Forskningsprisen 2021

Norsk barnelegeforenings pris for beste artikkel i 2021 gikk til Emma Satrell og medarbeidere for "Development of lung diffusion to adulthood following extremely preterm birth"
Emma Satrell
Emma Satrell (Foto: Vestre Viken HF)

Barnelegeforeningens pris for beste vitenskaplige artikkel, hvor første og/eller siste forfatter er medlem av foreningen, deles ut årlig. Nominerte arbeider vurderes av en komité på tre medlemmer, oppnevnt av NBFs styre. Komitéens medlemmer er Trond Markestad, Vestre Toten, Trond Flægstad, Tromsø og Alf Meberg, Tønsberg.

Syv artikler publisert i internasjonale tidsskrifter ble nominert til prisen for 2021. Komitéen vil uttrykke stor anerkjennelse til det pediatriske forskningsmiljøet i Norge for kreativitet og kvalitet, og ikke minst stamina i gjennomføringen av prosjektene. Fire av de syv studiene var langtidsoppfølging over 20-30 år, og beskriver således viktige forhold om pediatriske tilstander i voksen alder. Temaene varierte fra revmatologi og diabetes til infeksjonsmedisin og nyfødtmedisin. Alle arbeidene holdt meget høy kvalitet, og det var ingen lett oppgave å velge hvilken artikkel som var best. Komitéen samlet seg om å tildele prisen for 2021 til en gruppe fra Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen, bestående av Emma Satrell (førsteforfatter), Hege Clemm, Ola Roksund, Carl Ove Hufthammer, Einar Thorsen, Thomas Halvorsen og Maria Vollsæter, for artikkelen Development of lung diffusion to adulthood following extremely preterm birth, publisert i tidsskriftet European Respiratory Journal. DOI: 10.1183/13993003.04103-2020

Tradisjonelt har lungeproblematikk hos ekstremt prematurt fødte fokusert på bronkpulmonal dysplasi med bronkial obstruktivitet og hyperreaktivitet som følgetilstander. Den aktuelle studien representerer nye og viktige funn, som viser at diffusjonskapasiteten, spesielt membrandiffusjonen, målt som koeffisienten for diffusjon av karbon monoksyd i lungene, er parallelt forskjøvet til nedsatte nivåer i forhold til en kontrollgruppe av terminbarn. Det var ikke noen «catch-up» av diffusjonskapasiteten i løpet av oppveksten. Funnene peker mot avvik i normal lungeutvikling knyttet til selve immaturiteten, hvor stadier med alveoleutvikling i siste del av fosterlivet skjer i et ufysiologisk ekstrauterint miljø istedenfor in utero. Funnene har betydning for forståelsen av lungefysiologien hos ekstremt prematurt fødte i voksen alder, og kan ha betydning for oppfølgingen av disse pasientene. Komiteen la også vekt på at dette er den første kontrollerte populasjonsbaserte studien over disse forholdene hos ekstremt prematurt fødte fra barnealder til voksen alder.