Handlingsplan for NBUPF 2017-2019

Handlingsplanen for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening er en konkretisering av Strategiplanen 2016-2020 som er vedtatt av årsmøtet 2016. Handlingsplanen skal med utgangspunkt i Strategiplanen formulere hvilke saker styret ønsker å engasjere seg i.
Illustrasjonsbilde av en stabel bøker. Bilde fra colourbox.com
Illustrasjonsbilde av en stabel bøker. Bilde fra colourbox.com

Strategiplanen 2016-2020 har definert følgende områder:

Fagutvikling
Forskning
Organisering av tjenestene
Samhandling med andre
Rekruttere og beholde spesialister

FAGUTVIKLING

Vi ser det er en viss variasjon på arbeid ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og institusjoner i Norge. Det gjelder både på kvalitet av diagnostikk og behandling, antall behandlede pasienter i den enkelte enhet og antall konsultasjoner det enkelte barnet får. Det er behov for en viss koordinering og samkjøring av Fagutviklingsarbeid.

 1. NBUPF deltar i arbeid med utforming av pakkeforløp i regi av Helsedirektoratet.
 2. NBUPF skal delta i internasjonale fora hvor fagets fremtid blir utformet, slik som ESCAP, UEMS-CAP, EFTP, IACAPAP, WPA-CAP
 3. NBUPF skal støtte arbeidet med en Nasjonal BUP- håndbok  i samarbeid med  RBUP S-Ø, NBUP og Norsk Psykologforening. Veilederen for BUP oppdateres i påvente av dette. Kvalitetsutvalget arbeider med denne saken. Elin Cathrine Holiløkk-Nakken er NBUPF-styrets kontaktperson inn mot Kvalitetsutvalget. Arbeidet med nasjonal veileder i regi av RBUP SØ er stoppet opp i påvente av pakkeforløp. Styret har en intensjon om å oppdatere Veileder for BUP og få denne digitalisert i samarbeid med DNLF som f.eks app til smarttelefoner/nettbrett.
 4. NBUPF svarer på aktuelle høringer og kommer med faglige innspill på disse.
 5. Styret i NBUPF tar kontakt med utvalgene for å utarbeide felles forståelse med utvalgene hva som skal være deres mandat og hvordan man best kan koordinere og forankre utvalgenes arbeid i styret.
 6. NBUPF arbeider konkret med sak om nettbasert journalinnsyn.
 7. NBUPF arbeider sammen med Spesialitetskomiteen og de Regionale Utvalgene i helseforetakene med endringene i spesialisering av Barne- og Ungdomspsykiatere
 8. NBUPF jobber (hvordan?) med oppfølging av landsmøtevedtak om etterutdanning av spesialister.
 9. NBUPF mener det er god faglig praksis å ha bevissthet på "Barnets stemme" i BUP. Barn og deres familier skal i større grad oppleve seg som likeverdige samarbeidspartnere rundt Behandlingsplanen i BUP. NBUPF skal derfor innlede kontakt med flere pasientorganisasjoner og bidra til at deres stemme også blir hørt i våre fora.

FORSKNING/KVALITETSSIKRING

 1. NBUPF vil jobbe med å utvikle BUP-dagene, slik at forskning og fagutvikling blir en naturlig del av arrangementet.
 2. NBUPF- styret skal samarbeide med Spesialitetskomiteen og Kvalitetsutvalget om å holde "Forfattermøter" og liknende faglige samlinger for de som ønsker å skrive Vitenskapelige artikler, kronikker og lignende.
 3. NBUPF skal holde seg orientert, evt delta i NORD-CAP-samarbeidet.
Illustrasjonsbilde av et helseledelsesteam bilde fra Istockphoto.com fotograf: elenabs
Mennesker rundt et bord som jobber med helse. Illustrasjon fra Istockphoto.com

ORGANISERING AV TJENESTENE

Hvilken rolle skal NBUPF ha ift organisering av tjenestene? Man har inntrykk av at det er relativt store forskjeller i organisering av tjenestene. Burde det være noen minimumsnormer i bemanning for at man kan kalle det forsvarlig behandling?

 1. Gjennom et kartleggingsprosjekt av status ved de forskjellige BUP'ene i landet, f.eks sammen med DNLFs Fagforeningsakse eller DNLF Sentralt, kan vi også kartlegge status om organiseringen tjenesten, herunder akuttpsykiatrisk institusjonsbehandling, ambulante tjenester.
 2. Sintef utarbeider årlige rapporter fra Helseforetakene, leder NBUPF undersøker hva vi kan få ut av disse.
 3. NBUPF skal vurdere et samarbeid med NBUP om organisering av BUP-tilbudet.
 4. Leder Liang tar kontakt med leder i NPF og Norsk Pediatrisk Forening for dialog om samarbeid, profilering utad mm.
Illustrasjon av en pris til en lege. bilde fra colourbox.com
Illustrasjon av en pris til en lege. bilde fra colourbox.com

REKRUTTERE OG BEHOLDE SPESIALISTER
BUP er ennå et relativt nytt og lite fag i DNLF. Barne- og Ungdomspsykiatere er viktige for BUP-faget. Når barn skal på sykehus, må de treffe en lege også :-)
Barne- og Ungdomspsykiatere har også en viktig funksjon i BUP ved å kvalitetssikre det diagnostiske arbeidet. Dessuten er Barne- og Ungdomspsykiaterne den eneste faggruppa i BUP som har formell kompetanse på både på somatisk- og psykisk helse.

 1. NBUPF skal vurdere et samarbeid med NBUP og Helsedirektorat/HOD for å øke bevisstheten om en bemanningsnorm for Barne og Ungdomspsykiatere (og andre faggrupper) i BUP..
 2. NBUPF skal engasjere seg for å beholde nettverksbygging for LIS-leger, f.eks gjennom grunnkursene og BUP-dagene.
 3. NBUPF skal vurdere å gjennomføre en form for "Medlemsundersøkelse" om forholdene ved egen arbeidsplass/klinikk.
 4. NBUPF skal jobbe for at Faget og vår spesialitet skal bli mer synlige utad i den offentlige debatten. Dette vil være viktig for å øke fagets anseelse og BUP som institusjon utad (omdømmebygging). Intervju av Barne og ungdomspsykiater/LIS i Tidsskriftet, skrive kronikker, bygge nettverk blant Journalister, kan være noen av punktene. På sikt bør NBUPF ha en definert Mediestrategi - kanskje i samarbeid med  og NBUP og NPF (Norsk Psykiatrisk Forening).
 5. NBUPF skal engasjere seg i arbeidet med etterutdanning av legespesialister i BUP (hvordan?)