Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 11.1.17

Godkjent i styremøte 7. februar

Sted:   Legenes hus, Oslo

Tilstede: Petter Brelin, Torgeir Hoff skavøy, Per Martin Sommernes, Lina Linnestad, Stefan Hjørleifsson, Tom Ole Øren, Nina Wiggen, Ehsna Ali, Sirin Johansen, Bente Prytz Mjølstad, Tor Carlsen, Charlotte I. Henriksen (ref.)

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

1/17

Fagpolitisk runde – hva har skjedd siden sist?

 

Bente P Mjølstad:

Seminar medisinerstudentene om tverrprofesjonelt samarbeid i studiet

NTNU er slått sammen med høyskoler i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Institutt for helsefag utvidet.

Grunnkurskatalogen  - revisjon sluttført.  Skal presenteres på kurskomiteseminaret. Det mangler noen moduler til nettkurs. Alt blir ferdig  i 2017. Grunnkurs A bør bli operativt i 2. halvår. Tre samlingsdager, nettkurs i forkant.

Brukerpanel ME forskning – Forskningsrådet- utlysning av midler. 30 mill til fordeling.

 

Sirin Johansen

Hjertekar- profylakse: arbeidsgruppe Hdir. Retninglinjer på høring. Ny risikokalkulator skal lages. Kortversjon, flytskjema og kalkulator blir praktiske verktøy.

Møte med Hdir om NFAs holdning til retningslinjer for svangerskapsdiabetes.

Kvalitetsnettverk Legeforeningen telefonmøte.

 

Ehsna Ali

Kurskomiteseminaret – deltakerinvitasjoner.


Nina Wiggen

Helsedir – pakkeforløp BUP sluttføres. For primærlegene er henvisningsveiledning viktig. Spiseforstyrrelser og ADHD lages. Implementering planlagt januar 2018. 

 

Tom Ole Øren

QB om håndtering av fraværsattester er utført av Legeforeningen. Møte med Hdir er holdt, møte med Kunnskapsdept er berammet.

Diskusjon om behovet for oversikt over fastlegens oppgaver generelt.

Forsikringsattester er et felt som ligger utenfor det offentlige opprdraget.

AF sender ut QB undersøkelser om arbeidsprogrammet.

Samarbeidsprosjekt AF/NFA / Fysioterapiforbundet.

 

Lina Linnestad

Livmorhalsscreening rådgivningsgruppe Kreftregistret.

 

Per Martin Sommernes

Arbeid med høring Multippel Sklerose retningslinjer.

 

Torgeir Hoff Skavøy

Operativ referansegruppe nasjonale kvalitetsindikatorer. Helsedirektoratet.

Referanse gruppe for pakkeforløp psykisk helse. 

Workshop oppfølgingsteam for pasienter med sammensatte og omfattende behov, Hdir.

Ekspertgruppe Hdir avstandsoppfølging av pasienter. Prosjekter for utprøving pågår. Spørreskjema, div målinger, ulike organiseringer i kommunene.

EPJ løftet referansegruppe – møte om Legeforeningens holdning overfor samarbeid med E-helsedir om Digital dialog.

 

Stefan Hjørleifsson

Prioriteringsforum for Kunnskapssenteret – 6-8 prosjekter velges blant 30 forslag. Forumet er rådgivende.

Undervisning av studenter – pasientsentrert metode, samme tilnærming  norske fakulteter.

 

Petter Brelin

Møte KS, rekrutteringsproblemer i fastlegeordningen  bl.a.diskutert.

Møte med leder NMF.

Møte AP stortingsgruppe om rekruttering.  

FAME organisering – styrking av de fagmedisinske aksen i Legeforeningen. Forslag om fagråd og fagstyre under Sentralstyret.

Pasientombudet i Oslo, møte med orientering om allmennmedisin

Stortingets helse og omsorgskomite møte.

 

Tor Carlsen

AMFF redaktør.

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

2/17

Referat fra forrige styremøte - godkjent

116/16

Våruka 2017:

 

Forberedelser til årsmøte:

-          Innledere

-          Helsepolitisk verksted ønskes, tema sonderes.

-          Arbeidsprogram

-          Oversendelsesforslag fra forrige årsmøte ble gjennomgått og vurderes adkvat oppfulgt

-          Valg av valgkomite Gisle Roksund går ut som leder, ny kandidat vurderes.   

 

 

 

 

-          Valg av ordstyrere: PB forespør.

 

 

-          Valg av tellekorps.

 

 

 

-          Valg av referenter

 

 

-          Teknisk støtte: Per Martin Sommernes og Eirik Viste.

 

Oppnevninger og representasjoner

3/17

Medlemmer - Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Jens Lind Larsen, fastlege i Moss.

4/17

Ny NFA-representant til NORM fagråd. (Organisasjon for overvåkning av antibiotika resistens). Knut E. Eliassen går ut. Linda Rui oppnevnes, fastlege i Oslo.

5/17

Ikke avgitte høringer:

  • Faglige innspill til veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere ?
  • Høring - Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet
  • Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS)
  • Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

 

6/17

Avgitte høringer:

 

 

7/17

Høringer under arbeid:

 

 

 

Annet

8/17

"Choosing wisely" pilotprosjekt i Legeforeningen for å øke bevissthet om overdiagnostikk på ulike fagfelt. Presentasjon fra Bente Johansen, Ole Anders Stensen og Ida Fattah fra fagavdelingen. Referansegruppen mot overdiagnostikk er i gang med å forberede liste over overflødige tiltak. Det planlegges seminar med representanter fra de fagmedisinske prosjektene.  

148/16

Filmer for å promotere fastlegen/allmennmedisin – skisse

Skisse for tre filmer fremlagt av arbeidsgruppe, målgrupper hhv. generell befolkning, ungekolleger/rekruttering, ungdom.

9/17

Prinsipprogram. Skisse foreligger, bearbeides videre til styremøte 7. februar.

10/17

Søknad om midler fra NFA til arbeid og kursmateriell i kurs i kognitiv terapi for allmennleger. Denne innvilges. Kr. 6000,-

11/17

Nordisk kongress Island – kostnader. Bestilles innen 14. mars.

Styremøte deles i to, formiddag 14. og 15.

12/17

PMU 2018 - forslag til ny hovedkomité og strategimøte. Tas til orientering.

13/17

Helsedirektoratet har inn kalt til møte til belysning av oppdrag fra HOD om å vurdere ordning for finansiering av veiledning ved medisinoppstart av apotek. Saken er en oppfølging av  Legemiddelmeldingen- «Oppstartveiledning/Medisinstart». Apotekforeningen har gjennomført en utprøving, publisering skal ha vært omsøkt, og artikkelens innhold er ikke gjort tilgjengelig.

14/17

Styremøte og besøk i Stockholm, Utreise fra Oslo 7. mars, besøk på Sveriges Kommune- og Landstingsforening, middag kveld, besøk på Vårdcentral i Stockholm 8. mars.

 

Eventuelt

 

Valgkomiteen hadde samtaler med styremedlemmene enkeltvis under møtet som forberedelse til valg av nytt styre under årsmøtet i april.