Forord til 4. utgave av «Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri»

Denne utgaven inneholder en oppdatering og delvis revisjon av ”Faglig veileder” som ble ferdig i løpet av 2016.

Da 3. utgave av ”veilederen” var ferdig, visste vi at det ville komme en del viktige endringer i diagnosesystem og na-sjonale retningslinjer de nærmeste årene. Disse ville få betydning for innholdet i flere av kapitlene, særlig i første del.

 

I 2016 har redaksjonen sørget for å gjennomgå alle kapitler for å rette opp klare feil. Der kapitlene knyttet til tilstands- bilder har nevnt diagnosekriterier i det amerikanske diagnosesystemet DSM-IV, er det satt inn opplysninger om even- tuell endring i DSM 5.

Noen få kapitler har gjennomgått en større revisjon, foretatt av forfatterne selv.

Dette gjelder i Del 1 Diagnostikk og utredning: kapittel 1, ved Torunn Stene Nøvik og Rune A. Lea (diagnose- systemene) og kapittel 3, ved Sonja Heyerdahl og Torunn Stene Nøvik (vesentlig del av revisjon ble her foretatt i 2014).

 

Videre gjelder det i Del 2 kapittelet ”Hyperkinetiske forstyrrelser” ved Pål Zeiner og Bernhard Weidle. Vi har gjort noen mindre endringer i layout.

 

Med dette står vi foran en større revisjon av hele ”veilederen”. NBUPF vil i inneværende år velge et nytt kvalitetsutvalg som får i oppgave å lede dette arbeidet.

 

 

Bergen, Trondheim, Oslo februar 2017

 

Guri Haaland, redaktør

Torunn Stene Nøvik

Terje Lund, leder av kvalitetsutvalget, NBUF