Norsk barnelegeforening

Oppfølging / rutiner

Veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nye nasjonale anbefalinger for et tverrfaglig tilbud til hjertebarna.
15. oktober 2018

Norsk barnelegeforening v/ styret i interessegruppe barnekardiologi, tok med bakgrunn i internasjonale anbefalinger initiativ til å igangsette arbeid med en veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertebarn våren 2014. Arbeidet ble igangsatt etter et nasjonalt samarbeidsmøte i barnekardiologi på RH 13.05.14, hvor det var enighet om å utarbeide en slik veileder. En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe ble valgt på dette møtet.

Gruppen har hatt fire møter (20.08.14, 12.11.14, 04.05.15 og 08.09.15) med tilhørende for- og etterarbeid. Etter andre møte ble det laget et foreløpig utkast til veileder, som ble sendt ut på høring i primærhelsetjenesten. Det ble også holdt et møte ved representanter fra arbeidsgruppen, helsesøster og fysioterapeut på Grønland helsestasjon i Oslo 07.04.15. Deretter fikk vi både skriftlig og muntlig tilbakemelding, samt at en representant fra helsestasjonen deltok i vårt siste fellesmøte 04.05.15. Sped- og småbarns-teamet ved Nic Waal og barnekardiolog Henrik Holmstrøm har også gått grundig gjennom dokumentet og kommet med tilbakemeldinger. Arbeidet ble videre presentert på nordisk møte i barnekardiologi 10. sept 2015. På møtet var enighet blant de nordiske land om at dette er et viktig område som bør vies mer ressurser og oppmerksomhet. Dokumentet har ligget ute til høring på diskusjonsforum i www.ductus.no fra 25. august 2015 uten at det har kommet innsigelser. Det er nå tid for å legge veilederen ut åpent slik at man kan starte aktiv bruk.

En tilhørende foreldrebrosjyre er under utarbeidelse, med frist for ferdigstillelse (trykking) medio desember. Vi har planlagt å revidere veilederen etter 2 år, men vi starter forarbeidet etter 1,5 år.

For arbeidsgruppen og for styret i BKIG

Siri Ann Nyrnes
St.Olavs Hospital, Trondheim