Nyttårsbrev fra leder i NFA

Godt, nyttår!

 

Kjære kollega.

2018 er gått over i historien. For oss som fastleger har det vært et spesielt år. I 2017 varslet vi om krisen, i 2018 ble krisen blitt manifest. Rekrutteringen er stoppet opp i mange kommuner, arbeidsbelastningen øker og erfarne kolleger vurderer å slutte. Vi hører stadig om eldre kolleger som synes det er vanskelig å pensjonere seg fordi det ikke er noen som kan overta den stafettpinnen som en praksis er. Nå opplever vi også at pasienter blir stående uten lege i enkelte kommuner.

Dette er alarmerende, men allikevel er jeg forsiktig optimist. 2018 har vært et krevende år, men et år  der vi har oppnådd mye.  I år har mye av kontakten vi har hatt med myndighetene gått gjennom trepartssamarbeidet mellom staten, KS og L!!egeforeningen.  Vi opplever at vi blir lyttet til og at partene deler virkelighetsoppfatning. Alle er enige om at vi har en fastlegekrise. Og alle har intensjoner om å bidra til at krisen løses. Vi har en fastlegeordning som nå virkelig er satt på dagsordenen. Det er ennå ikke oppnådd noe som letter presset på fastlegekontorene, men mye av det som foregår er lovende prosesser som jeg tror vil gi mindre belastning og mer kontroll på fastlegekontorene om ikke veldig lang tid. Noe av det viktigste vi oppnådde i fjor var enighet med de regionale helseforetakene om at fastlegeordningen er sårbar og at det er i alles interesse, også sykehusenes, å skjerme fastlegekontorene. Nå er vårt dokument for samhandling i ferd med å bli akseptert som grunnlagsdokument for samarbeidet mellom fastleger og sykehusleger av de fleste sykehus. Vi har også hatt tett kontakt om fora for samarbeide og oppgavefordeling, mange steder er man kommet langt med å opprette arenaer for godt samarbeide.

I trepartssamarbeidet har det vært med tiltak som vi vet er rekrutterende. En nasjonal ordning for Allmennleger i spesialisering (ALIS) der unge leger kan få en start på karrieren som fastlege med et forutsigbart utdanningsløp, trygge faglige rammer og trygg økonomi vil være helt avgjørende for at vi skal rekruttere i fremtiden. En slik nasjonal ALIS ordning er nå ferdig utredet av trepartssamarbeidet.  Nå er det opp til departementet å komme med en endelig avgjørelse og lage rammene for slike stillinger i hele landet. Jeg er optimistisk spent på 2019. Nå må vi sette krav til, og forvente at det blir en nasjonal ordning for utdanningsstillinger.

For oss i NFA er det særlig gledelig at det skal opprettes et eget område som skal arbeide med innovasjon, kvalitet og tjenesteutvikling i trepartssamarbeidet. NFA har en stund vært pådriver både for å arbeide med kvalitet i regi av SKIL,  og for å utvikle tjenestetilbudet på fastlegekontorene. I det siste  har vi vært aktivt med i utredning for å få til videokonsultasjoner i fastlegetjenesten. Også dette ligger nå på departementets bord. Vi ønsker å kunne tilby muligheten for fastlegene å tilby pasientene  videokonsultasjoner. De kollegene som har begynt med video forteller at det er en god og effektiv konsultasjonsform for en del avgrensede, kjente problemstillinger med kjente pasienter.

Norsk akademisk allmennmedisin fylte 50 år i høst, det har vært et møysommelig arbeid for å bringe forskningene i Norge opp på det nivået vi ser i dag. Og, nå er vi i ferd med å legge grunnlaget for mer og bedre forskning. I høst har Praksisnett kommet i gang, nå skal også vi få et nasjonalt nettverk for forskning i allmennpraksis.  Det er veldig gledelig å registrere at det er stor interesse blant fastlegekontorene for å være med i Praksisnett.

Og, men en forsiktig optimisme ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år på vegne av oss i NFA.

Vennlig hilsen, 

Petter Brelin