Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

Kardiologisk høstmøte 2019

Forskningssesjonene har en viktig plass på fredagens program. Den er et godt utstillingsvindu for nye forskningsbidrag. Oppmøtet har vært svært godt de siste årene, og vi satser på det samme i år.
18. september 2019

Til abstrakt-sesjonen ønsker vi bidrag fra alle fagområder i de hjertemedisinske forskningsmiljøene i landet, både basale og kliniske. Åtte abstrakter blir plukket ut til muntlig presentasjon, og beste presentasjon premieres. Vi ønsker i første rekke presentasjoner fra phd-kandidater, men alle er hjertelig velkommen til å sende inn abstrakt.

En bredt sammensatt komite vil vurdere innsendte abstrakter. Vi aksepterer også de som er presentert ved internasjonale møter tidligere. Gjør gjerne oppmerksom på dette når dere sender inn bidrag.

Presentasjonene holdes som 5 minutters innlegg, med 2 minutter til spørsmål.

Teksten skal være på engelsk og inneholde tittel, navn på forfattere og institusjons-tilknytning. Max 300 ord (font 12 Calibri), figur/tabell er tillatt, men alt må få plass på et A4 ark.

Når det gjelder studier der medisinsk industri er involvert har NCS vedtatt følgende retningslinje:

«Industrien er ofte en viktig bidragsyter til forskning og medisinske studier. Bedømmelseskomiteen bør likevel vurdere å ikke godkjenne abstrakter der innhold og/eller forfatterskap later til å ha uvanlig sterk industritilknytning på en slik måte at innsending av bidraget kan oppfattes som industri-initiert og som delvis markedsføringsmotivert».

Abstrakt sendes som vedlegg til e-post til Ida Skrinde Leren, idaskrinde.leren@gmail.com

Frist for innsending av abstrakt er 13. september.
Førsteforfatter av aksepterte abstrakt vil bli tilskrevet i løpet av 2 uker.

Alle som presenterer abstrakt får dekket møteavgift, reise og opphold.

Abstraktvinner mottar Kr 10.000

 

På vegne av
Organisasjonskomiteen for Kardiologisk høstmøte

Kasuistikksesjonen

De siste årene har interessante og lærerike kasuistikker blitt presentert på Kardiologisk høstmøte.
Vi ønsker å fortsette den gode trenden, men vi er avhengige av at deltakere sender inn gode kasuistikker. Kasuistikkene presenteres muntlig og med en kort og poengtert powerpoint-presentasjon i plenum.

Forslag til kasuistikk sendes som powerpointpresentasjon, gjerne med ekstra forklaring i mail. Videoer kan lastes opp separar slik at de ansvarlige lettere får oversikt. Komiteen vil kunne bistå med rådgivning i praktisk utforming.

Frist for innsending av forslag til kasuistikker er 13. september.

Ansvarlige for sesjonen er Geeta Gulati og Jan Otto Beitnes. Kontakt disse ved spørsmål eller for innsending av kasuistikkforslag:

geetagul@medisin.uio.no eller jbeitnes@ous-hf.no.