Referat fra styremøte i NFA 19.10.17

Godkjent i styremøte 7. november

Tilstede: Petter Brelin, Stefan Hjørleifsson, Andreas Pahle, Espen Storeheier, Anette Fosse, Kjartan Olafsson, Bente P Mjølstad, Tor Carlsen (referent),.

Saksnr.

Sak

 

Temadel

139/17

Tema: Arbeidsprogrammet  

Ferdigstilles pr epost runde når alle bdirag er kommet inn

 

Referater/oppfølgingsaker

 

144/17

Referat fra forrige styremøte  Godkjent

102/17

 

Våruka 2018 –  – kurskomiteer ,  ukeprogram  - oppdatering fra sekretariatet til orietering.

 

Oppnevninger og representasjoner

145/17

Foreningens time - Representasjon fra styret til foreningens kurs 2018.  

Hurtigrutekurset: 27.-30.10  Petter Brelin

Geilokurset torsdag 15. mars: Ståle Sagabråten spørres

Solstrandkurset: Stefan Hjørleifsson . Sekretariatet skriver til kurskomiteen og ber om flytting av foreningens time fra 31. mai

Nidelvkurset: Det er ikke avklart om kurset vil bli holdt før 2019. Ny kursleder forespørres om arrangementet kan avvikles i 2018 med hans ledelse

 

146/17

Forslag til ny leder for faggruppe legevaktsmedisin.  Forslag  følges opp v SH.

 

147/17

Wonca – nominasjon til to utmerkelser: Fellow of Wonca og Wonca Honorary Life Direct Membership.

Vedtak: Elisabeth Swensen nomineres til Fellow of Wonca. Petter Brelin skriver tekst

 

 

148/17

Høringer

 

 

Ikke avgitte høringer:

  • Endring i vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten

 

 

Avgitte høringer:

  • Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets hjernehelsestrategi

 

Høringer under arbeid:

 NFA svarer ikke

 

 

 

 

Orienteringssaker

149/17

Orienteringssak - oppnevning til NKFS -referansegruppe

Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer.

Vedtak: Knut Eirik Eliassen oppnevnes.

 

150/17

Nedlegging av Helserådet – Publikasjon  fra Folkehelseinstituttet, overgang til utgivelse i redaktørens regi.

NFA tar ikke initiativ i saken.

151/17

Werlabs – firma som selger blodprøver rekvirert uavhengig av lege på nett.  Furst lab har avviklet samarbeidet med Werlabs. En annen kommersiell aktør har overtatt. NFA er kritisk til denne virksomheten og formidler dette til vedkommende. PB

 

 

 

Annet/vedtakssaker

152/17

Etablering av fagutvalg for leger i spesialisering - Fuxx - i alle fagmedisinske foreninger. NFA følger Landsstyrevedtak vedrørende fagmedisinsk akse 2017 og etablere  FUAL. Forholdet til nåværende ALIS utvalg må avklares.

AF styret og ALIS utvalget forelegges alternativer for løsning.

153/17

Revidering av Rundskriv IS-6_2013 Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa.  NW

154/17

Sponsorsøknad  til Norsk forening for allmennmedisin fraMedHum

Styret bevilger 10 000 kr.

155/17

Prøveordning  med fast dag for NFAs årsmøte torsdager  under våruka.  AF ønsker å fortsette prøveordningen, slik at AF har fast landstyremøte onsdag. Vedtak: Styret godtar ordningen for Våruka 2018.

156/17

Søknad fra faggruppe kognitiv terapi om økonomisk støtte til filmproduksjon. Hentes fra overskuddet av tidl- kurs i kt. Vedtak: tiltaket kan finansieres innenfor rammen av  gruppens kursoverskudd

157/17

Fastlegen som utfører av forundersøkelser for behandlign hos private helseaktører uten at samarbeid er etablert.

Brev skrives til private tilbydere, dessuten  til RHFene er med forslag om at NFA leder tar saken opp  på fagdirektørmøte.  PB

158/17

Invitasjon fra hdir: Rådslag om Gravide og rusmidler – pakkeforløp

Tas til orientering.

 

Eventuelt

160/17

Nasjonalt råd for prioritering nedlegges. Innspill og kommentarer til Anette Fosse ifm evaluering av arbeidet og fremtidig håndtering av prioriteringssaker.  Styret er bekymret for at det forsvinner en arena for håndtering av problemstillinger på tvers av nivåene.