Norsk barnelegeforening

Æresmedlemmer

Arvid Heiberg

Arvid Heiberg f 20.12.1937
16. oktober 2018

Arvid Heiberg ble cand med. i Oslo 1962. Etter turnustjeneste arbeidet han noen år ved Sentralsykehuset i Fredrikstad og ble spesialist i indremedisin 1971. Siden valgte han medisinsk genetikk som sitt spesialfelt.

Han var forskningsstipendiat ved Rikshospitalet, kombinert med amanuensisstilling ved Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo og ble i 1975 Dr. med. med avhandlingen: Genetic and Clinical Studies of Hyperlipoproteinaemia in Xanthomatosis Kindreds.. I 1976 ble han landets første heltidsansatte spesialist i medisinsk genetikk, ved Oslo Helseråd.

I perioden 1985-1996 var han avdelingsoverlege ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger og bidro sterkt til å forme denne institusjonens tilbud og oppfølging for funksjonshemma personer og deres familier. Fra 1996 arbeidet han som prosjektleder, spesialist og avdelingsoverlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, rikshospitalet. I 2002 ble han utnevnt til professor i medisinsk genetikk ved Universitetet i Bergen

Arvid Heiberg har sittet i et bredt spekter av utvalg, nemnder og råd, blant annet

- Frambus råd for smågrupper

- fagrådet ved Tannhelsekompetansesenteret (TAKO)

- kompetanserådet ved Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Rikshospitalet

- Forum for forskning om funksjonshemning ved NOVA

- utvalg for å vurdere alle sider ved bruken av nye gentester

- utvalg som laget anbefalingsrapport om fysisk aktivitet for funksjonshemmede

- rådgivningsgruppa til ”Veileder i habilitering av barn og unge”

Heiberg er også medlem av flere forskningsgrupper i organisasjonen World Federation of Neurologists og har tidligere vært formann både i Norsk Forening for Genetikk og i Norsk Medisinsk Selskap.

Arvid ble i 1993 tildelt den svenske vitenskapelige prisen”Mångbergs Pris”. Han ble tildelt prisen for sitt nyskapende utviklingsarbeid som har ledet til praktiske metoder for å hjelpe og støtte familier som sliter med kronisk sykdom. Prisbeløpet ble donert til Frambu og gjort om til fond.

Han har drevet stor undervisnings- og forskningsaktivitet og har over 90 publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, hovedsakelig innenfor genetikk og har vært veileder for mange doktorgradsstipendiater.

Med sin medisinske kompetanse og kreativitet og sin store arbeidskapasitet har han vært en pionér i utviklingen og anvendelsen av faget medisinsk genetikk i Norge. Det helt spesielle bidraget fra Arvid Heiberg kan kalles ”den helhetlige genetiske veiledningen”, et enormt pionerarbeid som omsetter høyteknologisk medisin til støtte i hverdagen for dem som rammes av genetisk sykdom. Han har vært utrettelig i sin undervisning og veiledning overfor foreldre og barn med forskjellige funksjonshemninger og sykdommer og ved etterutdanningskurs for leger og andre fagpersoner i både inn- og utland. I 2003 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han fikk ordenen for sin innsats for å fremskaffe, formidle og anvende kunnskap om sjeldne genetiske tilstander.

Arvid er nå pensjonist, men fortsatt aktiv, bl.a. i oppfølging av Huntington-pasienter.

Han har lenge vært aktivt med i Barnnevrologisk interessegruppe, nå Norsk Barnenevrologis Forening. Ved å utnevne Arvid Heiberg til æresmedlem takker foreningen ham for alt han med sin solide fagkunnskap og sitt svært brede engasjement har betydd for utviklingen av barnenevrologi og habilitering i Norge.

 

Ålesund 8.3.2011

 

Noralv Breivik