Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Redusert hjertefunksjon hos nyfødte påvises med ny ultralydteknikkMetodene tilgjengelig for å vurdere hjertets funksjon hos nyfødte har til nå vært svært begrensede.
7. mars 2012

Eirik Nestaas forsvarte avhandlingen ”Longitudinal strain and strain rate by tissue Doppler in term neonates” for graden philosophiae doctor fredag 17. september. Prøveforelesning og disputas fant sted i Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål (OUS-U). Hovedveileder var professor Drude Fugelseth, Kvinne- og barneklinikken, OUS-U/UiO. Biveiledere var Asbjørn Støylen, St.Olavs Hospital/NTNU, professor Leif Sandvik, Kompetansesenteret for klinisk forskning, OUS-U og Leif Brunvand, Kvinne- og barneklinikken, OUS-U.

Sammendrag:
Metodene tilgjengelig for å vurdere hjertets funksjon hos nyfødte har til nå vært svært begrensede. Med ultralydteknikken vevsdoppler kan hjertefunksjonen kvantifiseres, og både globale og regionale endringer med indeksene strain (tøyning) og strain rate (tøyning pr. tidsenhet) kan påvises. Mye forskning har pågått de siste årene for utvikling av metoden innen voksenkardiologi, mens det er sparsomt med tilsvarende data for nyfødte og barn forøvrig.

Hovedmålet for prosjektet var å tilpasse hjerteundersøkelse med strain og strain rate med vevsdoppler til bruk hos nyfødte, som et arbeidsverktøy til måling av hjertefunksjonen i denne populasjonen. Vi ønsket videre å undersøke anvendbarheten av strain og strain rate med vevsdoppler ved ulike sirkulatoriske problemstillinger.

Prosjektet var tredelt. I første del ble metoden tilpasset til bruk hos nyfødte. I andre del ble målinger hos friske nyfødte til termin gjort. I siste del ble målinger hos asfyktiske nyfødte til termin sammenlignet med målinger hos friske terminfødte.

Det ble utviklet en metode for å kvantifisere støy i målingene. Ved bruk av denne ble det for første gang publisert retningslinjer og anbefalinger for målinger hos nyfødte til termin. Videre ble det publisert normalverdier for friske nyfødte. Da målinger hos friske og asfyktiske nyfødte ble sammenliknet fant man med den nye teknikken redusert hjertefunksjon i asfyksigruppen som ikke ble påvist med konvensjonelle ultralydmetoder, og at alle avsnitt av hjertet var affisert i asfyksigruppen.

Prosjektet videreføres i et post-doc prosjekt som vil fokusere på å forenkle analysemetodene og å undersøke andre pasientpopulasjoner, bl.a. nyfødte med asfyksi som behandles med hypotermi.