Norsk barnelegeforening

Infeksjoner og immunsvikt

Referat Pediaterdagene 2012

Referat fra møte i Norsk barnelegeforenings interessegruppe for infeksjonssykdommer og immunsvikt, 18. Januar 2012 (i forbindelse med Pediaterdagene i Oslo).
6. februar 2012

Møteleder og referent: Per Kristian Knudsen

Det var 12-14 deltagere tilstede på møtet.

 1. Disseminert BCG infeksjon ved SCID. Bør rutinene for BCG vaksinasjon endres?
  Genetiker Asbjørg Stray-Pedersen ga en flott oversikt over SCID med hovedvekt på diagnostiske muligheter. SCID er sannsynligvis hyppigere enn tidligere populasjonsstudier har vist (1:30000 basert på data fra screening resultater). Diagnostikk: Immunoassays (flowcytometri) med kvantitering av T-celler (f.eks. CD31) er tilgjengelig ved immunologiske laboratorier i Norge i dag. Ny metodikk: Kvantitering av TREC (T-cell-receptor Rearrangement Excision Circles) som er et ”DNA-avfallsprodukt” fra T-celler. TREC er redusert ved T-cellemangel (høy sensitivitet). TREC kan analyseres i blodprøven som tas ved nyfødtscreening, men er ikke inkludert i den utvidede screeningen som nå introduseres. Det var enighet om at en må fortsette arbeidet med å få TREC inn i den nasjonale screeningen. Dette vil ta noe tid – noen få år (?). Tore Abrahamsen er involvert i dette arbeidet og mulighetene for å starte opp en pilotstudie ble nevnt.
  De siste årene har det vært 3 (4) tilfeller av alvorlig BCG infeksjon hos vaksinerte spedbarn med SCID: Ett dødsfall, de øvrige er transplantert (benmarg) eller venter på tx (thymus). Det var enighet om behovet for å utrede en endring av rutinene for BCG vaksinasjon, med tanke på at BCG vaksinasjon av spedbarn (med foreldre fra land med høy forekomst av BCG) utsettes til det er avklart at barnet ikke har SCID. Det mest hensiktsmessige vil sannsynligvis være at vaksinasjonsrutinene endres så snart SCID har blitt en del av den nasjonale nyfødtscreeningen (TREC). Asbjørg mente at man, inntil screening er på plass, må gjøre T-cellekvantitering med flowcytometri på alle barn før BCG vaksinasjon. Dette kan medføre noen praktiske og logistiske utfordringer (i følge FHI er det ca 15000 barn som årlig BCG-vaksineres).
  Vaksineavdelingen ved FHI er informert om problemstillingen og var også tilstede på møtet (Synne Sandbu og Øystein Riise). Det ble bestemt at vår interessegruppe skal sende et brev til FHI (og Helsedirektoratet) med en anbefaling om å inkludere SCID i den nasjonale nyfødtscreening, samt at rutinene for BCG vaksinasjon endres.

 

 1. MRSA. Håndtering i og utenfor sykehus (Per Kristian Knudsen).
  Forekomsten av MRSA (både infeksjoner og bærerskap) er fortsatt svært lav i Norge sammenlignet med andre land. Andelen utenlandssmitte er økende. Det samme gjelder CA-MRSA, mens andelen HA-MRSA er litt avtagende. Det er opp til hvert enkelt sykehus (HF) å etablere rutiner for MRSA håndtering, og rutinene varierer noe fra sykehus til sykehus. Derfor tok presentasjonen utgangspunkt i FHI’s ”Smittevern 16” fra 2009 (”MRSA-veilderen). Denne er noe mindre rigid enn for eksempel rutinene ved OUS-Ullevål. ”Smittevern 16” er tilgjengelig på www.fhi.no.

 

 1. Valg.
  Henrik Döllner stilte ikke til gjenvalg som leder. Tusen takk til Henrik for hans innsats som leder siden 2004 (?)!!
  Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:
  Astrid Rojahn, OUS Ullevål - leder
  Lenka Hopen, Haukeland – styremedlem
  Henrik Döllner, St. Olavs hopsital - styremedlem