Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD

Norsk pacemaker- og ICD-register

20. september 2011

Norsk Pacemaker- og ICD-register (NorPace)

Norsk Pacemaker- og ICD-register er nå forankret i Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk, Pacemaker- og ICD-senteret. Eierskapet til registeret ble overdratt fra NCS den 1. mai 2012, se nyhetsbrev nr. 1, 2012. Konsesjonen fra Datatilsynet for et nytt, web-basert register ligger hos Oslo universitetssykehus.

Helse Sør-Øst har søkt om at NorPace blir registrert som nasjonalt kvalitetsregister, for at det senere kan bli en del av Hjerte- karregisteret.

Styringsgruppe for Pacemaker- og ICD-registeret (foreslått), er basert på den tidligere brukergruppen, bestående av Eivind S. Platou (leder), Oslo Universitetssykehus, Torkel Steen (nestleder), Oslo Universitetssykehus, Svein Færestrand, Haukeland Universitetssykehus, Lars Hegrenes, St. Olavs Hospital, Knut Lappegård, Nordlandssykehuset, Erik Gjertsen, Vestre Viken, Drammen.

Historikk

Det ble på 80 tallet utviklet et databaseprogram for pacemakeroppfølgning i et samarbeid mellom Jørn Bathen, Helge Grendal og Medtronic-Vingmed. Programmet kunne ikke overføres til nytt årtusen og hadde vesentlige designfeil. Dette programmet ble erstattet av Norsk Pacemakerregister 1998. Utviklingen av programmet ble hjulpet av donasjon fra pacemakerleverandørene, slik at vi fikk laget programvaren i tide før årtusenskiftet

Norsk Pacemakeregister har vært i funksjon siden 1998 med første versjon av den programvare som nå benyttes. Dette er en programvare som både er et oppfølgningsverktøy for pacemakersentrene, og i tillegg er et kvalitetsregister idet det gir mulighet for analyse av behandlinger og komplikasjoner. Programmet benyttes av alle norske pacemakersentra. Programmet må installeres på hvert brukersted/senter, med lokal database. Elektronisk rapport har årlig blitt overført sentralt register på Ullevål. En del sentre har valgt å sende summariske data. På basis av innsendte data har det hvert år blitt utarbeidet nasjonale analyser og statistikker som har vært publisert i Hjerteforum. Statistikkene er dessuten separat blitt lagt ut på Norsk Cardiologisk Selskaps web-side, www.hjerte.no.

Bakgrunn for bruken og for utvikling videre

Registeret omfatter pacemakere (PM), hjertestartere (ICD) og vil utvides til å omfatte implanterbare rytmeovervåkere (ILR).

  • Kvalitetsregister – registeret er et nasjonalt kvalitetsregister som søker å sikre at mangler/feil/forutsetninger som avklares over tid kommer pasienter med tilsvarende pacemaker umiddelbart til gode. Noen av de avdekkede aspekter vil være tidskritiske, og det er da viktig å enkelt kunne identifisere og kontakte de aktuelle pasienter for eventuelle behov for endring/korrigering eller annet, slik at alle registrerte med samme type pacemaker/hjertestarter så raskt som mulig kan få gleden av nødvendige korrigeringer. Dette kan i noen tilfeller være kritisk for liv og helse, og direkte identifisering er dermed også nødvendig i det nasjonale registeret. Avidentifisering vil ikke gi den nødvendige raske tilgang til kontaktinformasjon om avdekkede forhold krever hurtig handling.
  • Begrenset behandlingsregister – registeret benyttes også som en effektiv og hensiktsmessig oversikt over den enkelte pasients type pacemaker og oppsummert erfaring/hendelsesforløp som benyttes i de tilfeller andre foretak enn det som har satt inn pacemakeren forestår oppfølging av behandling.

Mange sentre har bare benyttet implantasjonsmodulen, slik at registeret så langt har hatt begrenset oversikt over komplikasjoner. Utvidet bruk av oppfølgningsmodulen vil bedre denne viktige delen av registerbruken, og nye initiativ vil bli tatt for å få dette til, samtidig som ny programvare vil gjøre det lettere. Det er de samme vurderinger som er gjort med det Danske pacemakerregisteret

En forutsetning for godkjennelse fra Datatilsynet om endring av konsesjonen er at registeret driftes av IT avdelingen på Oslo universitetssykehus fra en server der, dette er presisert i brev til Datatilsynet fra Heidi Thorstensen, IKT-sikkerhetssjef/Personvernombud i Oslo universitetssykehus. Applikasjonen vil benytte Helsenettet, samt sikkerhetsopplegg i forhold til Omegapoint, som vil være serviceansvarlig. Omegapoints representant så ingen problemer med dette opplegget.

Sikkerheten til registeret vil være organisert slik at de enkelte helseforetak bare vil ha tilgang til sine egne pasienter. Helseforetakene kan imidlertid få overført opplysninger om en pasient fra andre helseforetak