Forord til 4. utgave av «Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri»

Fagfeltet er i stadig utvikling, og det er ønskelig at veilederen skal være et dynamisk produkt, som må gjennomgå nødvendige, fortløpende endringer. Å revidere kapitler i veilederen fordrer imidlertid at travle fagpersoner gjør en betydelig ekstrainnsats på kveld, helg og ubetalt fritid. Den type arbeid må derfor nødvendigvis ta tid. Denne siste reviderte utgaven kommer senere enn ønsket, men vi håper likevel at den kommer godt med til nye og erfarne leger i BUP.

Kvalitetsutvalget i NBUP har det redaksjonelle ansvaret for veilederen. Da det nåværende kvalitetsutvalget ble valgt for perioden 2017–2019, var revisjon av utvalgte kapitler for 4. utgave nylig sluttført. Avtroppende kvalitetsutvalg sendte dette over til det påtroppende, nåværende utvalg for sluttføring. Etter dette har et ytterligere kapittel blitt revidert ettersom Helene Gjone og Stein Førde nylig har sluttført revisjonen av kapitlet om kronisk utmattelsessyndrom. Kvalitetsutvalget fikk i 2017 i oppgave å få etablert en digital utgave av veilederen. Denne skulle gjøres tilgjengelig på mobile enheter. Kvalitetsutvalget søkte, og fikk innvilget midler fra Kvalitetsfondet i DNLF tilsvarende 90 000 kr ment for digitaliseringen. Man valgte derfor å vente med utgivelsen av de reviderte kapitlene fra 4. utgave, slik at disse skulle kunne inngå i den digitale versjonen av veilederen. Utvalget orienterte seg i markedet, og fant etter hvert ut av de fleste eksterne løsningene til digitalisering førte til høye engangskostnader i tillegg til høye og varige driftskostnader. Parallelt opprettet utvalget kontakt med seksjon for nett-tjenester og dokumentasjon i DNLF. Kvalitetsutvalget ble da anbefalt å bruke Legeforeningenes egen nettløsning til digitaliseringen. Denne løsningen skulle etter planen komme i løpet av 2018, og skulle være kostnadsfri. Imidlertid ble dessverre ikke legeforeningens digitale løsning realisert som forespeilet, og digitaliseringen av veilederen ble derfor ytterligere forsinket. På årsmøtet i NBUP i 2018 ble det derfor besluttet at man skulle konsentrere seg om å lage en PDF versjon av veilederen som før, da dette lå innenfor både økonomiske og tidsmessige ressurser. På samme årsmøte fikk kvalitetsutvalget tilslutning til å bruke pengene fra kvalitetsfondet til å opprette et nytt kapittel i veilederen. Det nye kapitlet skulle omhandle generelle prinsipper for medisinering av barn og unge i BUP. En forfattergruppe, bestående av to barne- og ungdomspsykiatere; Randi Nesje Myhr og Bernard Weidle, en klinisk farmakolog; Joachim Frost, samt pediater og leder for legemiddelnettverket for barn; Henrik Irgens, ble konstituert. De fikk i oppdrag å forfatte en reflekterende tekst med kjente, vitenskapelige og kliniske aspekter knyttet til medisinering av barn og unge i BUP. Det ble holdt to forfattersamlinger i løpet av 2018, og en avsluttende samling i januar 2019. Kapittelet ble fullført av forfattergruppen januar 2019, og blir nå integrert i den 4. utgaven av BUPveilederen. Deler av de resterende midlene fra kvalitetsfondet er brukt til bistand fra språk og tekstbyrået Nye Tillen. Dette for å forbedre layout, overskrifter, korrektur, samt til å integrere alle de reviderte kapitlene samt det nye kapitlet om medisinering. Det er fortsatt et mål å digitalisere veilederen, men for å unngå ytterligere forsinkelser, prioriterer man nå å sluttføre siste versjon av veilederen i PDF-versjon. Kvalitetsutvalget ser frem til å lansere den reviderte versjonen av veilederen på BUP dagene 2019. 

 

Veilederen har verdi, da den representerer klinisk praksis, vurdert av erfarne klinikere og ressurspersoner innenfor sine spesialfelt i Norge. Veilederen har imidlertid ikke vært gjenstand for standard fagfellevurdering, og kan derfor ikke erstatte lærebøker og vitenskapelige artikler. Likevel både håper og tror vi at den kan være et viktig supplement til annen teoretisk støttelitteratur for leger, og spesielt for LIS i BUP. Kvalitetsutvalget, som har det redaksjonelle ansvaret for produktet, er takknemlig for innspill fra dere i vårt fagmiljø dersom det oppdages feil, mangler, eller behov for øvrige revideringer og oppdateringer av veilederen. Dette vil styrke veilederen som et valid verktøy og som en faglig støtte i en klinisk hverdag. 

 

Vi i redaksjonen retter en spesiell takk til de som har bidratt til både revisjoner og nytt kapittel i denne siste versjonen av veilederen. Vi takker også det sittende styret og årsmøtet for støtte og tålmodighet i en prosess som dessverre har tatt lenger tid, og som fikk en litt annen retning, enn det vi opprinnelig hadde planlagt. 

 

 

God lesning!

 

Trondheim, Oslo april 2019

Jorun Schei                     Melanie Ekholdt                        Line Knutsen Lund

 

Kvalitetsutvalget 2017–2019, og redaksjon for 4. utgave av «Faglig veileder for barne-og ungdomspsykiatri»

 

 

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2016