Vedtekter NYHA

Vedtekter for Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe - NYHA
Vedtatt ved årsmøtet 28.10.2021 Scandic Fornebu.

§ 1 Forhold til Norsk Cardiologisk Selskap (NCS):

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA) er en arbeidsgruppe i Norsk Cardiologisk Selskap. Arbeidsgruppens virksomhet skjer i overenstemmelse med NCS’ vedtekter.

§ 2 Formål

 • Arbeidsgruppen skal ivareta interessene til leger under utdanning i hjertesykdommer.
 • Arbeidsgruppen innstiller medlemmer til utvalg og styre i NCS.
 • Arbeidsgruppen skal representere Norge i European Society of Cardiology (ESC) Cardiologists of Tomorrow (CoT).

§ 3 Medlemmer

 • Medlemmer av NCS som er leger under utdanning i hjertesykdommer.
 • Når medlemmer av NYHA blir ferdige spesialister i hjertesykdommer går de ut av arbeidsgruppen (unntak for medlemmer som har verv, se nedenfor).

§ 4 Oppgaver

Arbeidsgruppen skal:

 • Bidra til høy kvalitet på utdannelsen i hjertesykdommer ved norske sykehus.
 • Tilrettelegge for at leger under utdanning i hjertesykdommer får delta på internasjonale og nasjonale kardiologiske møter som en del av utdanningen.
 • Arbeidsgruppen skal søke å ha best mulig oversikt over utdanningssituasjonen i Norge for kandidater som er under spesialisering i hjertesykdommer.
 • Medvirke til organiseringen av NCS høstmøte og vårmøte.
 • Søke å ha en representant i styret i NCS, fortrinnsvis lederen av NYHA.
 • Innstille medlemmer til styre, utvalg og råd i NCS, og eventuelt representasjon i internasjonale fora.
 • Bidra til faglig utvikling.
 • Fremme interessen for hjertesykdommer blant legestudenter.

§ 5 Årsmøte:

 • Årsmøte avholdes en gang i året, som hovedregel i tilslutning til NCS’ høstmøte.
 • Alle deltakere på årsmøtet som er medlemmer av NCS har stemmerett. Årsmøtet skal behandle styrets beretning, arbeidsgruppens økonomi, vedtektsendringer, samt valg av arbeidsgruppens styre, styrets leder og valgkomite.
 • Årsmøtet ledes av styrets leder eller dennes stedfortreder. Sekretær eller dennes stedfortreder skriver referat.
 • Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 12 uker før årsmøtet. Årsmøtet kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
  Ved stemmelikhet har arbeidsgruppens leder dobbeltstemme.

§ 6 Styrets sammensetning:

 • Arbeidsgruppen har et styre som består av sju (7) styremedlemmer. Styret skal søke å ha følgende sammensetning (representasjon), men fravik fra fordeling av representanter kan aksepteres hvis det ikke foreligger kandidater til valg fra alle regioner/universitetssykehus:
  • Universitetssykehusene: 3 representanter fra universitetssykehusene i Helse Sør-Øst, 1 representant fra universitetssykehusene i hver av de øvrige helseregioner, i alt 6 representanter.
  • Sykehus som ikke er universitetssykehus: 1 representant.
 • Begge kjønn skal være representert i styret, minimum 2 medlemmer av det kjønn som er i mindretall.
 • Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.
 • Styrets sammensetning består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, webansvarlig og utdanningsansvarlige (2).
 • Maksimal funksjonstid begrenses av tid i spesialisering.
 • Når medlemmer av styret blir ferdige spesialister i hjertesykdommer går de ut av styret ved neste årsmøte, og nytt styremedlem velges.
 • Dersom medlemmer av styret skifter arbeidssted (for eksempel som del av utdanningsløpet) teller de som representant for sykehuset de var ansatt ved da de gikk inn i styret ut valgperioden.

§ 7 Valg:

 • Valg foregår på årsmøtet i partallsår. Lederen velges særskilt og må ha absolutt flertall i årsmøtet. Valg av medlemmer til valgkomiteen skjer ved simpelt flertall.
 • For utenom valg av leder, bestemmes styrets sammensetning på første styremøte ved intern avstemning i styret, denne organiseres av leder. Minst 5 av medlemmene må være til stede ved avstemningen.

§ 8 Valgkomite:

 • Valgkomiteen består av 3 medlemmer, fortrinnsvis ledet av arbeidsgruppens sist avgåtte leder.
 • Valgkomiteen forbereder:
  • valg av styrets leder
  • valg av ytterligere seks styremedlemmer
  • valg av ny valgkomité
 • Valgkomiteens innstilling fremlegges for årsmøtet.
 • Valgkomitéen i NYHA følger NCS sine vedtekter.

§ 9 Økonomi:

Samhandling mellom NYHA og næringslivet følger Legeforeningens regler for dette gjeldende fra 1.1.05 med seneste modifikasjon 28.5.10
Herav følger:

 • Arbeidsgruppene kan ikke motta økonomisk eller praktisk støtte fra legemiddelindustrien, utstyrsprodusenter eller andre type firmaer med markedsinteresser eller private forretningsinteresser innen helsetjenesten. Forretningsavtaler hvor ytelse og gjenytelse står i rimelig forhold til hverandre, kan opprettes. Slike avtaler inngås skriftlig og godkjennes av
  styret i NCS før de trer i kraft. Innbetaling skjer direkte til NCS, og fordeles mellom NCS og arbeidsgruppen, som disponerer sin del av inntekten.
 • Arbeidsgruppenes regnskap inngår i NCS’ regnskap og revideres av NCS’ revisor. Arbeidsgruppens medlemmer sender reiseregninger og regning på eventuelle andre utlegg til NCS’ kasserer med kopi til den økonomiansvarlige i gruppen. Økonomiansvarlig i arbeidsgruppen kontrollerer reiseregninger/bilag i henhold til vedtatte økonomirutiner. Kassereren utbetaler utleggene til hver enkelt. I forbindelse med årsoppgjøret sender kassereren i NCS arbeidsgruppene en oversikt over årets inn- og utbetalinger.

§ 10 Årsrapport:

Før utgangen av hvert år utarbeides årsrapport for arbeidsgruppens virksomhet, fortrinnsvis etter mal gitt av NCS. Årsrapporten inngår som en del av årsrapportene for NCS og publiseres i første nummer av Hjerteforum påfølgende år. Styrets leder er ansvarlig for utarbeidelse av rapporten.

§ 11 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 12 uker før årsmøtet og gjøres tilgjengelig minst 4 uker før møtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.

§12 Publikasjoner underlagt NYHA

Norsk Kardiologisk Web (NKW) er Norsk Cardiologisk Selskaps internettpublikasjon. NYHA har en egen side på NKW. I tillegg har gruppen en Facebook-side. Informasjon om årsmøte og arrangementer skal som hovedregel publiseres både på NKW og Facebook.