Referat fra styremøte i NFA 13.2.18

Godkjent på styremøte 20. mars

Referat fra styremøte tirsdag 13. februar 2018 kl. 10-17

Sted: Legenes hus, møterom: Harlem Brundtland

Tilstede: Stefan Hjørleifsson, Ståle Sagabråten, Kjartan Olafsson, Nina Wiggen, Bente Prytz Mjølstad, Sirin Johansen, Petter Brelin, Andreas Pahle, Tor Carlsen og Charlotte Henriksen (ref).

Saksnr.  - Sak

Temadel

20/18 - Tema: Sosial ulikhet i helse og helsetjenester - v/Tone P. Torgersen og Anna Rita Øksengård fra Nasjonalforeningen for folkehelsa. Innledning og diskusjon

Invitasjonen var et ledd i oppfølging av arbeidsprogrammet.

Referater/oppfølgingsaker

21/18 - Referat fra forrige styremøte ble vedtatt

102/17 - Våruka 2018 – – kurskomiteer , ukeprogram - oppdatering fra sekretariatet til orientering.

NFA kurs er alle fulle bortsett fra grunnkurs A.

Oppnevninger og representasjoner

12/18 - Oppnevning til spesialitetskomiteen i allmennmedisin

NFA nominerer David Lunde Hatfield til LIS kandidat i spesialitetskomiteen

22/18 - Oppnevning av fastlege til styringsgruppen for KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter

Oppnevner Wenche Haugen

23/18 - Oppnevning EURIPA

Oppnevner Marit Karlsen

24/18 - Representanter i kurskomité for kurskomiteseminaret

Oppnevner Torstein Sakshaug til nytt medlem i kurskomiteen

7/18 - Repr. Sakkyndig komitee sykehjemsmedisin

Forslag til kandidater følges opp.

25/18 - Kursleder kurskomiteseminaret

Utgår, jfr sak 7/18

26/18 - Høringer

Høringer under arbeid:

Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/utkast-til-standarden-tilbakemelding-pa-henvisning/hoeringsgrunnlag/

Frist: 21. februar. KO

Pakkeforløp psykisk helse og rus https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/pakkeforlop-psykisk-helse-og-rus/hoeringsgrunnlag/
Frist: 23. februar.

Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/forslag-til-endringer-i-forerkortforskriften-og-yrkessjaforforskriften/hoeringsgrunnlag/
Frist: 25. februar. PB

Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-endringer-i-reglement-for-radet-for-legeetikk/hoeringsgrunnlag/

Frist: 1. mars. SH

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endring-i-forskrift-om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger/hoeringsgrunnlag/

Frist: 1. mars. Svarer ikke

Intern høring: Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-strategi-for-legeforeningens-internasjonale-arbeid/hoeringsgrunnlag/

Frist: 5. mars. KO

Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag – valgkomité

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-landsstyresak-lovendringsforslag-valgkomite/hoeringsgrunnlag/

Frist 3. april – utsetter til neste møte

Orienteringssaker

Annet/vedtakssaker

27/18 - Forslag til Anders Forsdahlspris 2018

Forslag oversendes NSDM

28/18 - Forslag til kandidater for Allmennlegeprisen 2018

Forslag oversendes Allmennlegeforeningen

29/18 - Betaling av rusprøver for førerkortattest

Henvendelse fra fastlegekontor besvares.

30/18 - Arbeidsprogram 2017-2019

Arbeidsprogrammet vedtatt med noen språkendringer og legges fram for årsmøtet.

18/18 - Nordisk kongress – tilbud og presentasjon , valg av PCO og ekstern vurdering av tilbud.Stefan Hjørleifsson er NFAs representant i arrangementskomiteen. Saken utsettes til neste styremøte med gjennomgang ved SH

31/18 - NMF og AF om LIS1 stillinger og rekruttering – Forslag fra NFA støttes av NMF og AF. NFA skriver til sentralstyret og foreslår utredning

32/18 - Utfordring – prioritering av fastlegeordningen

Brev fra Primærhelsegruppa i Legeforeningen med anmodning om å beskrive gevinster ved å ruste opp fastlegeordningen

PB etterspør et mer spisset oppdrag.

33/18 - World Family Doctor Day (FDD) – tar opp forslag i Primærhelsegruppa i Legeforeningen om å lage markering i 2019.

34/18 - Faggruppe Legevaktsmedisin
Forslag til ny leder for gruppa følges opp.

35/18 - Standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon.E-helsedirektoratet har sammen med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og felleskatalogen utarbeidet en mal for legemiddelinformasjon til utdeling fra apotek. Malen har vært til høring i Legeforeningen. Forskriverne har ikke vært involvert i arbeidet.

NFA mener at denne pasientinformasjonen må være tilgjengelig i FEST slik at legene også kan skrive den ut og være orientert om innholdet som pasienten får.

Tor Carlsen tar denne saken videre og informerer styret på neste møte.

36/18 - Overskudd lungedagene

Faggruppa har søkt om å få overskudd fra Lungedagene til anvendelse i fagseminar. Søknaden ble innvilget.

Vedtatt at de får tilbake overskuddet.

37/18 - Løvetannprisen

Oppfordring til nominasjoner legges på nettsiden og i medlemsbrevet.

38/18 - Endringer i NFAs vedtekter – årsmøtesak 2018

Styret vedtok å fremme vedtektsendring vedrørende annonseering av årsmøtet og opprettelse av utvalg for utdanningskandidater

Eventuelt

39/18 - Legeforeningens satsing på psykisk helse og rus. Ragnar Nesvåg, Medisinsk fagavdeling orienterte.

Helseministerens sykehustale i januar 2017 varslet økt innsats for psykisk helsevern. Legeforeningen har en rekke tiltak i gang på feltet.

Problemområder som Legeforeningen arbeider med:

- Variasjon i håndtering av henvisninger

- Høy bruk av tvang

- Faglig innhold varierer

- For lite systematikkk i utredning behandlng og oppfølgning

Statlige tiltak

- Opptrappingsplan barn og unge

- Pakkeforløp

- Samtidig behandling rus og psykisk sykdom ROP tilsyn

- Neste nasjonale sykehusplan skal fokusere på psykisk helsevern

Legeforeningens aktiviteter

- Samarbeid NFA/NPF: Henvisningshåndtering

- Kommunikasjon og veiledning

- Arb gruppe NPF - redusert og kvalitetssikret bruk av tvang

- Informasjon om psykiske lidelser NPF

- Høringsinspill rusreform (NFRAM)

Det foreligger forslag om bredt sammensatt ressursgruppe som skal samle det faglige grunnlag for innspill til regjeringen, med representanter fra relevante fagmedisinske foreninger.

Det ønskes to representanter fra NFA til dette arbeidet.

40/18 - Arb gruppe om veiing og måling Hdir neste møte 25. april