Multiaksial klassifiserering

Torunn Stene Nøvik og Rune A. Lea

Det multiaksiale systemet beskriver ulike fasetter ved psykiatrisk sykdom hos barn og ungdom. For bedre å forstå de ofte komplekse vanskene er det nødvendig å vurdere ulike kliniske aspekter. Det multiaksiale systemet ivaretar dette behovet, men er mindre ”finmasket” enn det en kan få fram i en mer detaljert diagnostisk prosess (se nedenfor).

Det multiaksiale systemet er standard diagnosesystem i norske barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og poli- klinikker. Systemet er basert på ICD-10. Det er de siste årene blitt gjennomgått på nasjonalt nivå, og den reviderte utgaven ble gjort gjeldende fra 1.1.2008.
Akse I: Klinisk psykiatrisk syndrom
Akse II: Spesifikke utviklingsforstyrrelser Akse III: Psykisk utviklingshemming Akse IV: Somatiske tilstander
Akse V: Avvikende psykososiale forhold
Akse VI: Global vurdering av funksjonsnivå (CGAS)

Senere års studier har vist at det er behov for å vurdere funksjonsnivå (akse VI) i tillegg til symptommønster. Scoring på akse VI er og både nyttig og viktig i klinisk arbeid. Etter revisjonen av det multiaksiale systemet er Children’s Global Assessment Scale (CGAS) tatt i bruk. Se Veilederen kapittel 3 for nærmere omtale.

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2010
Andre sentrale