Vedtekter for NCS’ arbeidsgruppe i invasiv kardiologi

1.  Generelt:  Vedtektene kan bare endres etter vedtak på årsmøtet.   

2. Forholdet til NCS:   

NCS’ arbeidsgruppe i invasiv kardiologi er en arbeidsgruppe i Norsk Cardiologisk Selskap. Arbeidsgruppens virksomhet skjer i overenstemmelse med NCS’ vedtekter.  

3. Medlemmer:   

Arbeidsgruppens medlemmer er medlemmer av NCS med interesse for invasiv kardiologi.

4. Formål:   

NCS arbeidsgruppe i invasiv kardiologi har som formål å ivareta og utvikle fagområdet invasiv kardiologi i Norge, samt å bidra til rekruttering og utdanning av invasive kardiologer.

5. Valg av leder og nestleder

Leder og nestleder velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Det tilstrebes geografisk rotasjon av ledervervet mellom de forskjellige sentre og helseforetak.

6. Funksjoner:

Arbeidsgruppens funksjoner er å:  

  • Fremme og organisere forskning og fagutvikling innen invasiv kardiologi.
  • Utarbeide og oppdatere standarder for invasiv kardiologi der det er ønskelig, og å henvise til andre standarder der dette finnes.
  • Medvirke til organisering av NCS’ høstmøte.
  • Være en faglig ressurs og en naturlig kontakt for NCS´ styre innen invasiv kardiologi.
  • Representere NCS i internasjonale fora innenfor arbeidsgruppens spesialfelt.

7. Årsmøte:  

Arbeidsgruppen avholder ett plenumsmøte i året, heretter kalt årsmøtet, gjerne i tilslutning til NCS’ Høstmøte. Alle deltakere på årsmøtet som er medlemmer av NCS har stemmerett. Årsmøtet skal behandle årsberetning, arbeidsgruppens økonomi, vedtektsendringer, samt valg av arbeidsgruppens leder. Årsmøtet ledes av arbeidsgruppens leder eller dennes stedfortreder. Det utarbeides referat fra årsmøtet. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til arbeidsgruppen senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 2 uker på forhånd. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har arbeidsgruppens leder dobbelstemme.

8. «Nucleus» sammensetning:   

Arbeidsgruppen har et «nucleus» som består av én invasiv kardiolog oppnevnt fra hvert senter som til en hver tid driver invasiv kardiologi i Norge. Løpende arbeidsoppgaver gjennom året fordeles i denne gruppen.

9. Økonomirutiner:   

Samhandling mellom NCS arbeidsgruppe i invasiv kardiologi og næringslivet følger Legeforeningens regler for dette gjeldende fra 1.1.05 med seneste modifikasjon 28.5.10

Herav følger:

Arbeidsgruppene kan ikke motta økonomisk eller praktisk støtte fra legemiddelindustrien, utstyrsprodusenter eller andre type firmaer med markedsinteresser eller private forretningsinteresser innen helsetjenesten. Forretningsavtaler hvor ytelse og gjenytelse står i rimelig forhold til hverandre, kan opprettes. Slike avtaler inngås skriftlig og godkjennes av styret i NCS før de trer i kraft. Innbetaling skjer direkte til NCS, og fordeles mellom NCS og arbeidsgruppen, som disponerer sin del av inntekten.

Arbeidsgruppenes regnskap inngår i NCS’ regnskap og revideres av NCS’ revisor. Arbeidsgruppens medlemmer sender reiseregninger og regning på eventuelle andre utlegg til den økonomiansvarlige i gruppen. Økonomiansvarlig i arbeidsgruppen kontrollerer og signerer reiseregninger/bilag mv. før oversendelse til NCS’ kasserer i henhold til vedtatte økonomirutiner. Kassereren kontrollerer og utbetaler utleggene til hver enkelt. I forbindelse med årsoppgjøret sender kassereren i NCS arbeidsgruppene en oversikt over årets inn- og utbetalinger.

10. Årsrapport:  

Før utgangen av hvert år utarbeides årsrapport for arbeidsgruppens virksomhet, fortrinnsvis etter mal gitt av NCS.  Årsrapporten inngår som en del av årsrapportene for NCS og publiseres i første nummer av Hjerteforum påfølgende år.