2017

Årsmøte NYHA Scandic Fornebu 26.10.2017

 1. Godkjenning av agenda:  godkjent.

 

 1. Valg av ordstyrer og referent: Geeta Gulati er ordstyrer, Cedric Davidsen er referent.

 

 1. Valg av nytte styre; Følgende styre ble enstemmig valgt:

 

 1. Referat av Trygve Hall og Daniela Melichova fra CoT møte ESC 2017 og videre etablering av kontakt;

 

T. H. Forteller om organisering av COT, undergrupper basert på sub-spesialisering.  Trygve og Daniela var i kontakt med Finske COT (Harry) – diskutert mulighetene for å organisere nordisk gathering på ESC neste år. Tryge har forsøkt å få opprettet egen link mot NYHA på ESC hjemmesider. Trygve og Daniela ønsker å fortsette å jobbe opp mot ESC. Geeta tar opp om det er et ønske at noen fra NYHA deltar på de andre nordiske nasjonale møtene (Det som tilsvarer høst- og vårmøtet til NCS i Sverige/Finland/Danmark).

 

En tar opp at det er viktig å få tatt i brukt de gratis påmeldingene til ESC neste året. Dessverre dekker de kun påmelding, og det koster en del for reise og opphold. Således ønskelig å finne ut  om det er andre måter å få til finansiering, da det per dags dato ikke finnes fond som dekker deltakelse i internasjonale kurs/kongresser for LIS.  Geeta skal ta dette opp med styret i NCS med tanke om det går an å opprette reisestipend til internasjonale kongresser. Det er viktig å få ut informasjon om søknadsprosess tidlig da det er frister som må overholdes. Informasjon kan formidles via Facebook, hjemmesider NCS, bør også publiseres i hjerteforum.  Konkret arbeidsfordeling :

 

 • Trygve finner ut av detaljer om hvordan søke og frister
 • Geeta snakker med styret NCS mtp finansieringsmuligheter reise/opphold.
 • Daniela og Trygve organiserer informasjonsformidling.

 

 1. Ansvarsfordeling for oppdatering av NYHA på NCS sine hjemmesider
 • Eivind og Daniela utnevnes som web-ansvarlige.
 • Eivind skal forsøke å opprette en e-postliste / oversikt over B-grens kandidater i hjertesykdommer.

 

 1. Ferdigstille vedtekter for NYHA
 • En går gjennom vedtektene i plenum og disse godkjennes av årsmøtet.

 

 1. Hvordan få større LIS engasjement til høst-/vårmøte NCS.

 

En tar opp at det er veldig bra at det finnes a abstrakt og kasuitiskksesjoner der en får dekket påmelding, reise og opphold dersom en sender inn. Det går også an å søke reisestipend NCS.

Flere år har det nå vært samtidighetskonflikt der det organiseres obligatoriske kurs i kardiologi samme uke som NCS høstmøte. Ønskelig å kontakte de som organiserer kursene slik at det ikke legges opp til obligatoriske kurs samme ukene som  høst- og vårmøtet. (David kontakter NCS mtp dette.). I år var det veldig mange gode vitenskapelige abstrakt som ble sendt inn, og abstrakt seksjonen var begrenset til 8 abstrakt. NYHA vil se på muligheter for å utvide abstrakt/poster/kasuistikk seksjon, da spesielt muligheten for en poster-sesjon i tillegg til abstracgt der det ville vært mulig for flere unge kardiologer å få presentere sitt vitenskapelige arbeid. Geeta tar dette opp med NCS. Det var relativt lite LIS / stipendiater som foredragsholdere på høstmøtet, kanskje en kunne få inn flere yngre forelesere til neste år.

Det vil også være fint om flere LIS fikk være med som møteledere.

 

 1. Eventuelt

 

 • Årsrapport til NCS for 2017: Geeta påtar seg å skrive denne.

 

 • Økonomi i NYHA – Geeta beretter om årets pengebruk. Det nye styret må velge kasserer.

 

 • Yngre hjerteleger i de andre arbeidsgruppene: Flere arbeidsgrupper har ytret ønske å få med yngre medlemmer, og det er en del internasjonale verv («Young ambassadors») i subspesialitetene det går an å påta seg. NYHA vil være behjelpelig med å formidle ut informasjon til medlemmene.

 

 • Informasjonsformidling; Gjennomgang av hvilke kommunikasjonskanaler NYHA har tilgjengelig.  Nettsider, jungeltelegraf, informasjon på kurs, informasjon via YLF.  

 

 • Forsøke å koordinere obligatoriske kurs med høstmøtet (ikke samme uke).