Referat fra styremøte i NFA 27.9.18

Sted:    Legenes hus, møterom Harlem Brundtland

Tilstede: Petter Brelin, Nina Wiggen, Kjartan Olafsson, Anette Fosse, Espen Storeheier, Stefan Hjørleifsson, Tom Ole Øren (første del av møtet), Sirin Johansen, Bente Prytz Mjølstad, Ståle Sagabråten (etter lunsj), Tor Carlsen (ref)

 

Saksnr.

Sak

 

 

Besøk av Marit Hermansen kl. 11.30.

Om satsingsområdene for Sentralstyret

-          Studentsatsing – samarbeid med NMF. Økning av antall LIS1 stillinger  er sentralt. Sentralstyret synes NFAs forslag er verd å forfølge. Studentene bør være i front

-          Utdanning. Regjeringen er pålagt å bruke styringslinjen for å legge inn krav til aktivitet, slik Legeforeningen har påpekt.  Spesialitetskomiteene får økt arbeidsbyrde. Finansiering og struktur i videreutdanning i allmennmedisin er ikke på plass, heller ikke oppfølging av kommunenes ansvar.  Økt arbeidsbyrde for LIS1 veiledning bør dokumenteres av Legeforeningen. Initiativet bør gjøres kjent for lokale tillitsvalgte.

-          Helse og sykehusplan 2.0. Primærhelsetjenesten bør være aktiv med innspill.

-          Fastlegeordningen. Rekrutteringpakke og opptrappingsplan er etterspurt. Sekretariatet kartlegger dagens status med kommunene. Legeforeningen har ikke skrevet under Statsavtalen etter forhandlingsbrudd i sommer.

 

 

 

Tema: Felles styremøte 28.9

Agenda ble diskutert. Erfaringer fra PHT og fra diskusjonen om PHT ble diskutert. Behovet for støtte fra Legeforeningen til deltakere i pilot ble understreket.

NFAs initiativ med dokument som beskriver samhandling/oppgaveoverføring mellom sykehus og fastleger er tatt videre av sentralstyret. Dokumentet fikk politisk oppslutning og oppmerksomhet hos ministeren og blant ledelsen i RHF. Krav om forankring i Legeforeningen. Sentralstyret har opprettet et prosjekt/en arbeidsgruppe

IT utvikling

Innføring av journalsystemet EPIC i sykehus Danmark har vært vanskelig. Produktiviteten har falt. Det diskuteres om problemet er organisasjonen eller systemet. Helseplattformen i Helse midt har EPIC som eneste anbyder. Legeforeningen bør styrke rådgivningen til medlemmene i Helse Midtnorge

 

Referater/oppfølgingsaker

 

114/18

Referat fra forrige styremøte og referat fra NFAs årsmøte - godkjent. 

115/18

Våruka 2019 – emnekurs

Gynekologi kurs med vekt på praktiske prosedyrer

Kurs tverrfaglighet i hverdagen, konkrete områder KO

Ultralydkurs (høyere pris nødvendig)

Keynote innlegg i plenum foreslås.

 

Oppnevninger og representasjoner

116/18

Norsk representant EURACT Odd Martin Vallersnes godkjennes

132/18

KAD – faggruppa legges ned.

117/18

Oppnevninger av ny spesialitetskomite i allmennmedisin fra 1.1.19 – innstilling til fagstyret.  

Hans Høvik spørres om å være leder

Mark Fagan spørres om å fortsette

Elisabeth Stura

Siw Fossheim

LIS kandidat: Inger Venås

Vara: Katrina Tibbals

David Myklebust

Torstein Sakshaug

 

118/18

Oppnevning av nye sakkyndigkomiteer for kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin og allergologi

Anette Fosse oppnevnes fra NFA

Kompetanseområde allergologi: Styret gir leder fullmakt til å nominere allmennmedisiner  

127/18

Referansegruppe Nasjonale faglige retningslnjer for overgrepsmottak

Det foreligger utkast til dokument med høringsfrist Gyn faggruppe er forespurt.

128/18

E-helsedirektoratet – møte om visning av prøvesvar til pasienter via internettportalen Helsenorge.no

Egil Johannesen spørres

130/19

Invitasjon til workshop om e-konsultasjon 16. oktober, kl. 10.00-16.00 - Gardermoen Park Inn.

PB, KO møter, likeså Gry Albrektsen, T Skavøy, Regin Hjertholm. Ingvild Alsnes spørres

131/19

Erfaringsinnhenting i bruk av E-konsultasjon (Video)- kartlegging E- helsedir. Styret er ikke kjent med kolleger som har erfaring med dette.

119/18

Høringer

 

Veileder i vurdering av leger i spesialisering

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-i-vurdering-av-leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/

Frist: 28. september. SH

 

Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/hva-bor-skje-med-bht-en-fremtidsrettet-bedriftshelsetjeneste-med-fokus-pa-kjerneoppgaver/hoeringsgrunnlag/

Frist 28. september. KO

 

Analysepakker for laboratoriebruk primærhelsetjenester

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/analysepakker-for-laboratoriebruk-primarhelsetjenester/hoeringsgrunnlag/

Frist 8. oktober SH

 

Ny høring - Forslag om endringer i smittevernloven

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-i-smittevernloven/hoeringsgrunnlag/

NFA uttaler seg ikke.

Frist 10. oktober

 

Ny høring - Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/ny-forskrift-om-helseundersokelse-av-loser-og-losaspiranter/hoeringsgrunnlag/

NFA uttaler seg ikke

Frist 23. oktober. KO

 

Ny høring - Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskriftsbestemmelse-om-adgangen-til-a-reservere-anskaffelser-av-helse-og-sosialtjenester-for-ideelle-organisasjoner/hoeringsgrunnlag/

Frist 23. oktober AF

 

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-universitets-og-hoyskoleloven-og-fagskoleloven-studentombud-trakassering-og-tilrettelegging-laringsmiljo/hoeringsgrunnlag/

Frist 23. oktober. AF

 

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/endringer-i-apotekloven-legemiddelloven-og-folketrygdlovens-kapittel-25/
Frist 19.11.18 SS

Prioritering på klinisk nivå – prosjektrapport Hdir
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/prioritering-pa-klinisk-niva/
Frist 12.10.2018 PB

Regionale utviklingsplaner RHF
HSØ PB
HN AF
HM BPM
HV SH

 

 

Orienteringssaker

120/18

Fusjon  av Norce med datterselskapet Uni Research gjelder AFE Bergen som er knyttet til Uni Research, som slås sammen med fem andre forskningsinstitutter . Usikkert om dette får viktige konsekvenser.

 

Annet/vedtakssaker

121/18

Nordic statement : Dokument om dataintegritet/personvern godkjennes

122/18

Møte revmatikerforbundet – invitasjon til NFA om tilslutning til Rådet for muskelskjeletthelse. NFA melder seg inn. TC utpekes som representant.

123/18

Fastlegepodcast. Aktuell kanal for  NFA?

Pasientrettet vs legerettet. NW tar kontakt med KVALMM

132/19

Prosjektforslag fra UiO:  Case finding blant fastfood kunder

NFA er tvilende til prosjektets nytte. PB svarer

124/18

Fagpolitisk runde: Utsatt

129/19

Bidrag til kampanjen "Gjør kloke valg"behandles på epost

 

Eventuelt

133/19

Betaling for analyser av rusmidler utenom direkte behandling av pasient.  Henvendelse fra Roar Dyrkorn. NFA tar i mot invitasjon til  felles uttalelse om at slike situasjoner ofte må oppfattes som helsehjelp.  BPM svarer.