Referat fra styremøte i NFA 22.5.18

Godkjent på styremøte 15. juni. 

Sted: Legenes hus, møterom: Harlem Brundtland 

Tilstede: Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Kjartan Olafsson, Stefan Hjørleifsson, Nina Wiggen, Tom Ole Øren, Sirin Johansen, Bente P Mjølstad, Charlotte Henriksen (ref.), Tor Carlsen.

 

Saksnr.

Sak

63/18

Tema:

 

Besøk fra Den norske jordmorforeningen kl. 11.00 v/Kirsten Jørgensen (leder) og Annett Michelsen.

 

Tema:

1)     Medikalisering – og økende risikofokus i  svangerskapet

2)     Hvordan kan vi samarbeid for å sikre ivaretagelse av kvinner med risiko i svangerskapet – særlig der det er mye utfordringer psykososialt

 

Med utgangspunkt i de nye retningslinjene.

 

Skal kommentere på de samme problemstillingene i svangerskapsrettningslinjen (behov for revisjon av svangerskapsdiabetesrettningslinjer), inkl i møte ved presentasjon av nye retningslinjer i Helsedirektoratet.

 

NFA inviteres til å holde innlegg på Fagdagene til Den norske jordmorforening.

 

NFA inviterer til møte med Helsesøstrene om oppvekstvilkår.

 

 

Referater/oppfølgingsaker

 

64/18

Referat fra forrige styremøte  

Godkjent

 

Oppnevninger og representasjoner

65/18

Invitasjon til å oppnevne medlem til nasjonal referansegruppe for forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett)

Kjartan Olafsson oppnvevnes.

66/18


Høringer under arbeid/tilsendt NFA:

 

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/hoeringsgrunnlag/

Frist 24. mai. SJ.

 

 

Multidose - Nasjonale faglige råd

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/multidose-nasjonale-faglige-rad/hoeringsgrunnlag/

Frist 30. mai.

 

Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/rapport-om-behandlingstilbud-til-personer-med-kjonnsinkongruens-kjonnsdysfori/hoeringsgrunnlag/

Frist: 31. mai. AP

 

Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-nasjonale-retningslinjer-for-helse-og-sosialfagutdanninger/hoeringsgrunnlag/

Frist 1. juni.

 

Læringsmål generell kirurgi

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/laringsmal-generell-kirurgi/hoeringsgrunnlag/

Frist 6. juni. ES

 

Forslag til ny forskrift om pasientjournal

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskrift-om-pasientjournal/hoeringsgrunnlag/

Frist: 18. juni. SH

Fastlegen skal ha epikrise.

 

Ny høring - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/laringsmal-for-de-kliniske-fagene-i-del-1/hoeringsgrunnlag/

Frist: 6. juni. SJ

 

 

Orienteringssaker

 

Annet/vedtakssaker

67/18

Prinispiell klage til Rådet for legeetikk

Styret foretar noen endringer, SH skriver. Brevet oversendes til Sykepleierforbundet  med spørsmål om deres vurdering.

68/18

Rethos; Møte med Norsk forening for allmennmedisin 5. juni?

Nasjonal retningslinje for medisinerutdanningene. Arbeidsgruppa ønsker møte med NFA om hva en nyutdannet lege bør kunne som et minstemål. Styret diskuterte momenter for dette møtet.

69/18

Kreftveiledning fra Dsam.

Styret ønsker en tilsvarende utvikling i Norge. Saken tas opp med Helsedirektoratet.

 

 

70/18

Trenger allmennleger et nettkurs om "Trening som medisin?"

Anbefaler utviklingen av kurs – i mer spesifikk retning, med spesifikke råd.

71/18

Årsmøte Nfas

Brevene om definisjon av omsorgsnivået og om legetilbudet i eldreomsorgentas til orientering og støttes til videre saksbehandling av sentralstyret.

72/18

Oppsummering av gruppearbeid fra årsmøtediskusjon norm for fastlegekontor. Sekretariatet lager et stikkordsmessig utdrag av Fastlegen fra 2002. Kommer som tema for arbeidsmøte til høsten.

73/18

ALIS utdanningsstillinger/hjemler.

Orienterer styret om workshop for å utrede faglig innhold og organisering av utdanningshjemler.

74/18

Landsstyresaker (medhum): https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/landsstyret/avsluttede-landstyremoter/landsstyremote-20182/

 

Besluttet å gi 15 000 til medhum.

 

 

 

Eventuelt

75/18

Arbeidsmøte til høsten blir i Oslo sentrum, julemøte blir i Nesbyen.

76/18

Nordisk kongress – enighet om overskudd og overordnede tema avklares på et møte i Stavanger med komiteen, med lederen til føderasjonen.

77/18

Apotekerne – utreder mulig samarbeid i møte med leder og nestleder.