Personvernerklæring for Norsk forening for allmennmedisin

Behandling av personopplysninger i Norsk forening for allmennmedisin

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, herunder ved å motta nyhetsbrev, vil Norsk forening for allmennmedisin behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norsk forening for allmennmedisin v/leder. Kontaktinformasjonen til Norsk forening for allmennmedisin er:

Adresse: Akersgata 2
E-post: nfa@nfa.legeforeningen.no
Telefon: 23 10 90 00
Organisasjonsnr.: 990992142

Når det gjelder vår behandling av personopplysninger vil Legeforeningen sentralt tilrettelegge for noe av behandlingen, f.eks. ved at Norsk forening for allmennmedisin får tilgang til personopplysninger om sine medlemmer gjennom Legeforeningens medlemsregister eller ved at Legeforeningen sentralt overtar behandlingen, f.eks. ved enkeltsaker om juridisk bistand som i første omgang sendes inn til Norsk forening for allmennmedisin. Det er inngått en egen avtale mellom Norsk forening for allmennmedisin og Legeforeningen om felles behandlingsansvar vedrørende nevnte tilgang til Legeforeningens medlemsregister. Dette forholdet er nærmere beskrevet i Legeforeningens personvernerklæring.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn/håndterer personopplysninger om deg til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:


1. Sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet, kurs og liknende: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg (medlemskapet).

2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av medlemskapet (for ikkemedlemmer gjelder evt. en annen konkret avtale eller en interesseavveining). Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

3. Rekruttering til nye verv oss hos. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med valg til styre, vararepresentanter, faglandsrådsrepresentanter, vara til faglandsrådsrepresentanter, valgkomité og oppnevninger til ledere i faggrupper. Geografisk tilhørighet og opplysninger om verv. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

4. Når du har verv eller er ansatt i Norsk forening for allmennmedisin vil din kontaktinformasjon være tilgjengelig på foreningens nettside og/eller på innloggede sider, slik at medlemmer kan kontakte deg ved behov. Navnet ditt, hvilken rolle du er valgt til og kontaktinformasjon vil være tilgjengelig for andre.

5. Møtereferat og tilstedeværelse på møter legges ut på nett.

6. Når du deltar på kurs. Norsk forening for allmennmedisin arrangerer egne kurs i samarbeid med Allmennlegeforeningen og med faggrupper. Opplysningene som lagres i forbindelse med kurs er opplysninger kursdeltakeren selv gir Norsk forening for allmennmedisin. Dette inkluderer fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, adresse mv. Øvrige opplysninger som kan tenkes registrert er opplysninger om allergier og annet i forbindelse med administrasjon av selve kursarrangementet.

Formålet er at vi skal kunne sende ut informasjon om kursplass, program, kursbevis og andre praktiske opplysninger. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet for å administrere kurset, for planlegging av nye kurs og for at du skal kunne dokumentere gjennomførte kurs.

7. Søknader til Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Når du søker om midler, lagres opplysningene dine i forbindelse med behandling av søknaden. Opplysningene som lagres  er opplysninger kursdeltakeren selv gir Norsk forening for allmennmedisin. Dette inkluderer fornavn, etternavn, adresse, kontaktdetaljer, utdanning og akademisk tilknytning.

8. Registrering til mentorordningen. Opplysningene lagres og publiseres på nettsiden når man melder seg til å bli mentor. For å registres, godkjenner du ved avkrysning at kontaktinformasjon publiseres på NFAs nettside. Dette inkluderer fornavn, etternavn, kontaktdetaljer og arbeidssted.

9. Spørreundersøkelser. Når Norsk forening for allmennmedisin gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Norsk forening for allmennmedisin vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

10. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Norsk forening for allmennmedisin bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Det regnes ikke som en utlevering å benytte seg av databehandlere, men dette krever en databehandleravtale. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

• Vi benytter profesjonell kongressoperatør for tekniske arrangement av kurs og møter. Denne vil ha tilgang til opplysningene.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dette gjelder for eksempel informasjon fra medlemsregisteret, der informasjonen lagres inntil medlemskapet opphører og våre eventuelle forpliktelser i forbindelse med medlemskapet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Rettighetene er imidlertid betinget av nærmere angitte vilkår i personvernforordningen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til Norsk forening for allmennmedisin ved epost: nfa@nfa.legeforeningen.no . Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, vil vi gjerne ha beskjed om dette. Du kan også klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av Norsk forening for allmennmedisins håndtering av personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi oppfordrer interesserte til jevnlig å undersøke vår nettside for endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer i vår personvernerklæring vil vi informere særskilt om dette.

Dato for siste endring er 31. august 2021.