Vedtekter vedtatt 17.10.2013

Vedtekter vedtatt av arbeidsgruppens årsmøte 17.10.13 og gjeldende fra samme dato:

Vedtekter vedtatt av arbeidsgruppens årsmøte 17.10.13 og gjeldende fra samme dato:

 

Vedtekter for NCS’ arbeidsgruppe i ekkokardiografi:


1.  Generelt:  

Vedtektene kan bare endres etter vedtak på årsmøtet.   

 

2. Forholdet til NCS:  

NCS’ arbeidsgruppe i ekkokardiografi er en arbeidsgruppe i Norsk Cardiologisk Selskap. Arbeidsgruppens virksomhet skjer i overenstemmelse med NCS’ vedtekter.  

 

3. Medlemmer:  

Arbeidsgruppens medlemmer er medlemmer av NCS med interesse for ekkokardiografi.

 

4. Formål:  

NCS arbeidsgruppe i ekkokardiografi har som formål å ivareta og utvikle fagområdet ekkokardiografi i Norge.

 

5. Funksjoner:

Arbeidsgruppens funksjoner er å:  

 • Fremme og organisere forskning og fagutvikling innen ekkokardiografi.
 • Utarbeide og oppdatere standarder for ekkokardiografi der det er ønskelig, og å henvise til andre standarder der dette finnes.
 • Medvirke til organisering av NCS’ høstmøte.
 • Være en faglig ressurs og en naturlig kontakt for NCS´ styre innen ekkokardiografi.
 • Representere NCS i internasjonale fora innenfor arbeidsgruppens spesialfelt.

 

6. Årsmøte:  

Arbeidsgruppen avholder et plenumsmøte i året, heretter kalt årsmøtet, gjerne i tilslutning til NCS’ Høstmøte. Alle deltakere på årsmøtet som er medlemmer av NCS har stemmerett. Årsmøtet skal behandle styrets beretning, arbeidsgruppens økonomi, vedtektsendringer, samt valg av arbeidsgruppens styre, styrets leder og valgkomite. Årsmøtet ledes av styrets leder eller dennes stedfortreder. Det utarbeides referat fra årsmøtet. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 12 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har arbeidsgruppens leder dobbelstemme.

 

7. Valg:  

Valg av nytt styre foregår på årsmøter i liketalls-år. Lederen velges særskilt og må ha absolutt flertall i årsmøtet. Valg av medlemmer til valgkomiteen skjer ved simpelt flertall

 

8. Valgkomite:  

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Som valgkomiteens leder fungerer sist avgåtte leder av arbeidsgruppen, de øvrige to medlemmer velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.

Valgkomiteen forbereder:

 • valg av styre med kandidater til alle styreposter nevnt i pkt. 9 (styrets sammensetning).
 • valg av styrets leder
 • valg av ny valgkomité

Valgkomiteens innstilling fremlegges for årsmøtet.

 

9. Styrets sammensetning:  

Arbeidsgruppen har et styre som består av ni (9)  styremedlemmer.  Styret skal ha følgende sammensetning (representasjon):

 • Universitetssykehusene: 2 representanter fra universitetssykehusene i Helse sør-øst, 1 representant fra universitetssykehusene i hver av de øvrige helseregioner, i alt 5 representanter. 
 • Sykehus som ikke er universitetssykehus: 2 representanter. 
 • Privatpraktiserende kardiologer: 1 representant.
 • Barnekardiologi: 1 representant.

 

Begge kjønn skal være representert i styret. Ved stemmelikhet i styret har leder 

dobbeltstemme.

 

10. Funksjonstid:  

Den maksimale funksjonstid for hvert medlem i styret er totalt 6 år. Det avholdes normalt tre styremøter i året, hvorav et i tilslutning til årsmøtet.

 

11. Intern organisering av styret:  

Nestleder, sekretær og kasserer velges ved intern avstemning i styret. Hvert verv besettes for 2 år med mulighet for gjenvalg en gang.  Minst 5 av styrets medlemmer må være til stede ved avstemningen.  Leder har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av denne avstemningen.

Styret fordeler oppgaver internt ved å delegere spesialarbeidsområder til undergrupper på to til fire medlemmer ved behov.

 

12. Økonomirutiner:  

Samhandling mellom NCS arbeidsgruppe i ekkokardiografi og næringslivet følger Legeforeningens regler for dette gjeldende fra 1.1.05 med seneste modifikasjon 28.5.10

Herav følger:

Arbeidsgruppene kan ikke motta økonomisk eller praktisk støtte fra legemiddelindustrien, utstyrsprodusenter eller andre type firmaer med markedsinteresser eller private forretningsinteresser innen helsetjenesten. Forretningsavtaler hvor ytelse og gjenytelse står i rimelig forhold til hverandre, kan opprettes. Slike avtaler inngås skriftlig og godkjennes av styret i NCS før de trer i kraft. Innbetaling skjer direkte til NCS, og fordeles mellom NCS og arbeidsgruppen, som disponerer sin del av inntekten.

Arbeidsgruppenes regnskap inngår i NCS’ regnskap og revideres av NCS’ revisor. Arbeidsgruppens medlemmer sender reiseregninger og regning på eventuelle andre utlegg til den økonomiansvarlige i gruppen. Økonomiansvarlig i arbeidsgruppen kontrollerer og signerer reiseregninger/bilag mv. før oversendelse til NCS’ kasserer i henhold til vedtatte økonomirutiner. Kassereren kontrollerer og utbetaler utleggene til hver enkelt. I forbindelse med årsoppgjøret sender kassereren i NCS arbeidsgruppene en oversikt over årets inn- og utbetalinger.

 

13. Årsrapport:  

Før utgangen av hvert år utarbeides årsrapport for arbeidsgruppens virksomhet, fortrinnsvis etter mal gitt av NCS.  Årsrapporten inngår som en del av årsrapportene for NCS og publiseres i første nummer av Hjerteforum påfølgende år.