Referat fra styremøte i NFA 1.9.17

Godkjent i styremøte 20. september

Referat fra styremøte fredag 1. september 2017 kl. 0830-13  

Sted:   Raumergården, Gjerdrum

Til stede: Petter Brelin, Andreas Pahle (fram til 1030), Per Martin Sommernes, Sirin Johansen, Bente Prytz Mjølstad, Nina Wiggen, Lina Linnestad, Kjartan Olafsson, Ståle Sagabråten, Espen Storeheier, Torgeir Hoff Skavøy, Anette Fosse, Tor Carlsen (sekr)., Anne Ormshammer (sekr, ref).

Forfall:

Ehsna Ali, Eirik Viste, Stefan Hjörleifsson

 

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

107/17

Petter Brelin:
Orienterte fra Arendalsuka: Møte om prioritering i kommunene.  Samarbeid mellom helsetjenesten og tannhelsetjenesten. Debatt  m Forbrukerrådet.

Prioriteringsutvalget for kommunehelsetjenesten.

Woncakongress  Praha i juni

 

Tor Carlsen:
Møte om demensretningslinjer, Kompetansesenter for aldring og helse

Per Martin Sommernes:

KomUt-møte

Sirin Johansen:
Nasjonale retningslinjer for primær- og sekundærprofylakse.Implementering av kortversjon.
Kvalitetsnettverk legeforeningen: Planlegging av kvalitetsdager i november


Bente Prytz Mjølstad:
Møte med HDIR – evaluering primærhelseteam
Nettkurs unge og barns helse. Forkurs til grk C.

Nordisk kongress på Island:  presymposium – ledelse i allmennmedisin

 

 

Nina Wiggen:
Nettkurs rettet mot turnusleger og studenter, med ALIS-oppstartshåndboka som utgangspunkt.

 

Torgeir Hoff Skavøy:
Workshop velferdsteknologi i HDIR
Ref. gruppe nasjonale kvalitetsindikatorer HDIR

 

Anne Ormshammer:

Planlegging av sosialt program, Våruka

 

 

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

108/17

Referat fra forrige styremøte. Referat godkjent.

102/17

 

Våruka 2018 – forslag/fastsettelse av kurs og kurskomiteer


Oppdatert ME-kurs/MUPS – faggruppen kurskomite.

Emnekurs om håndtering av usikkerhet i fastlegepraksis*. Kombinert med øving på praktiske prosedyrer på fastlegekontoret. Nina W. og Andreas P. kurskomite.

Fortsatt ønske om Grunnkurs A og Grunnkurs D – GRK A etter ny modell.  Begge kurs bør starte på mandag for å få deltakerne med på ALIS-kveld.

 

 

 

Forslag om dansekurs før festmiddagen.

 

 

 

Oppnevninger og representasjoner

109/17

Prioriteringsrådet - Kommersielt tilgjengelige egentester  invitasjon til møte. Vedtak: NFA oppnevner Andreas Pahle og Petter Brelin

110/17

Ny redaktør for SJPHC.

Vedtak: Leder forespør forskningsmiljøet i Trondheim

111/17

Medisinsk forbruksmateriell og utstyr – prosjekt i Legeforeningen for å utrede innkjøpsordning Vedtak: NFA oppnevner Espen Storeheier til å sitte i gruppen. 

112/17

Invitasjon til Farmasidagene 2017
Vedtak: Ståle Sagabråten stiller for NFA

 

 

 

 

113/17

Høringer

 

 

 

Ikke avgitte høringer:

  • Høring - innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

 

 

Avgitte høringer:

 

 

Høringer under arbeid:

  

  • Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. Frist: 25. september. NFA avgir ikke høring.

  • Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet. NW. Sendes også i kopi til farmakogruppa og astma/KOLS gruppa.
  •  
  • Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. PB, med innspill fra styret og  Faggruppen i farmakoterapi

 

 

 

 

Orienteringssaker

114/17

Orientering om bytte av bankforbindelse fra DNB til Danske Bank. Følger hovedforeningen.

115/17

Orientering om oppnevning til NUIT. Egil Johannesen er foreslått. Vedtak: NFA støtter forslaget (oppnevning i sentralstyret.)

 

 

 

Annet/vedtakssaker

116/17

Definisjon utdanningsstillinger. Vedtak:  Tas opp som tema på fellesmøte med AF i november.

117/17

UEMOs eHealth policy _ oversettelse og overføring til norske forhold. Vedtak: Avventer revisjon høsten 2017, og sender deretter til faggruppene. Evt gjøre om til eget policydokument.

118/17

Forslag om nettkurs for utenlandsstudenter - fra AU. Vedtak:

Forslaget fremmes til fagavdelingen, deretter evt sentralstyret.

119/17

Vaksinasjonskampanje influensa, FHI. Vedtak: NFA  informerer i medlemsbrev. Innholdet i sms som skal sendes ut til innbygger over 65 år etterspørres fra sekretariatet.

120/17

Kommunalt pasientregister – KPR.  Debatt om EPJ-løftets rolle

121/17

Avvisning av henvisninger i DPS omtalt i massemedia  Drøfting av bakenforliggende systemproblemer.

122/17

Repr. til fagråd diabetesregister for voksne. Vedtak: NFA oppnevner Sirin Johansen som sin representant.

123/17

Budsjettsituasjonen. Reduksjon i tilleggskontingent kombinert med økt aktivitet har medført underskudd i 1. halvår vis a vis budsjett.

124/17

Rekrutteringsvideo distrikt – strategi og publisering. Brukes inn i rekrutteringspakke fra NFA. Presentasjon på universitetsmøtet og på januarseminaret for universitetslærere i Oslo, ALIS gruppa.  Koordinatorer for studenter som skal ut i allmennpraksis.

125/17

Invitasjon til arbeidsgruppe for samhandlingsforløp for tidlig utrednings ogkartlegging i barnevernstjenesten og helsetjenesten. Vedtak: Nina Wiggen er NFAs representant.

 

Eventuelt

126/17

NFAs repr. til ALIS-utvalget.  Vedtak: Andreas Pahle går inn etter Nina Wiggen i løpet av høsten.

127/17

Nye digitale allmennlegetjenester

Forslag : Styret skriver en kronikk om faglig forsvarlighet ved for eksempel Nettlegevakten. Problematisere kommersielle hensyn, resepter<->penger osv.