Vedtekter for Norsk forening for Akutt- og Mottaksmedisin

Foreningen er godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin av Sentralstyret i Den norske legeforening. Vedtektene er vedtatt på årsmøtet i Norsk forening for akutt og mottaksmedisin den 26.11.2020. §7 endret ved årsmøte 03.06.21.

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin. Kortformen NFAMM kan benyttes. På engelsk benyttes Norwegian College of Emergency Medicine (NCEM).

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Disse vedtektene gjelder derfor i tillegg til DNLFs lover.

§ 3 Formål og oppgaver

Foreningens oppgaver er å fremme virke og utdanning innenfor spesialiteten akutt- og mottaksmedisin og ivareta medlemmenes faglige interesser. I tillegg gjelder formålsbestemmelsene i DNLFs lover § 3-6-2.

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av DNLF som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening. Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer, enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i DNLF. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Forslag til nye æresmedlemmer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomite

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle: 

 • Styrets beretning
 • Revidert regnskap
 • Kontingent for assosierte medlemmer
 • Budsjett
 • Vedtektsendringer
 • Valg av styre
 • Revisor
 • Valgkomite

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest seks uker før årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest tre uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år.  Årsmøtet ledes av foreningens leder eller i dennes fravær av valgt dirigent. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til DNLFs lover § 3-3-3. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom en femtedel av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består av leder og 5 styremedlemmer. Ett medlem skal være lege i spesialisering i AMM. Styrets funksjonsperiode er to år og funksjonsperiode er fra 01.09-31.08.

Styrets leder og den økonomiansvarlige velges med prokura. Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Det utarbeides protokoll fra styremøtene. Styret har ansvar for å sørge for at det arrangeres et årlig faglig treff for foreningens medlemmer og andre med interesse for akuttmedisin.

§ 10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Valgkomiteen velges av årsmøtet og har en funksjonsperiode lik det valgte styrets funksjonsperiode. Som hovedregel skal minimum ett medlem av valgkomiteen være avgått styremedlem. Valg av valgkomite skjer ved simpelt flertall. Valgkomiteen forbereder valg av styreleder og styremedlemmer og eventuelle andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Forslag om endring av vedtektene må være innsendt til styret minst tre måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst tre uker før møtet. Til gyldig vedtak kreves to tredjedels flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.