Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Trond Markestad utnevnt som æresmedlem av NBF 2017

Trond Markestad er utnevnt som æresmedlem i NBF for sitt mangeårige arbeid innenfor pediatri som har satt dype spor både nasjonalt og internasjonalt. Les utfyllende omtale under.
3. juni 2017
Trond Markestad
Trond Markestad

Trond Markestad er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1973 og spesialist i barnesykdommer fra 1980 etter tjeneste på Haukeland, Detroit og i Canada. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i 1984 på emnet vitamin D og nyfødte.

Han arbeidet deretter som reservelege, overlege og leder av Nyfødtavdelingen på Haukeland fra 1983 til 99. Takket være hans innsats i dette tidsrommet, ble avdelingen utviklet til en avdeling med meget gode behandlingsresultater, stabil bemanning og forskningsaktivitet av høy kvalitet. 

Han var helsesjef/kommuneoverlege i Vestre Toten kommune 1999-2001 og seksjonsoverlege ved Sykehuset Innlandet 2001-2007.

Fra 2007 har han arbeidet i delt stilling som forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Forskningskoordinator ved Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk medisin.

Han har utmerket seg som en meget grundig og faglig dyktig kliniker, med en utpreget evne til å lære fra seg til kolleger.

Trond er hoved- eller medforfatter av ca 200 vitenskapelige artikler.
Han har skrevet vel 30 bokkapitler og oversiktsartikler. I 2009 fikk han Universitetet i Bergens pris som beste forskningsformidler. Han har også skrevet 3 bøker – Pediatri og pediatrisk sykepleie for sykepleiere, Klinisk pediatri for medisinstudenter og leger og boka ”Å være foreldre til et for tidlig født barn”. Gjennom årene har han vært hovedveileder og biveileder for flere doktorgradsstipendiater. Mange av disse er i dag ledende innen sine fagområder.

Hans viktigste forskningsfelter har vært vitamin D og kalsiumstoffskiftet hos nyfødte, krybbedødsforskning og oppfølgingsstudier av for tidlig fødte barn. Markestad var en av de første i Norge og på verdensbasis som så sammenhengen mellom krybbedød og mageleie. Forskningsresultatene ledet til en anbefaling om å unngå mageleie, en anbefaling som fikk  enestående raskt gjennomslag i Norge og som førte til at dødeligheten ble halvert fra det ene året til det neste.

Han tok også initiativ til den nasjonale 1000-gramsstudien. Denne forskningsinnsatsen har gitt enestående kunnskap, også her med internasjonalt gjennomslag, om risikofaktorer ved for tidlig fødsel og om konsekvenser av for tidlig fødsel senere i livet.

Trond har også gjort en solid innsats som langvarig medlem og leder av Rådet for legeetikk.
Som leder av rådet har han tatt uredde, klare og godt begrunnede standpunkt i saker som har hatt stor allmenn betydning og interesse. Foruten sin innsats i etikkrådet, har han også vært en aktiv formidler i media av ny kunnskap om resultater etter intensivbehandling av nyfødte, oppfølgingsstudier av for tidlig fødte barn og plutselig spebarnsdød.

Han har ledet eller deltatt i arbeidet med flere departementale utredninger og vært nestleder i Norsk perinatalmedisinsk forening

Til tross for det enorme arbeid han har lagt ned og den publisitet han har fått, er han alltid vennlig, omtenksom og uhøytidelig. Han lytter til alle og har alltid nyttige både faglige og menneskelige innspill.

Han har fått mange priser og er også ridder av St. Olavs orden.