Norsk cardiologisk selskap

Referater og regler

Vedtekter for Norsk Cardiologisk Selskap

Foreningen er godkjent som Legeforeningens fagmedisinske forening for grenspesialiteten hjertesykdommer med ikrafttredelse 01.01.2007. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 04.05.2007. Vedtektene erstatter "Lover for Norsk Cardiologisk Selskap" med senere revisjoner, senest i 2004.
21. mai 2019

Vedtektene ble godkjent av sentralstyret 31.08.2007 forutsatt en endring i § 4. Endringen ble godkjent av årsmøtet for Norsk Cardiologisk Selskap den 30.05.2008. Vedtektene ble revidert 20.05.2011, 23.06.2014 og sist 24.05.2019.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk Cardiologisk Selskap Initialene NCS kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Legeforeningens lover.

§ 3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Den norske legeforenings lover § 1.2 og § 3.6.3 er foreningens overordnede formål å samle norske leger og forskere med interesse for kardiologi til arbeide for å fremme faget i Norge. Dette skal skje blant annet ved å holde møter med vitenskapelig program, ved å støtte kardiologisk forskning og ved undervisning for leger og annet helsepersonell. Foreningen skal også ivareta kardiologenes faglige interesser.

§ 4 Medlemskap

Foreningens stemmeberettigede medlemmer er medlemmer av Den norske legeforening som blir tilmeldt Norsk Cardiologisk Selskap eller som velger NCS som fagmedisinsk forening.
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde. Leger som søker assosiert medlemskap, må være medlem i Legeforeningen. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

§ 5 Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan opptas leger som på fremragende vis har fremmet selskapets formål.
Styret innstiller til årsmøtet kandidater til æresmedlemskap etter forslag fra medlemmene.
Årsmøtet utnevner æresmedlemmer etter innstilling fra styret. Æresmedlemmer kan delta på NCS Høst og Vårmøte uten å betale påmeldingsavgift.
§ 6 Foreningens organer Foreningens organer er:
Årsmøtet Styret Valgkomité

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. Årsmøtet skal behandle styrets beretning, revidert regnskap, budsjett, kontingent for assosierte medlemmer og vedtektsendringer. Årsmøtet foretar valg av leder, styre, revisor, valgkomité, forskningsutvalg, kvalitetsutvalg og representant faglandsrådet. Årsmøtet fastsetter honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 12 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Vårmøtet NCS eller innen 15. juni dersom Vårmøtet skulle bortfalle.
Årsmøtet ledes av foreningens leder eller lederens stedfortreder. Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt den/de passer. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to av årsmøtets deltagere.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består av leder, 6 styremedlemmer og et fast møtende varamedlem. Minst tre av styrets medlemmer skal ha sin arbeidsplass utenfor Oslo. Lederen velges særskilt og må ha alminnelig (>50%) flertall i årsmøtet. Sist avgåtte leder går inn i styret uten valg. De øvrige 5 styremedlemmer og varamedlem velges med simpelt flertall i årsmøtet. Medlemmer i NCS kan foreslå kandidater til leder og nye styremedlemmer for valgkomiteen senest 6 uker før årsmøtet.
Forslag innkommet etter dette eller benkeforslag godtas ikke. Valgkomiteen må klarere at foreslåtte kandidater er villige til å stille til valg og presentere liste over kandidater for styret NCS.
Det er ønskelig at NCS’ Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsutvalg er representert i styret. Listen over kandidater skal sendes ut til medlemmene ved innkalling til Årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og består av valgt leder, nestleder, kasserer, sekretær, sist avgåtte leder, to styremedlemmer og fast møtende varamedlem. Styrets funksjonsperiode er fra 1. september i valgåret og i 2 år. Styret innkalles etter beslutning av leder - eller hvis minst 3 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede.
Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Det utarbeides protokoll fra styremøtene. Redaktørene i Hjerteforum og Norsk Kardiologisk Web kan møte som observatører i styremøtene. Det samme gjelder NCS sin representant i Faglandsrådet Dnlf.

§ 10 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Som valgkomiteens leder fungerer sist avgåtte styreleder, de øvrige to medlemmer velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.
Valg av medlemmer til valgkomiteen skjer ved simpelt flertall. Valgkomiteen forbereder valg av leder, styre, representant til faglandsrådet, forskningsutvalg, kvalitetsutvalg og ny valgkomité.
Valgkomiteens innstilling fremlegges for årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 12 uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 4 uker før møtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.
§12 Publikasjoner underlagt NCS Tidsskriftet Hjerteforum utgis av Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Kardiologisk Web (NKW) er Norsk Cardiologisk Selskaps internettpublikasjon (www.hjerte.no). Publikasjonenes formål er å bedre kommunikasjonen mellom norske kardiologer. NKW vil også ha informasjon beregnet på allmennheten. Ansvarlig redaktør for Hjerteforum tilsettes av styret i Norsk Cardiologisk Selskap for en periode på inntil 5 år av gangen, nettredaktørene er underlagt ansvarlig redaktør i Hjerteforum.
Styret trekker opp retningslinjene for drift av Hjerteforum og NKW. Redaktørene oppnevner selv tekniske medarbeidere og  redaksjonsmedlemmer i tillegg til to redaksjonsmedlemmer som kan
oppnevnes av styret i Norsk Cardiologisk Selskap.