurer aksepteres ikke.
 • Abstraktet bør være disponert på en av følgende måter:
  • Studier: Innledning, Materiale og metoder, Resultater og Konklusjon
  • Kasuistikker: Introduksjon, Sykehistorie og Diskusjon 
 • Det forventes at det leveres fokuserte abstrakt med godt gjennomarbeidet språk.
 • Abstrakt må «stå på egne ben», det vil si ikke henvis til senere foredrag. Leseren skal kunne få med seg det viktigste ved å bare lese abstraktet.
 • Det kan oppgis inntil 3 referanser. 

Hvordan sende inn abstrakt?

For å sende inn abstrakt til godkjenning, må det sendes som vedlegg på e-post til: abstract@nafweb.no innen angitt frist.
Angi navn og e-post adresse til den forfatteren som Forskningsutvalget skal korrespondere med.
Ta kontakt med Forskningsutvalget (abstract@nafweb.no) dersom du ikke har mottatt en vurdering av abstraktet innen 20. september.

Husk!

En vesentlig del av Høstmøtet er presentasjon av egen forskning og kasuistikker. Hensikten med dette er å informere kolleger om hva som drives av vitenskap rundt om på sykehusene og derved muligens anspore andre til å gjøre liknende arbeider.

All forskning som gjøres av anestesiologer er anestesiologisk forskning!

LYKKE TIL!