Referat fra styremøte i NFA 9.1.18

Godkjent på styremøte 13. februar

Referat fra styremøte tirsdag 9. januar 2018 kl. 10-17

Sted:   Legenes hus, møterom: Harlem Brundtland

Tilstede: Petter Brelin, Anette Fosse, Espen Storeheier, Sirin Johansen, Stefan Hjørleifsson, Andreas Pahle, Kjartan Olafsson, Nina Wiggen, Ståle Sagabråten, Bente Prytz Mjølstad, Tor Carlsen og Charlotte Henriksen (ref).

Saksnr.

Sak

 

Temadel

1/18

Tema: Rekruttering og utvikling – Anders Taraldset, statestikksjef i Legeforeningen gjennomgikk  statistikk i allmennmedisin.

 

Referater/oppfølgingsaker

 

2/18

Referat fra forrige styremøte  

Godkjent.

102/17

 

Våruka 2018 –  kurskomiteer ,  ukeprogram  - sekretariatet oppdaterte.

 

Oppnevninger og representasjoner

3/18

Anmodning om forslag til komitémedlemmer – tildelingskomite for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat og Johan Selmer Kvanes' legat

Foreslåtte personer spørres.

4/18

Faglig råd stoffskiftesyke.

Foreslått person spørres.

 

5/18

Woncanominasjoner – NFA avventer.

6/18

Nominations for the Montegut Global Scholars Program 2018 – ikke noe norske fastleger skal søke på. NFA nominerer ikke.

7/18

Repr. Sakkyndig komitee sykehjemsmedisin - forespør aktuelle kandidater.

8/18

Forespørsel om innspill til fagpersoner til referansegruppe – Folkehelseinstituttet – Uenigheter om økonomi, tas videre internt i Dnlf.

9/18

Høringer

 


Avgitte høringer:

  • Nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi
  • Register over drap og vold med dødelig utgang
  • Utredning av risiko for vold. Risikostratifiseringsverktøy
  • Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.
  • Pakkeforløp hjerneslag (Fase 1)
  • Høring om Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen
  • Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

 


Høringer under arbeid:

 

 

Orienteringssaker

10/18

Videokonsultasjoner

HoD har utpekt Hdir til å vurdere the faglige aspektet for hvilke type legekonsultasjoner som kan gjøres via video.

 

Hdir har fått et oppdrag fra HOD om å vurdere hvilke typer konsultasjoner som kan utføres på faglig forsvarlig måte. Ehelse Norge, Norsk Helsenett, Helsenorge og Legeforeningen skal ha et møte på Legenes hus. Møtet skal ta opp det tekniske og økonomi.

11/18

ICPC3 Consortium

Wonca eier ICPC. Utvikling av VIC – tvilende frem til at Norge går med å å finansiere og eie ICPC 3.

 

Tas opp i temamøte i neste styremøte.

 

Annet/vedtakssaker

12/18

Oppnevning til spesialitetskomiteen i allmennmedisin.

Foreslåtte personer forespørres.

13/18

Rådet for legeetikk – Etiske utfordringer i arbeidet som allmennlege.

Saken utsettes.

14/18

Søknad om honorar fra Geilokurskomiteen.

15/18

Bransjenorm – oppfordring fra AF – tas opp på årsmøtet og PB formulerer et dokument om dette.

16/18

Innspill til nasjonal UV- og hudkreftstrategi om allmennlegenes rolle i tidlig oppdagelse av hudkreft. Skriver et innspill til dette. 

17/18

Ny leder i legevaktfaggruppen . Foreslåtte personer forespørres.

 

 

 

Eventuelt

18/18

Nordisk kongress Stavanger 2021

Olav Thorsen var med på videokonferanse fra Stavanger og inforemerte om arbeidet så langt.

19/18

Referansegruppe Helse Sør Øst Autisme og ADHD – foreslåtte personer forespørres.

 

Styremøtet i mai endrer dato til tirsdag 22. mai.

 

Tema til styremøte i mars: sosiale ulikheter i helse.