Region Sørøst

Region Sørøst har barne- og ungdomspsykiatere som driver forskning i fylkene  Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Christine Baalsrud Ingeborgrud
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Stipendiat ved klinikk psykisk helse og avhengighet, enhet barne- og ungdomspsykiatri
Universitetet i Oslo

Er ansatt ved Universitetet i Oslo som klinisk stipendiat, og jobber med et doktorgradsprosjekt om symptomer på angst, depresjon og ADHD hos barn fra 3 til 8 år i en longitudinell studie.

Mail: c.b.ingeborgrud@medisin.uio.no 

Agnieszka Butwicka

1-Akershus universitetssykehus, Psykisk helsevern og rus, avdeling forskning og utvikling
2-Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri
3-Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Akademisk grad: M.D., PhD., Dosent i barne- og ungdomspsykiatri (Karolinska Institutet), Lege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Aktuelt forskningfelt: Komorbiditet mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser hos barn og unge; Tidlige miljø risikofaktorer for intellektuell funksjonsnedsettelse; Post-pandemisk sårbarhet og resiliens - en bio-økologisk strategi för ungdomars välbefinnande i nordiska skolor och samhällen

Randi Ulberg

Personpresentasjon på uio.no.

Forskningsområde: Behandlingsforskning for barn og ungdom, psykoterapi for unge.

Hovedstilling: Professor I, Leder enhet barne- og ungdomspsykiatri, institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Bistilling: Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP-forsk)

Cecilie Bjertness Nyquist 

Har bakgrunn som LIS i barne-og ungdomspsykiatri, jobber P.d.d fulltid som stipendiat ved S-BUP, Rikshospitalet hvor hun forsker på kjønnsinkongruens hos barn og ungdom. Dersom noe kontaktinformasjon skal gjøres tilgjengelig ønsker hun at jobb-email skal benyttes; cecbje@ous-hf.no

Simon Wilkinson Dr.med

Han er godt etablert som pensjonist, men fortsatt får sine artikler publisert. Se artikkel med tittel Bowlby’s five therapeutic tasks: bringing them up to date for children og From industrialised to mindful medicine: including the politics of need and trust in child psychiatry (pdf)
Hans forskningsfelt har vært hvordan barn lærer å formidle deres ubehag, og skille mellom psykiske og biomedisinske årsaker til det. Det førte til ekspertise i kvalitative metoder og en europeisk forskningspris. Og det tok han videre til å bidra til utvikling av tilknytningsteori. Han vil gjerne bistå leger som vil gjerne bevege seg i disse felt som vises i artiklene.

Litt ved siden av forskning med mindre det dekkes av forskning med små 'f': Han etablerte KvIP prosjketet baserte på kunnskap om systemer for å sikre høy kvalitet i drift av Ungdomspsykiatriske akutt enheter (men modell er aktuelle for barneavdeling av alle slag. Det var kun mulig å få penger til ungdommer via Akuttnettverket). De som er interessert i å se nærmere på en slik prosjekt kan kontakte han.

Anette Fjeldstad

Er forsker ved sykehuset Østfold avdeling for barn- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering. Hun har doktorgrad i psykodynamisk gruppeterapi. Er nå i forskningsprosjekter med tema:

- bruk av hest i psykoterapi. Med NTNU og SI. 

- den alternative modellen for personlighetsforstyrrelse hos ungdom. NorAMP-junior og OUS.

- sammenhengen mellom barndomstraumer, inflammasjon og psykose hos ungdom. UTOP og OUS. 

Ingvild Aurebekk 

Hun er barnepsykiater og skal i gang med forskning etter jul, fått PhD-midler fra sykehuset Østfold. Fokus er ungdom med personlighetsvansker. Veiledere er Benjamin Hummelen, Randi Ulberg og Anette Fjeldstad. 

Les mer.

Helene Helgeland 

Tittel: Barne- og ungdomspsykiater,
Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, OUS Rikshospitalet, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

Forskningsområde: Funksjonelle lidelser hos barn og unge, psykosomatisk medisin, klinisk hypnose.

Berit Marina Hjelde Hansen 

Hun er ikke ansatt som forsker, men er i forbindelse med jobben med i et forskningsprosjekt om narkolepsi etter svineinfluensa vaksinasjon/pandemi i 2009. Hun er med i datainnsamling, tolkning og har selv vært førsteforfatter på to publiserte artikler om psykiatrisk komorbiditet i denne gruppen, og medforfatter på tre andre. Hun har vært medveileder for en ferdig doktorgradskandidat, og er medveileder for et pågående doktogradsprosjekt. Tidligere har hun publisert  data fra doktorgradsprosjektet mitt, ADHD og/eller angst og søvnproblemer, samt to artikler om henholdsvis forekomst av angstlidelser og forekomst av nevroutviklingsforstyrrelser i klinisk BUP materiale.

Bodil Solberg

Arbeidet som barne- og ungdomspsykiater mellom 1999-2023. Først på sykehuset i Arendal og deretter med avtalepraksis i Tvedestrand. Er nå gått av med pensjon.

Er veldig interessert i neuropsykiatri og arbeidet med de pasientene som ikke hadde tilstrekkelig effekt av annen behandling (tilrettelegging, psykoterapi, farmakoterapi) alternativt bivirkninger.

Nisje: neurofeedback +/- kognitiv psykoterapi. Les mer hvis ønskelig på hjemmesiden

Høsten 2022 ble arbeidet publisert i Frontiers in neuroscience. Det er en klinisk forskningsrapport med de siste 100 siste pasienter innenfor ticslidelsesområdet der det ble brukt NF, med evaluerer før og etter. For å lese artikkelen, sjekk ut bsbup.no/linker.html. Du kan laste den ned i pdf form. 

Ragnhild Hoel 

Lis i fordypningsstilling. Seksjon for forskning psykisk helse barn og ungdom ved OUS.

Forskningsområdet er «Lukt og smak hos ungdom med autismespekterforstyrrelse»

Gunhild Hodt 

Er overlege og barne- og ungdomspsykiater ved BUP døgn Kringsjåtunet(50 %) og PhD - stipendiat i 50%, finansiert av Sykehuset Innlandet.

Tema:

ARFID, pica og ruminasjonsforstyrrelse hos barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse.