Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 20.9.17

Godkjent i styremøte 17. oktober

Sted:   Legenes hus, Oslo

Til stede:

Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Nina Wiggen, Espen Storeheier, Bente Prytz Mjølstad, Sirin Johansen, Andreas Pahle, Anette Fosse (fram til kl 1130), Anne Ormshammer (sekr.  ref.)

Forfall:

Stefan Hjörleifsson, Kjartan Olafsson

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

128/17

Tema: Elektroniske legetjenester.
 
Under denne seansen var også Helga Bysting fra jus og arbeidslivsavdelingen i DNLF, og Ingvild Bjørgo Berg fra Samfunnspolitisk avdeling til stede.

Innledere: Nina Wiggen og Andreas Pahle. Diskusjon: hvordan skal NFA og fastlegekorpset møte de nye tjenestene. Hva kan vi lære, hva må vi formidle om tjenestene til befolkningen.


Styret konkluderte med at videoteknologi kan tas i bruk på kjente pasienter av fastleger som ønsker det ved en del problemstillinger som kontroll av sykdom o.l. Kry o.l tilbud er ikke fullverdige helsetjenester som kan stille sikre nok diagnoser eller finne riktig behandling uten tidligere kjennskap til pasienten. Det er også uheldig med et tilbud som ikke er koordinert med det ordinære helsevesenet. Styret stiller spørsmål ved etikken bak den tette koblingen mellom apotek og helsetjeneste som KRY synes å representere.

 

Siden sist/runde rundt bordet:
Sirin Johansen: NOKLUS – hjemmelaboratorietjenesten.

Bente Prytz Mjølstad: Nettkurs grk C.

Nina Wiggen: Søker pilotering av primærhelseteam

Andreas Pahle: Kronikk i Tidsskriftet – Evig liv som medisinsk mål

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

129/17

Referat fra forrige styremøte ble godkjent uten anmerkninger.

102/17

 

Våruka 2018 –  oppdatering fra forrige møte – kurskomiteer osv

Kontakt med mups-gruppen er opprettet, de er i gang.

Nina og Andreas – kurs om praktiske prosedyrer og hvordan håndtere usikkerhet i fastlegepraksisen: Flere kursdeler -  aktuelle prosedyrer (rektoskopi, g.u, hud?),  hvordan tenkte helhetlig – mange trenger å øve på en del praktiske prosedyrer, ultralydundervisning hands-on (?), kritisk tenkning rundt faget – trygghet i praksisen. Kasustikker knyttet til prosedyrene. Må skaffe modeller og utstyr (ul som er anerkjent). Hvordan gå fra defensiv til offensiv medisin – bli god på praktiske prosedyrer.

 

 

 

110/17

Ny redaktør for SJPHC – ennå ikke funnet arvtaker. AFE Oslo har blitt spurt om å finne en kanditat fra deres miljø.

 

Oppnevninger og representasjoner

130/17

Oppnevning arbeidsgruppe HDIR: Retningslinje og veileder for forebygging diagnostikk og oppfølging av kols. Vedtak: NFA oppnevner Geir Sjaastad – faggruppe kols og astma.

131/17

Oppnevning Forsikringsprosjektet.

Vedtak: Leder forespør aktuelle kandidater.

132/17

Oppnevning NAFKAMs fagråd.
Diskusjon: vanskelig for NFA å oppnevne til verv der det ikke gis økonomisk kompensasjon. Fastleger er næringsdrivende og mister inntekt. Be om at NAFKAM dekker pkomp før vi oppnevner.

 

 

133/17

Høringer

 

 

 

Ikke avgitte høringer:

  • Høring - Tidlig innsats i skole.
  • Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

 

Avgitte høringer:

 

 

Høringer under arbeid:

  • Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. PB (med innspill fra styret og  Faggruppen i farmakoterapi)

 

  • Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet. NW (Sendes også i kopi til farmakogruppa og astma/KOLS gruppa)


     

Høring:Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Kjartan Olafsson, med innspill fra faggruppen for p4-medisin

Lenke til høringen: 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/


Svarfrist: 15.11.2017

Høring: Endring i vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten (NFA avgir ikke egen høring – AF svarer)

 

Lenke til høringen: 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-i-vilkar-i-forskrift-om-fastlonnstilskudd-til-delvis-dekning-av-kommunenes-utgifter-til-fysioterapitjenesten/
Svarfrist: 01.10.2017


Høring:
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets Hjernehelsestrategi.  Espen Storeheier

Lenke til høringen: 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/innspill-til-helse-og-omsorgsdepartementets-hjernehelsestrategi/
Svarfrist: 01.10.2017 


Høring
: NOU 2017: 12 Svikt og svik. Bente Prytz Mjølstad

Lenke til høringen:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/nou-2017-12-svikt-og-svik/hoeringsgrunnlag/
Svarfrist: 18. 10.2017


Høring: Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Espen Storeheier

Lenke til høringen:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-av-forskrift-om-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator-3/hoeringsgrunnlag/
Svarfrist: 22. 10.2017

 

Høring: Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ståle Sagabråten

Lenke til høringen:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-i-forskrift-om-kommunenes-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Svarfrist: 14.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker

134/17

Orientering om oppnevning HDIR Prioritering i klinikken. Espen Storeheier og Anette Fosse oppnevnt av NFA.

 

 

 

 

 

Annet/vedtakssaker

135/17

Høringssvar fra NFA: Hvilke skal distribueres, og i hvilke kanaler. Vedtak: Alle høringer skal fortsatt legges ut på Eyr og Allmennlegeinitiativet. Den i styret som er ansvarlig for høringen lager en kort introtekst for å oppsummere innholdet.

136/17

Forslag til ny leder av spesialitetskomiteen. Vedtak: Leder forespør aktuell kandidat.

137/17

Kloke valg – DNLF-prosjekt. Vedtak: Styret lager utkast til nye punkt – sendes DNLF før fristen 15. oktober. 

138/17

Forberedelse Nordisk lederseminar. Vedtak: NFA oppnevner Nina Wiggen.

139/17

Arbeidsprogrammet – vi jobber videre med utkast fra Raumergården. Vedtak: Utsettes til neste møte.

140/17

Forslag til repr. Woncas kommunikasjonsråd.  Vedtak: Styret undersøker nærmere hva vervet innebærer før vi evt. oppnevner.

141/17

Finansiering av oversettelse kronikk – faggruppe LHBT.  Vedtak: Leder tar avgjørelsen og informerer faggruppen etter nærmere vurdering av budsjett.

 

 

 

 

 

Eventuelt

142/17

Henv. fra tidl styremedlem om  arbeid i hdir;  Fastlegens rolle i handlingsprogram for kreft. Diskusjon om utkastet. Verktøyene må på plass før nye pålegg kommer. Viktig at pasientsikkerheten ivaretas. Leder svarer.