Referat fra styremøte i NFA 18.8.18

Sted:    Voksenåsen

 

Til stede: Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Andreas Pahle, Kjartan Olafsson, Nina Wiggen, Anette Fosse, Stefan Hjørleifsson, Bente Pryt Mjølstad, Espen Storeheier, Sirin Johansen, Tor Carlsen (deler av møtet) og Charlotte Henriksen (ref).

 

Saksnr.

Sak

 

Tema til arbeidsmøte: Strategiseminar –  erfaringer fra i sommer og prioriteringer fremover

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

92/18

Referat fra forrige styremøte – referat godkjent

93/18

Våruka 2019 – emnekurs

Holder GK A og D og forespør de samme kurskomiteene om å avholdekurs.

 

 

 

Oppnevninger og representasjoner

94/18

Re. establishment of a Nordic committee on specialist training in general practice-  

Espen Storeheier drar.

95/18

Oppnevning av medlem til kvalitetsfondet-

Petter Brelin oppnevnes for 2 år.

96/18

Invitasjon til rundebordskonferanse om sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og vold mot dyr, 20. september-

Petter Brelin drar hvis det er mulig.

97/18

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter - opprettelse av referansegruppe – Anette Fosse og Andreas Pahle deltar.

98/18

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven-36-og-dodsarsaksregisterforskriften-mv.-elektronisk-dodsmelding/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. AF

 

Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/rapport-om-alternativer-for-regulering-av-pasientforlop-og-registrering-av-ventetid/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. SS.

 

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonal-beredskapsplan-mot-utbrudd-av-alvorlige-smittsomme-sykdommer-og-mandat-for-og-sammensetning-av-kriseutvalg-for-beredskap-mot-biologiske-hendelser-med-radgivere-samt-mandat-for-fylkesmannen/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. SS. Svarer ikke.

 

Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/helsetjenester-for-eldre-plan-for-samhandling-mellom-helse-nord-og-kommunehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. SJ

 

Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonal-faglig-retningslinje-for-veiing-og-maling-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. NW

 

Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-egenandelsregisterforskriften/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. SH

 

Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-for-helseeffekter-i-samfunnsokonomisk-analyse/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. august. AF

 

Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/avvikling-av-meldeordningen-etter-spesialisthelsetjenesteloven-3-3/hoeringsgrunnlag/

Frist 31. august. ES

 

Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/faglige-rad-for-klinisk-rettsmedisinske-og-medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus/hoeringsgrunnlag/

Frist: 3. september. BPM

 

Høring om regionale utviklingsplaner 2035

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hoering-om-regionale-utviklingsplaner-2035/hoeringsgrunnlag/

Frist 20. september. PB

 

Intern høring om Praksiskonsulentordningen

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-om-praksiskonsulentordningen/hoeringsgrunnlag/

Frist: 24. september. AF

 

Veileder i vurdering av leger i spesialisering

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-i-vurdering-av-leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/

Frist: 28. september. SH

 

Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hva-bor-skje-med-bht-en-fremtidsrettet-bedriftshelsetjeneste-med-fokus-pa-kjerneoppgaver/hoeringsgrunnlag/

Frist 28. september. KO

 

Orienteringssaker

 

Annet/vedtakssaker

99/18

Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

 

100/18

Kort Spørreundersøkelse om CFS/ME

Sier ja til å sende ut undersøkelse.

101/18

Forskrivning av vanedannende midler – henvendelse til Dnlf, AF og NFA –

følger opp saken i videre fagarbeid.

102/18

Endring i regelverk for spesialistutdanning i allmennmedisin – praksisbesøk. 

Kan være et hospiteringsbesøk der det er nyttig at lege er tilstede under hospiteringen.

103/18

Endring i regelverk for spesialistutdanning i allmennmedisin – smågrupper –

vedtar støtte av endring i regelverket.

104/18

Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene

https://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-anbefaler-en-felles-journal-og-samhandlingslosning-for-kommunene

 

Orienteringssak.

105/18

Rutiner for personer med adressesperre

 

Saken sendes til JA avdelingen og det tas videre derfra.

106/18

Orientering om Europeisk tiltak for å øke bevisstheten rundt berettiget bildediagnostikk og invitasjon til dialogmøte.

 

Sendes videre til Gjør kloke valg – radiologene.

107/18

HOD-oppdrag om smertehåndtering i kommunehelsetjenesten.

 

Petter Brelin gir tilbakemelding.

108/18

Utredning – utdanningsstilling i allmennmedisin

 

Petter Brelin oversender tre områder som bør prioriteres.

109/18

Legeforeningens oppfølging av forskriften om spesialistutdanning

 

Se på LIS 1, obligatorisk veiledningsutdanning i forbindelse med resertifisering (for å få utd. veiledere fortere). Ingvild Vattn Alsnes blir ALIS rep, Stefan Hjørleisson blir NFA rep.

110/18

Dnlf fagakse og fagråd

 

Nina Wiggen, Andreas Pahle, Stefan Hjørleifsson, Ståle Sagabråten, Petter Brelin, Anette Fosse og Kjartan Olafsson blir med på fakaksemøtet 26. april.

111/18

Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

 

Setter ikke dette inn i nyhetsbrevet.

112/18

Rethos

 

Innspill ble gitt til BPM.

113/18

Fagpolitisk runde:

 

Stefan Hjørleifsson:

Gjør kloke valg, konferanse om preventing overdiagnosis

 

Kjartan Olafsson:

Førekort og helseattest. Videokonsultasjoner.

 

 

 

 

Nina Wiggen:

PHT. Faggruppe for gynekologi og svangerskapsomsorg.

 

Andreas Pahle:

Nordisk lederseminar, samarbeid med Wonca. Nordisklederseminar i Norge 2020.

 

Anette Fosse:

Prosjekt om fastlegers efaring med ustrukturert oppgaveoverføring. Sitter i vitenskaplig kommitee for Nordisk kongress i Stavanger for AFE Bergen.

 

Sirin Johansen:

Fagrådsmøte i Noklus. Utdanningsplan i kommunen.

 

Bente Prytz Mjølstad:

Revidert kapittel NELL, barn som pårørende. Hånbok for helsepersonel om barn og mishandling. Referansgrupp om vold i nære relasjoner. Forskernettverkene. Retningslinje svangerskapsdiabetes. Allmennmedisinsk universitetsmøte.

 

Ståle Sagabråten:

Julemøte i Nesbyen

 

 

Eventuelt

 

Evaluering av fastlegeordningen.

 

 

 

Digitale evalueringsplaner

 

Møtedatoer 2019:

 

10. Januar

5. februar

12. mars

2. april

6. mai Våruka

14. juni – sommeravslutning

27-28. august – avslutning styret

18-19. september – arbeidsmøte, start nytt styre tentativ

15. oktober tentativ

21-22. november – felles julemøte med AF på Gran gjestgiveri tentativ