Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Hvordan påvirkes barnet av preeklampsi?Barnelege Kristin Brække ved Ullevål Universitetssykehus disputerte september 2007 med avhandlingen Preeclampsia - biomarkers in fetal circulation. Oxidative stress, inflammation, homocysteine and angiogenic factors.
7. mars 2012

For normal (optimal) ernæring av barnet er det nødvendig at placenta (morkaken) dannes og fungerer normalt. Ved pre-eklampsi utskilles substanser fra placenta til mors sirkulasjon som gir endoteldysfunksjon og de kliniske kjennetegnene på preeklampsi: høyt blodtrykk og proteinuri. Flere studier er gjort på hvordan gravide kvinner påvirkes av preeklampsi, men hvordan barnet affiseres er lite undersøkt. Preeklampsi forekommer hos 3,7 % av gravide, og kan gi alvorlige komplikasjoner hos mor. For barnet er det kjent at preeklampsi er en betydelig årsak til premature fødsler, og en stor andel av barna har dårlig tilvekst i svangerskapet. Lav fødselsvekt kan generelt være en risikofaktor for sykdom senere i livet.

Fra fødeavdelingen ved UUS ble kvinner (ca 100) rekruttert til studien, og ulike typer materiale (maternelt blod, navlestrengsblod, placenta, fostervann) ble innsamlet ved sectio. Denne studien er en del av flere prosjekter som utgår fra denne biobanken. Navlestrengsblod fra barn der mor hadde preeklampsi ble sammenlignet med blod fra barn av friske mødre.

Mens økt oksydativt stress (frie radikaler) og inflammasjon ble funnet hos kvinner med preeklampsi, kunne vi ikke påvise dette hos barna.

Angiogene faktorer er viktige for kardannelse (som ved implantasjon av placenta, men også ved vekst og metastasering av kreft) og for å opprettholde normal endotelfunksjon. Faktorer med gunstig effekt på endotelet (VEGF og PlGF) bindes av den sirkulerende antiangiogene faktoren sFlt1, som var økt hos både mor og barn i preeklampsigruppen. Nivået av sFlt1 hos barna var fortsatt lavt (1/30 av mors nivå), så om dette har klinisk signifikans for fosteret er usikkert. Andre studier har vist at kvinner som har hatt preeklampsi har redusert risiko for kreft senere, og det er mulig at noe av forklaringen kan være en mer "antiangiogen profil."

Konsentrasjonene av homocystein var høyere hos både mor og barn i preeklampsi-gruppen. Homocystein i forhøyede konsentrasjoner er generelt ugunstig, og er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Som andre også har vist, fant vi en sammenheng mellom høy homocystein-konsentrasjon og lav fødselsvekt.

Noen få studier gjort på langtidsoppfølging av preeklampsi kan tyde på at preeklampsi er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom for barnet senere i livet; forhøyet homocystein-konsentrasjon kan være en mulig mekanisme. Det er tidligere vist at folattilskudd kan redusere homocysteinnivået, og det er derfor mulig at tilskudd av folat kan være gunstig for fosteret.

Det er viktig å forstå sykdomsmekanismen for preeklampsi for å kunne sikre at eventuell behandling ikke har ugunstige effekter på mor eller barn. Preeklampsi er en viktig årsak til at barn blir født med for lav fødselsvekt, og konsekvensene av dette kan være store på lang sikt.