Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Hvordan går det med ekstremt for tidlig fødte barn?

Katrine Tyborg Leversen disputerte fredag 23. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.
20. november 2012

“Neurodevelopmental outcome at two and five years of age, and prediction of outcome in children born extremely preterm: A Norwegian national cohort study”. 

Overlevelsen blant de mest for tidlig fødte barna har økt betydelig de siste tiårene, men man trenger mer informasjon om hvordan det går med dem. Hensikten med studien var å se på sammenhenger mellom hva som skjer i svangerskapet og nyfødtperioden, og senere helse og utvikling hos de mest for tidlig fødte barna. 

Prosjektet omfatter barn født i Norge i 1999-2000 med en fødselsvekt under 1000 gram og/eller svangerskapslengde på 22-27 uker. Alle landets føde- og barneavdelinger har deltatt i prosjektet. Det var 638 fødsler, hvorav 153 dødfødte. Ingen barn født før uke 23 overlevde. Overlevelsesraten for alle fødsler, og for dem som ble overflyttet til en nyfødtavdeling, var henholdsvis 16 % og 39 % for uke 23, og steg til 82 % og 93 % for dem født i uke 27. 
Blant barn født etter 23-25 ukers svangerskapslengde, hadde 19 % handicap (cerebral parese, blindhet eller døvhet) ved to års alder, mens tallet for dem født i uke 26-27 var 4 %. Faktorer som hadde betydning for risiko for handicap var alvorlig hjerneblødning, langvarig behandling med steroider og forandringer i øyets netthinne i nyfødtperioden, samt infeksjon i livmoren hos mor. 

Ved 5-6 års alder ble det utført IQ-testing, undersøkelse av motorisk funksjon og screening vedrørende mental helse. Blant barn uten handicap hadde en fjerdedel IQ < 85. Mors utdanningsnivå hadde stor betydning for barnets IQ. Faktorer som alvorlighetsgrad av cerebral parese, IQ-nivå, motorisk funksjon og syn og hørsel ble brukt til å vurdere grad av funksjonsnedsettelse. Blant barn født i uke 23-25 hadde 32 % av de overlevende alvorlig til moderat funksjonsnedsettelse, mot 8 % blant dem født i uke 26-27. De premature barna hadde og økt risiko for mentale vansker, spesielt hyperaktivitet og emosjonelle vansker, sammenliknet med barn født til termin, og risikoen økte med grad av funksjonsnedsettelse.

Personalia:
Katrine Tyborg Leversen (f. 1975) er født og oppvokst i Bergen. Hun er Cand. Med. fra Universitetet i Bergen (2001). Leversen er spesialist i barnesykdommer og arbeider som lege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Hun har vært stipendiat ved Institutt for Klinisk Medisin, og avhandlingen utgår herfra i samarbeid med Institutt for Samfunnsmedisin. Stipendet er finansiert av Helse-Vest. Professor Trond Markestad har vært hovedveileder og professorene Kristian Sommerfelt og Lorentz M. Irgens medveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.11.2012, kl. 11.00. Oppgitt emne: "Neonatal asfyksi".
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2012, kl. 12.30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Katrine Tyborg Leversen, tlf. 55 97 52 00, epost: ktle@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00 

Sakset fra www.uib.no