Referat fra styremøte i NFA 14.6.17

Godkjent i styremøte 1. september

Referat styremøte onsdag 14. juni 2017 kl. 08-12

Sted:    Harpa konferansesenter Reykjavik

Til stede: Petter Brelin, Bente Prytz Mjølstad, Torgeir Hoff Skavøy, Sirin Johansen, Lina Linnestad, Nina Wiggen,Eirik Viste, Tor Carlsen (ref) 

 

Fagpolitisk del

96/17

Bente Prytz  Mjølstad

Nettkursarbeid – taushetsplikt, ivaretakelse i team.

Torgeir Hoff Skavøy

Innslag i NRK om forbrukerrådets undersøkelse om at en del fastleger ikke gjør gyn. us.

Workshop om fastlegeordningens fremtid  for å forberede fremtidig politikk fra Legeforeningen er planlagt

Sirin Johansen

Hjertekarprofylakse Hdir   - arbeidsgruppemøte om høring av retningslinjen.

Kommunalt kvalitetsarbeid: Medrave til alle kontorer i Tromsø. Kvalitetsutvalg med kommunalt honorar planlagt ved siden av Samarbeidsutvalg.  

Fagseminar sammen med PLO om legemiddelgjennomgang med emnekursgodkjenning planlegges.

Lina Linnestad

PMU hovedkomitemøte.

Petter Brelin

Kontaktmøte mellom Legeforeningen og Forbrukerrådet. Evaluering av fastlegeordningen er bestilt av Helse og omsorgskomiteen.

Møte med AKAN om informasjon om fastlegenes arbeid med misbrukere

Møte i Legeforeningen om fremtidig finansiering av SKIL

Beredskapsgruppe for spesialistutdanning Legeforeningen

Primærhelsegruppen i Legeforeningen møte.   

Styringsgruppe handlingsplan antibiotikaresistens.

Eirik Viste

Brukermedvirkningsundersøkelse Kunnskapssenteret er utformet for  Ipad plattform i Stavanger.
Kreftgruppen i pakkeforløp – møte Hdir.

Tor Carlsen

Primærhelseteam møter i Helsedirektoratet

Kommunalt bruker og pensjonistregister – møte i Hdir.

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

97/17

Referat fra forrige styremøte godkjent.

 

Oppnevninger og representasjoner

98/17

Oppnevning av repr. til rådgivnignsgruppa alders- og sykehjemsmedisin (nytt hovedmedlem ) Mark Fagan oppnevnes.

 

Oppnevning av varamedlem i samme rådgivningsgruppa. Kandidat forespørres.

99/17

Høringer

 

 

 

Ikke avgitte høringer:

 

Avgitte høringer:

 

 

Høringer under arbeid:

  • Intern høring: Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk hodepineselskap. Frist: 1. august. THS
  • Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Frist: 25. juli. PMS.
  • Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen. Frist: 18. august  BPM
  • Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Frist: 15. august BPM
  • Høring: forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. SJ

 

Orienteringssaker

100/17

Orientering fra Landsstyremøtet v Sirin Johansen

Faglandsråd og fagstyre er foreslått som samlende organer for fagmedisinske foreninger. Dette utredes nærmere i sekretariatet.   

 

101/17

Forholdet til Forbrukerrådet  

Forbrukerrådets undersøkelse om "prøvetime". – oppfølgende møte mellom NFA og Forbrukerrådet med faglige innspill planlagt for å undersøke konstruktive tilnærminger.

 

 

 

Annet/vedtakssaker

102/17

Våruka 2018 – kursplanlegging. Faggruppe MUPS tilbyr å holde emnekurs.  Lina Linnestad tar opp drøfting om innhold i kurset med faggruppens leder.   

103/17

Grønne legekontor – miljøfyrtårnsprosjekt i DNLF. Ønsker NFAs innspill.  NFA oversender saken til AF som rette organisasjonsledd.

104/17

Oppfølging av årsmøtevedtak –forslag  om å utarbeide omforente prinsipper for arbeidsdeling mellom fastlegene og sykehus.

Sirin Johansen oppnevnes til  felles arbeidsgruppe AF/NFA sammen med Petter Brelin.

 

Eventuelt

105/17

ALIS kveld Nidaroskongressen.  Søknad om støtte  fra NFA   kommer.

106/17

Henvendelse om  anbefaling fra NFA vedrørende anbefaling av prosjekt.til  Extrastiftelsen. I utgangspunktet kreves  anbefaling fra                           en  pasientorganisasjon.