Referat fra styremøte i NFA 19.5.17

Godkjent i styremøte 14. juni

Sted:   Hjemme hos Lina Linnestad, Hølen, Vestby

 

Til stede: Petter Brelin, Sirin Johansen, Nina Wiggen, Stefan Hjörleifsson, Torgeir Hoff Skavøy, Bente Prytz Mjølstad, Per Martin Sommernes, Lina Linnestad, Tom Ole Øren, Tor Carlsen (sekr.), Anne Ormshammer (ref.)

Forfall: Eirik Viste, Ehsna Ali

 

 

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

81/17

Stefan Hjørleifsson

Møte i AFU.  Færre søknader enn vanlig.

Midler til utlyst ultralydprosjekt er tildelt. Innspill til andre utlysninger ønskes, 6 mnd varighet.

 

Nina Wiggen

Møte med Kreftforeningen om Sjekk deg dagen.

 

Lina Linnestad

PMU hovedkomite.

 

Petter Brelin

Geilokurskomiteen møte.

Spesialistutdanning – fagavd Dnlf seminar.  

Møte med Hdir om KPR og SKIL.


Tor Carlsen

Hdir arbeidsgruppe faglig innhold primærhelseteam 

Møte med sykepleierforbundet om primærhelseteam

 

Per Martin Sommernes

Møte Hdir om innføring av digital kommunikasjon mellom kommunale instanser

 

Tom Ole Øren

Normaltarifforhandlingene er i gang.

Ramme og særavtalen skal reforhandles.

Saksbehandlingstiden av spesialistgodkjenning i Hdir.

 

Sirin Johansen

Primærprofylakse gruppa hjerte kar – Helsedirektoratet

 

Bente Prydz Mjølstad

Implementering av reviderte grunnkurs – behov for initiativ. Møte med spes kom ønskelig.

Møte fagrådet Allmennmedisinsk forskningsfond.

Grunnkurs A – behov for forkurs for leger fra utenlandske universitetene -  felles kompetansemoduler kan dekke opp behovet?

Nordic Risk Group  revitalisert. 

 

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

82/17

Referat fra forrige styremøte – godkjent.

116/16

Våruka – evaluering

Årsmøtet:

Verksteddelen fungerte bra også i år, aktiviserte bredt. Trolig identitetsskapende.  Styret ønsker å holde på formen til neste gang . Det må jobbes mer med å planlegge innledningen.

Valg av tema mer konkret.

Morgen-yoga/jogging aktuelt for senere. Aktivitetene bør promoteres under våruka.

Styret hadde alt i alt en positiv vurdering av uka.

 

 

Oppnevninger og representasjoner

83/17

Forskningsprosjekt – inv. til deltakelse. Prosjekt hvor NFA tilbyr plass i referansegruppe. Konklusjon: NFA foreslår henvendelse til NFAS.

 

Drøfting av om NFA skal sette stempel på forskningsprosjekter, evt på hvilke kriterier. Dette må skilles fra brukermedvirkning som kreves for støtte fra NFR og andre finansieringskilder prosjekter, noe som krever involvering på et tidlig nok tidspunkt. Anbefaling bør styrebehandles. NFA kan foreslå representanter,  ikke nødvendigvis fra styret.

84/17

Sakkyndighetskomiteen alders- og sykehjemsmedisin. Varamedlem trekker seg. Leder forespør ny aktuell kandidat.

85/17

Workshop HDIR: Minimumsnorm i skolehelsetjenesten. Leder forespør aktuelle kandidat.

86/17

Seminar i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

-          Riktige omsorgstjenester til rett tid for personer med demens og deres pårørende. Tor Carlsen blir NFAs representant.

 

 

87/17

Høringer

 

Avgitte høringer:

 

Høringer under arbeid:

 

 

 

Orienteringssaker

88/17

Støttebrev mammografiprogrammet. Vedtak:

NFA ber om å få protokollen for forskningprosjekt om informasjon til kvinnene. Forelgges forskerne i styret. Deretter skrives et brev som inkluderer konkret vurdering av prosjekt.

89/17

Resolusjon om fastlegeordningen – Østfold Legeforening – orientering.

 

90/17

Samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelse.

Sosial /sosioøkonomisk ulikhet og helse. Demens. Spille inn temaer til PMU. Hvorfor tidlig diagnostikk av demens er viktig/ er det viktig? Foreløpig i diskusjonsfasen om hvordan vi kan samarbeide om dette.

 

Annet/vedtakssaker

91/17

Prinsipprogrammet – vedtas formelt i styremøtet. Godkjent

92/17

Årsmøtereferat – til gjennomsyn og godkjenning. Godkjent uten kommentarer.

93/17

Navneendring NFA - innspill på AFs landsrådsmøte til diskusjon. Foreløpig konklusjon om å la navnene forbli som de er.

94/17

Våruka 2018 - samlokalisering med NORSAM/LSA? Positiv stemning til samlokalisering. I første omgang holde arrangementene separat, med mulighet til å "besøke" hverandres årsmøter og muligens felles festmiddag. Sekretariatet har pr i dag ikke kapasitet å håndtere flere kurs/arrangementer.

95/17

Ny repr. til EPGRN – Leder forespør AFEr ved universitetene om ny repr.

 

 

 

Eventuelt

 

Diskusjon om utvikling av primærhelseteam

Rollefordeling vis a vis utsatte grupper må arbeides med. Prioritering av utsatte grupper må knesettes slik oppdragsdokumentet fra HOD sier. Fastlegen må ikke kobles av.

Økonomisk modell må understøtte formålet/prioriteringene. Sykepleier må få rolle i å vedlikeholde system på kontoret.