Norsk barnelegeforening

Om NPF

Historikk NPF

Norsk Perinatalmedisinsk Forening - en forening for samarbeid over profesjonsgrenser.
4. desember 2018

Initiativet til dannelsen av Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) ble tatt av Ola D Saugstad, Oslo og Sturla Eik-Nes, Trondheim. Historien forteller at idéen ble unnfanget ved en Nordisk Perinatalkongress på Island, og at de to stiftet foreningen på Thingvellir, stedet for det gamle islandske alltinget. Visjonen for foreningen var å samle og utvikle samarbeidet mellom de viktigste profesjonene innenfor det perinatalmedisinske fagfeltet (obstetrikere, neonatologer, jordmødre, neonatalsykepleiere). Det ble etablert et interimstyre som arbeidet frem et konsept for foreningen bygget på tverrfaglighet. Styret har representanter fra alle de nevnte profesjonene, men lovene fastslår at lederen skal være lege. Pga disse forhold er NPF en frittstående faglig forening, og ikke tilsluttet Den norske lægeforening.

Det første møtet fant sted på SAS-hotellet i Oslo, og foreningen ble da offisielt stiftet 18. september 1987 (lover for foreningen vedtatt). Ca 170 perinatalmedisinskle helsearbeidere deltok. Ola Didrik Saugstad ble valgt til foreningens første leder. Det har siden vært arrangert årlige møter, kalt Norske Perinataldager, lagt til andre uke i november. Disse alternerer mellom ulike sykehus i landet. Den lokale arrangør har ansvar for det sosiale programmet og praktisk tilrettelegging, mens foreningens styre har ansvar for det faglige programmet. Møtene går over tre dager, og har samlet ca 400 deltakere fra hele Norge. Største deltakerantall var på Lillehammer i 1996 (510 deltaklere). Programmet har inneholdt hovedforelesninger av internasjonale kjente klinikere og forskere, symposier og frie foredrag. Det har vært spesielt lagt stor vekt på paneldiskusjoner omkring tema som har vært av interesse for alle profesjonene, og hvor innlederne har representert sine respektive ståsteder. Det faglige programmet har alltid skapt livlig debatt, selvsagt mest når kontroversielle tema har vært belyst. Gjennom årene har det i økende grad vært presentert vitenskaplige prosjektet fra jordmødre og sykepleiere. Dette har styrket en naturvitenskaplig holdning også i disse profesjonsgruppene.

Sponsorer har hvert år stått for en kommersiell utstilling, med bl a medisinsk-teknisk utstyr. Foreningen har siden den ble startet hatt samarbeid med kongressbyrået Team Congress, Lillehammer (nå Gyro Conference A/S) om praktiske og kommersielle sider av de årlige perinataldagene. Ved siden av det vitenskaplige programmet er det ved årsmøtene et rikholdig sosialt program, med lokale kunst- og kulturinnslag. Dette har alltid vært svært populært, og det sosiale programmet har virket samlende på miljøet.

Tross den store oppslutningen om møtene er det er likevel ikke til å nekte at deltakelsen fra neonatologer og obstetrikere har vært svakere enn vi ønsket. Idag har NPF ca 550 betalende medlemmer, hvorav ca 50% er jordmødre, 10% neonatalsykepleiere, 15% neonatologer og 15% obstetrikere. Dette gjenspeiles også i deltakelsen ved årsmøtene.

De fagpolitiske aspektene ivaretas idag i all vesentlig grad av de enkelte profesjonsforeningene. Dette har imidlertid ikke hindret NPF fra å engasjere seg i ulike saker, bl a som høringsintstans for offentlige utredninger og rapporter. I internasjonal sammenheng har NPF markert seg som arrangør av XVIII European Congress of Perinatal Medicine (Oslo 19.-22. juni 2002) (ca 1100 deltakere) og XVIII Nordic Perinatal Congress (Bergen 4.-6. juni 2003) (500 deltakere).

Foreningen har hatt et eget medlemsblad (NPF-posten) som kom ut to ganger årlig med fag- og foreningsstoff. Nettutgaven av NPF har nå erstattet NPF-posten hvor fagstoff mm legges ut fortløpende. NPF er også på facebook hvor det postes nye artikler og annen informasjon flere ganger i uken. Ved årsmøtene deles det ut to priser til forskningsprosjekter, én pris til legene og én til jordmødre/sykepleiere. Prisene har sammen med de frie foredragene ved foreningens møter stimulert interessen for forskning, ikke minst blant jordmødre og sykepleiere. Tidligere har NPF avsatt midler til reisestipender som kunne søkes av foreningens medlemmer, dette er nå avviklet grunnet få søkere.

NPF har hittil seilt i medvind, med stor interesse og deltakelse ved møtene. Visjonen om å fremme gjensidig respekt, samarbeid og fagutvikling på tvers av de perinatalmedisinske profesjonsgrensene har tilsynelatende truffet noe riktig og viktig. Det er en utfordring for NPF å forene ulike synspunkter og profesjonsinteresser. Trolig skjer dette best ved at NPF fungerer som en arena for kreativ meningsutveksling og søken mot konsensus bygget på forskningsbasert perinatalmedisin. Det er imidlertid av vital betydning for foreningens videre eksistens og utvikling at legene finner møtene attraktive. Dette kan bare skje ved at det faglige programmet holder et vitenskaplig høyt nivå